Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywna dostawa materiałów ślusarskich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów ślusarskich

Data zamieszczenia: 2024-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu
ul. 11 Listopada 2
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
tel. (32) 67 220 17/18 wew. 49; fax (32) 67 010 49
monika.lyko@rpwikzawiercie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel. (32) 67 220 17/
Termin składania ofert: 2024-04-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Sukcesywna dostawa materiałów ślusarskich
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu.
5. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów ślusarskich.
2) Wykaz materiałów ślusarskich zawiera załącznik nr 1.
3) W sali aukcyjnej Wykonawca wpisuje kwotę netto za całość asortymentu.
4) Wszystkie materiały składające się na przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
5) Miejsce dostawy: Magazyn na terenie Zaplecza Technicznego, Zawiercie, Ul. Wojska Polskiego 23A.
6) Termin realizacji dostaw - 1 dzień roboczy od przesłania zamówienia faksem, e-mailem lub dostarczonego osobiście przez pracownika Zamawiającego.

Otwarcie ofert: 2) Postępowanie zakończone jest aukcją elektroniczną, która odbędzie się w dniu 22.04.2024 r. o godz. 09:00.

Składanie ofert:
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Oferty można składać do dnia 22.04.2024 r. do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
Umowa od dnia 01.05.2024 r. do dnia 30.04.2025 r.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia.
1) Przetarg nieograniczony, przeprowadzone w formie elektronicznej z zastosowaniem
platformy aukcyjnej PROe.biz.
2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w RPWiK
Sp. z o.o. w Zawierciu (dostępny na stronie internetowej www.rpwikzawiercie.pl).
3) Szczegółowy opis przebiegu postępowania zawiera zaproszenie.
3. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7) Cena ofertowa musi zawierać koszty dostawy i rozładunku.
8) Termin płatności - 45 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
9) Zamówienia będą realizowane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca nie otrzyma zapłaty za te ilości, które nie zostały zamówione przez Zamawiającego, a były uwzględnione w wykazie.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w stosunku do asortymentu, w ramach kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę.
11) Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12-miesięcznej gwarancji na dostarczany przedmiot zamówienia. Dokumenty gwarancyjne powinny być dostarczone wraz z przedmiotem zamówienia.
12) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30% zamówienia podstawowego (w tym materiały nieuwzględnione w wykazie - załączniku nr 1).
6. Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania:
Nie dotyczy.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Nie dotyczy.
9. Podwykonawcy:
Nie dotyczy.
10. Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi majątkowemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi majątkowemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
9) wykonawców, którzy:
a) nie posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub nie przedstawią pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
10) wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
11) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
12) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, pomimo wezwania ich do uzupełnienia dokumentów żądanych z specyfikacji warunków zamówienia, 13 ) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium (w przypadku konieczności jego wniesienia), w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
14) wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,
15) z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może również wykluczyć wykonawców:
a) z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia lub odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b) którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując zamówienia dla RPWiK Sp. z o.o. nie uzyskali pozytywnej oceny,
c) którzy po wyborze ich oferty, jako oferty najkorzystniejszej, odmówili zawarcia umowy z zamawiającym, jeżeli odmowa zawarcia umowy nastąpiła w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
d) którzy nie wykonali w terminie bądź nienależycie wykonali zamówienie realizowane dla RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu, jeśli zdarzenie to miało miejsce w okresie 3 lat od tego faktu i zostało potwierdzone nałożeniem kar umownych wynikających z umowy.
11. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Oferty składa się w formie elektronicznej wypełniając odpowiednie pola w formularzu platformy elektronicznej lub wpisując dane do pól w formularzu i dodając tylko wymagane warunkami SWZ załączniki.
2) Dodatkowe załączniki dodane przez Uczestników, niestanowiące wymaganych SWZ dokumentów, nie będą rozpatrywane pod kątem badania oferty.
3) Szczegółowy przebieg rund postępowania zawiera Zaproszenie.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia aukcji lub do rezygnacji z aukcji. O decyzjach Zamawiającego Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (poprzez e-mail).
Wykaz asortymentu - nie jest wymagane załączanie wypełnionego załącznika nr 1. Załącznik ten zobowiązany będzie wypełnić i przesłać niezwłocznie najpóźniej do następnego dnia do odbyciu się rundy aukcyjnej przedmiotowego postępowania drogą mailowa do Zamawiającego tylko Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejsza.
13. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.
2) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie (tekst oświadczenia dostępny na platformie aukcyjnej, pole "Kryteria zmienne"):
a) o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w arf. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, od których uzyskał dane osobowe w celu ubiegania się o zamówienie,
b) potwierdzenie czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, z podaniem stawki VAT,
c) o niepodleganiu wykluczeniu,
d) oświadczenie, o zapoznaniu się z zapisami SWZ i wzorem umowy oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia, dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w pkt. 10.
15. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
16. Termin związania ofertą:
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia:
Wygrywa oferta z najniższą kwotą netto.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Umowa / zamówienie:
Wzór umowy zawiera załącznik nr 2.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Uwagi:
21. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2; tel. (32) 67 220 17; www.rpwikzawiercie.pl,
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę materiałów ślusarskich,
c) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
d) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
e) w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
f) posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Kontakt:
14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, poprzez e-mail.
2) Osoba do kontaktu: Monika Łyko; e-mail: monika.lyko@rpwikzawiercie.pl; tel. (32) 67 220 17 wew. 49

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.