Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawy kruszyw mineralnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawy kruszyw mineralnych

Data zamieszczenia: 2024-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Słowackiego 17
37-200 Przeworsk
powiat: przeworski
016 648 9724, faks 016 648 9724
biuro@pzd-przeworsk.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przeworsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 016 648 9724, faks 0
Termin składania ofert: 2024-04-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawy kruszyw mineralnych - loco baza zamawiającego Niżatyce 161a
w roku 2024
Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1 Przedmiotem zamówienia jest:
,,Dostawy kruszyw mineralnych - loco baza zamawiającego Niżatyce 161a w roku 2024"
ZAKRES OBEJMUJE :
o zamówienie obejmuje sprzedaż kruszyw kamiennych wraz z dostawą transportem oferenta;
o zamówienie będzie realizowane sukcesywnie - partiami - w zależności od potrzeb zamawiającego (pojedyncza dostawa - nie mniej niż 20 ton, w zależności od rodzaju transportu oferenta). Płatność za każdą dostarczoną i przyjętą dostawę, przelewem w terminie 30 dni.
o termin realizacji pojedynczej dostawy - maks. .......( 1- 4 dni - według oferty) dni od zlecenia przekazywanego faxem lub telefonicznie (patrz umowa);
o szacunkowe ilości zamawianych kruszyw: tłuczeń 16-32 mm - 50 ton, tłuczeń 31,5-63 mm - 250 ton, kliniec 4-31,5 mm - 200 ton, niesort mieszanka 0-63 mm - 100 ton, piasek naturalny kopany - 100 ton, grys bazaltowy 2-5 mm - 200 ton, kliniec 0-31 mm - 150 ton
o faktyczna ilość kupowanych kruszyw - będzie zależeć od możliwości finansowych i realnych potrzeb zamawiającego (patrz umowa);
o odbiór ilościowy i jakościowy - baza Zamawiającego - Niżatyce 161a (10 km od Przeworska w kierunku na Dynów).
Każdorazowo kierowca winien posiadać dokument wagowy potwierdzający ilość dostarczonego materiału. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej na terenie powiatu przeworskiego na koszt dostawcy. Dopuszczalne odstępstwa w ilości danej partii materiału nie mogą przekraczać +/- 5%, co będzie skutkowało proporcjonalnym zwiększeniem lub zmniejszeniem płatności za daną kompletną partię dostawy.
Zamawiający zastrzega, że w razie niewykorzystania limitu dostaw materiałów wskazanych wyżej dostawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia należności lub odszkodowanie za utracone korzyści za niedostarczoną ilość materiałów.

CPV: 14210000-6

Dokument nr: 2024/BZP 00287505, EZ.3311.7.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-24 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1fbd591c-fbe1-11ee-b81b-aebd110f5279
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl , Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
biuro@pzd-przeworsk.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ - Rozdział 11
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentami SWZ rozdział 38.2
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami SWZ rozdział 38.2

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-24 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: EZ.3311.7.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 73027,50 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1 Przedmiotem zamówienia jest:
,,Dostawy kruszyw mineralnych - loco baza zamawiającego Niżatyce 161a w roku 2024"
ZAKRES OBEJMUJE :
o zamówienie obejmuje sprzedaż kruszyw kamiennych wraz z dostawą transportem oferenta;
o zamówienie będzie realizowane sukcesywnie - partiami - w zależności od potrzeb zamawiającego (pojedyncza dostawa - nie mniej niż 20 ton, w zależności od rodzaju transportu oferenta). Płatność za każdą dostarczoną i przyjętą dostawę, przelewem w terminie 30 dni.
o termin realizacji pojedynczej dostawy - maks. .......( 1- 4 dni - według oferty) dni od zlecenia przekazywanego faxem lub telefonicznie (patrz umowa);
o szacunkowe ilości zamawianych kruszyw: tłuczeń 16-32 mm - 50 ton, tłuczeń 31,5-63 mm - 250 ton, kliniec 4-31,5 mm - 200 ton, niesort mieszanka 0-63 mm - 100 ton, piasek naturalny kopany - 100 ton, grys bazaltowy 2-5 mm - 200 ton, kliniec 0-31 mm - 150 ton
o faktyczna ilość kupowanych kruszyw - będzie zależeć od możliwości finansowych i realnych potrzeb zamawiającego (patrz umowa);
o odbiór ilościowy i jakościowy - baza Zamawiającego - Niżatyce 161a (10 km od Przeworska w kierunku na Dynów).
Każdorazowo kierowca winien posiadać dokument wagowy potwierdzający ilość dostarczonego materiału. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej na terenie powiatu przeworskiego na koszt dostawcy. Dopuszczalne odstępstwa w ilości danej partii materiału nie mogą przekraczać +/- 5%, co będzie skutkowało proporcjonalnym zwiększeniem lub zmniejszeniem płatności za daną kompletną partię dostawy.
Zamawiający zastrzega, że w razie niewykorzystania limitu dostaw materiałów wskazanych wyżej dostawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia należności lub odszkodowanie za utracone korzyści za niedostarczoną ilość materiałów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
A - cena oferty: 60%
B - czas dostawy: 40%
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1 Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy;
6.1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 i art.109 ust.1 pkt 4 u pzp;
6.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art.112 upzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego
7. OPIS WARUNKÓW:
7.1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.
7.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie opisuje tego warunku.
7.3. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.
7.4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie opisuje tego warunku.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt.4 upzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
25.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
25.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
25.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
25.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wchodzący w skład np. konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany zgodnie z art. 439 i art. 454 - 455 ustawy Pzp. Zakres dopuszczalnych zmian określa projekt umowy (Załącznik nr 6
do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
A - cena oferty: 60%
B - czas dostawy: 40%
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.