Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej

Data zamieszczenia: 2024-04-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
powiat: siedlecki
0256411315, wew. 58, fax.25 6411315
gmina@mokobody.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mokobody
Wadium: ---
Nr telefonu: 0256411315, wew. 58,
Termin składania ofert: 2024-04-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jeruzale, gmina Mokobody oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 112/1 i 112/2 z działką sąsiednią numer 111"
III Nazwa zadania:
,,Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jeruzale, gmina Mokobody oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 112/1 i 112/2 z działką sąsiednią numer 111"
V. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jeruzale, gmina Mokobody oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 112/1 i 112/2 z działką sąsiednią numer 111. Prace winny być wykonane zgodnie z przepisami z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 276), Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572).
2. Zakres rzeczowy prac geodezyjnych:
Analiza stanu prawnego rozgraniczanych nieruchomości.
Wyznaczenie terminu rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i wezwanie stron do stawienia się na gruncie.
Przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie rozgraniczenia na gruncie, wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartograf
Sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.
Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się: wykonanie dokumentacji geodezyjnej z rozgraniczenia do wydania decyzji administracyjnej.

Dokument nr: GP.271.2.10.2024

Składanie ofert:
X. Miejsce, sposób i termin składania i otwarcia ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gmina@mokobody.pl, faksem na nr 25 641 13 15, pocztą lub dostarczona osobiście do siedziby Urzędu Gminy w Mokobodach Ul. Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, w terminie do dnia 24.04.2024r.

Miejsce i termin realizacji:
XI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- termin wykonania zamówienia: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia
zapytanie ofertowe
IV. Rodzaj zamówienia:
usługa
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
0 zlecenie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawca przedkłada stosowne oświadczanie (oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).
VII. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych do poszczególnych kryteriów oceny:
1 .W odniesieniu do ofert, które nie podlegają odrzuceniu, przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:
Cena oferty brutto - waga kryterium 100 % = 100pkt.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do powyższego kryterium może uzyskać maksimum 1 00 pkt. 2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone w następujący sposób: 1) Kryterium: Cena (brutto) [C] - 100 pkt.
najniższa cena oferty brutto C= --......................---------- xl00
cena brutto oferty badanej dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3.Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Podana cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.
VIII. Warunki płatności:
Płatność dokonana będzie na podstawie rachunku/faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT do siedziby Zamawiającego po odbiorze
przedmiotu zamówienia. Nie przewiduje się płatności pośrednich.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć:
a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2) Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną czcionką w sposób trwały.
XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem: środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający uznaje, że pismo przesłane pocztą elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę lub Zamawiającego zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
z treścią pisma.
4. Korespondencja otrzymywana i przekazywana pocztą elektroniczną powinna zawierać skan (lub zdjęcie) pisma z datą i podpisem przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego.
5. Wykonawca może pisemnie, faksem lub e-mail zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego: fax.25 6411315 , e-mail: gmina@mokobody.pl
XIII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą. Złożenie Oferty w oparciu o przedmiotowe Zapytanie Ofertowe oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Oferenta wszystkich postanowień zawartych w niniejszym zapytaniu. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich uczestników postępowania .
XIV. Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego musi być sporządzony zgodnie z tym wzorem.

Uwagi:
XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mokobody reprezentowana przez Wójta, Pl.Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, tel. 25 641 13 15, e-mail: gmina@mokobody.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie: nazwa zadania: ,,Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej
w miejscowości Jeruzale, gmina Mokobody oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 112/1 i 112/2 z działką sąsiednią numer 111" GP. 271.2.10.2024 prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
6. Osoba uprawnione do porozumienia się z wykonawcami: - Jolanta Fałdowska / Inspektor tel. 25 641 13 15 wew. 58

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.