Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa urządzeń oświetleniowych do Profesjonalnego Laboratorium

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa urządzeń oświetleniowych do Profesjonalnego Laboratorium

Data zamieszczenia: 2024-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
pl. Teatralny 1
20-029 Lublin
powiat: Lublin
anna.prasek@csklublin.pl
https://csk.ezamawiajacy.pl/pn/csk/demand/notice/public/127130/details
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA urządzeń oświetleniowych do Profesjonalnego Laboratorium Obrazu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa urządzeń oświetleniowych do Profesjonalnego Laboratorium Obrazu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie:
- 8 projektorów oświetleniowych typu profil wyposażonych w źródło światła LED RGBW/FC
- 5 projektorów oświetleniowych typu panel wyposażonych w źródło światła LED RGBWW z zestawem kompatybilnych dodatkowych akcesoriów:
o modyfikator typu softbox/snapbag - dyfuzyjny
o modyfikator typu snapgrid 40° - kierunkujący wiązkę światła
o skrzydełka (barndoors) - umożliwiające kształtowanie wiązki światła
- 8 projektorów oświetleniowych typu tuba LED
- 3 statywy oświetleniowe studyjne z możliwością instalacji kół
- 1 transmiter bezprzewodowy sygnału DMX

CPV: 31500000-1

Dokument nr: 2024/BZP 00285989, CSK.BAP.26.1.10.2024.APR

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-22 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://csk.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.
2. System jest dostępny pod adresem: https://csk.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne oraz zasady komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym w ramach postępowania, w tym: zadawanie pytań,
przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, wniosków w ramach postępowania w tym przekazywanie wezwań i
zawiadomień
i informacji zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawcy i są dostępne pod linkiem: https://csk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_action=publicFilesList&folder=002c&clientName=csk&MP_module=main
2. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
3. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach
dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym korzystania z usług Systemu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z siedzibą: Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin, NIP 712-343-77-49, REGON 522448506
3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CSK w Lublinie możliwy jest pod adresem email: iod@csklublin.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.:
DOSTAWA urządzeń oświetleniowych do Profesjonalnego Laboratorium Obrazu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze najkorzystniejszej oferty - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
5.1.osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
5.2. upoważnieni pracownicy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Portal PZP Sp. z o.o. siedzibą przy Ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, NIP: 8672240660, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Centrum Spotkania Kultur w Lublinie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://csk.ezamawiajacy.pl
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9.posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://csk.ezamawiajacy.pl/pn/csk/demand/notice/public/127130/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-22 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w sposób określony sposób określony w Rozdziale XII za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://csk.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: CSK.BAP.26.1.10.2024.APR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa urządzeń oświetleniowych do Profesjonalnego Laboratorium Obrazu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie:
- 8 projektorów oświetleniowych typu profil wyposażonych w źródło światła LED RGBW/FC
- 5 projektorów oświetleniowych typu panel wyposażonych w źródło światła LED RGBWW z zestawem kompatybilnych dodatkowych akcesoriów:
o modyfikator typu softbox/snapbag - dyfuzyjny
o modyfikator typu snapgrid 40° - kierunkujący wiązkę światła
o skrzydełka (barndoors) - umożliwiające kształtowanie wiązki światła
- 8 projektorów oświetleniowych typu tuba LED
- 3 statywy oświetleniowe studyjne z możliwością instalacji kół
- 1 transmiter bezprzewodowy sygnału DMX
4.2.6.) Główny kod CPV: 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określonych w Rozdziale VIII,
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00258928/01 z dnia 2024-03-25
2024-03-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 4 do SWZ.
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1.2. Rozdziału IX Zamawiający
żąda od wykonawcy najwyżej ocenionego podmiotowych środków dowodowych:
1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej -dot.
zadania 6;
2. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - dotyczy zadania 4 i 5.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wg wzoru
FORMULARZ OFERTY - Załącznik nr 1 do SWZ; Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
UWAGA - W ZAKRESIE STRON 2-7 DOPUSZCZA SIĘ MODYFIKACJĘ FORMULARZA OFERTY PORZEZ USUNIĘCIE
ZADAŃ, NA KTÓRE WYKONAWCA NIE SKŁADA OFERTY
2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
2.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 Pzp- Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie
wstępne należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (§ 13. ust.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy). Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1,
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów w oświadczeniu wstępnym.
2.3. W przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez osoby umocowane lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten powinien być podpisany przez osobę/ osoby uprawnioną (-e) do jego udzielenia, to jest zgodnie z formą reprezentacji każdego wykonawców (podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
2. Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 Pzp, o którym mowa w pkt 2.1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy z §12 PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zał. nr 4 do SWZ);
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.