Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostaw energii elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostaw energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2024-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Transportu Samochodowego
Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
powiat: Warszawa
+480224385206
zamowieniapubliczne@its.waw.pl
https://its.ezamawiajacy.pl/pn/its/demand/notice/public/127131/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +480224385206
Termin składania ofert: 2024-04-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostaw energii elektrycznej
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostaw energii elektrycznej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Instytutu Transportu Samochodowego do budynków ITS zlokalizowanych przy Ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie.

CPV: 09310000-5

Dokument nr: 2024/BZP 00286000, SZ-26.9.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-23 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://its.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://its.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Zasady korzystania z Platformy ,,eZamawiający"
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie https://its.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony
o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku
z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz
z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje,
o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce ,,Oferty". Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany do systemu.
5) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych informacji, następuje przy użyciu zakładki ,,Korespondencja" poprzez wybranie polecenia ,,Dodaj dokument" lub
z wykorzystaniem opcji okna dialogowego ,,Zadaj pytanie", w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja", z zastrzeżeniem pkt 6.
6) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowieniapubliczne@its.waw.pl
7) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zastrzeże określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje te winny być zawarte w odrębnym dokumencie i dokument ten należy złożyć poprzez wybranie polecenia ,,Dodaj dokument" wskazując typ dokumentu: ,,Tajny" zgodnie
z postanowieniami rozdziału 11.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://its.ezamawiajacy.pl/pn/its/demand/notice/public/127131/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-23 11:00
Miejsce składania ofert: https://its.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZ-26.9.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostaw energii elektrycznej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Instytutu Transportu Samochodowego do budynków ITS zlokalizowanych przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09310000-5 - Elektryczność
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek do spełnienia dotyczy uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266.) oraz aktów wykonawczych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w umowie:
1) zmiana jednostkowej stawki i/lub ceny brutto za 1 kWh w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług
2) zmiana jednostkowej stawki i/lub ceny netto za 1 kWh w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE kolejnej Taryfy dla odbiorców grupy taryfowej B przyłączonych do sieci OSD, dla których Wykonawca świadczy usługi kompleksowe, o kwoty wynikające ze zmienionej Taryfy B.
Zmiana stawki jednostkowej za kWh w takim przypadku nie będzie stanowić zmiany Umowy wymagającej podpisania Aneksu.
2. Zmiana wynagrodzenie brutto Wykonawcy określonego w §7 w związku
z zaistnieniem okoliczności (łącznie lub rozdzielnie) opisanych w ust.1 niniejszego paragrafu, nie wymaga złożenia wniosku przez którąkolwiek ze Stron i następuję automatycznie w dniu wejścia stosownych przepisów bez konieczności podpisania przez Strony Aneksu do Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy
w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści Umowy
w zakresie:
1) zmiany ilości PPE wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości PPE wynikać może np. z włączenia PPE przez Zamawiającego, z likwidacji PPE, budowy nowych PPE, zmiany stanu prawnego PPE, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany Wykonawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. Zwiększenie punktów poboru możliwe jest jedynie
w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione
w Formularzu Ofertowym Wykonawcy;
2) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany Wykonawcy lub procesu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży;
3) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia,
w przypadku, gdy ma zastąpić go nowy wykonawca, w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, wobec nowego wykonawcy, nie zachodzą podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian u, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp konieczności wprowadzenia innych zmian do Umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie zmian technologicznych.
5. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w szczególności w razie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 11 ust.1, lub ich części zyczyn niezawinionych przez Strony;
2) zmiany sposobu realizacji umowy w związku z sytuacją epidemiczną
w kraju;
3) wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
4) w przypadkach wskazanych w art. 455 Ustawy z zastrzeżeniem ust. 7.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.