Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rewitalizacja Obszarowa - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rewitalizacja Obszarowa - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Data zamieszczenia: 2024-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź
powiat: Łódź
Telefon: +48422726294
zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +4842272629
Termin składania ofert: 2024-05-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekty 1-8 z wyłączeniem Projektu 3 i 6 - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Przedsięwzięciem pn.: ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekty 1-8 z wyłączeniem Projektu 3 i 6 - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu". Obejmuje on również nadzór nad budową Sieci Monitoringu Miejskiego oraz montażem mebli miejskich. 2. Szczegółowy zakres inwestycji, nad którą Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór, opisany został w Programach Funkcjonalno-Użytkowych, Koncepcjach Wielobranżowych oraz Dokumentacji Projektowej. Materiały te stanowią załącznik do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 1 do SWZ) i znajdują się do pobrania pod adresem - https://cuwlodz-my.sharepoint.com

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekty 1-8 z wyłączeniem Projektu 3 i 6 - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Przedsięwzięciem pn.: ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekty 1-8 z wyłączeniem Projektu 3 i 6 - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu". Obejmuje on również nadzór nad budową Sieci Monitoringu Miejskiego oraz montażem mebli miejskich. 2. Szczegółowy zakres inwestycji, nad którą Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór, opisany został w Programach Funkcjonalno-Użytkowych, Koncepcjach Wielobranżowych oraz Dokumentacji Projektowej. Materiały te stanowią załącznik do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 1 do SWZ) i znajdują się do pobrania pod adresem - https://cuwlodz-my.sharepoint.com
Wewnętrzny identyfikator: ZIM-DZ.2621.3.2024
Główna klasyfikacja (cpv): 71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71520000 Usługi nadzoru budowlanego, 71541000 Usługi zarządzania projektem budowlanym, 71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi, 71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy, 71540000 Usługi zarządzania budową, 71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego, 71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

CPV: 71310000, 71520000, 71541000, 71247000, 71241000, , 71540000, 71630000, 71244000

Dokument nr: 223715-2024, ZIM-DZ.2621.3.2024

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 06/05/2024 13:00:00 (UTC+2)

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://zim.lodz.bip-e.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 06/05/2024 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Miejscowość: Łódź
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Kraj: Polska

Miejsce realizacji
Miejscowość: Łódź
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 1. W związku z art. 5k Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej ,,ustawą", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt a) lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt a) i pkt b), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 2) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się: a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006r. z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006", i rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014 r. z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014" albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 2. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt. 3 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy. Zaistnienie przesłanki wykluczenia będą weryfikowane na podstawie oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz ogólnodostępnych baz danych zgodnie z informacją podaną przez Urząd Zamówień Publicznych (patrz: Stosowanie unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl).

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 2 Miesiąc

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Numer rejestracyjny: NIP: 7252132934
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefon: +48422726294
Adres strony internetowej: https://zim.lodz.bip-e.pl/
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.