Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

Data zamieszczenia: 2024-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD REJONOWY W CHORZOWIE
ul. Dr Józefa Rostka 2
41-500 Chorzów
powiat: Chorzów
tel. 32 34 99 413 lub 416
gospodarczy@chorzow.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 34 99 413 lu
Termin składania ofert: 2024-04-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PUBLICZNE ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej progu ustawy- art. 2 ust. 1 ustawy Pzp (Dz.U.2023.1605).
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
NAZWA ZADANIA: DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W
CHORZOWIE
RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA
SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (W TYM
ZASTOSOTWANIE ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH):
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa akcesoriów komputerowych dla Sądu
Rejonowego w Chorzowie zgodnie z wymaganym asortymentem, ilościami i opisem przedstawionym
w zestawieniu parametrów technicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 2a
Zamawiający przedstawił w załączniku minimalne parametry przedmiotu zamówienia, które
spełniałyby założone wymagania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie fabrycznie nowych produktów stanowiących przedmiot zamówienia, co
najmniej ,,równoważnych jakościowo" do przedstawionych w zestawieniu parametrów technicznych
jako wzorcowych. Przez równoważność rozumie się to, że zaoferowany produkt musi posiadać conajmniej te same cechy, co wzorcowe parametry techniczne, konfiguracje i normy na poziomie co
najmniej takim jak wzorcowa z zachowaniem pełnej zgodności systemowej. Przy zaoferowaniu innych
modeli niż wzorcowe musi być zachowana pełna funkcjonalność produktu zgodna z wzorcowymi. W
przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych
zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.
Wykonawca może zaoferować akcesoria lepszej jakości.
Wykonawca oferujący przedmiot zamówienia zobowiązany jest wypełnić poszczególne pozycje
zestawienia parametrów technicznych podając nazwę handlową lub model oferowanego produktu
oraz producenta oferowanego produktu.
Brak jakiejkolwiek pozycji lub ujęcie pozycji asortymentowej innej niż wskazana w załącznikach
spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć do siedziby Zamawiającego poszczególne
pozycje składające się na przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym należyte ich
zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Do czasu przekazania
Zamawiającemu przedmiotu umowy, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym
uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.
Asortyment będący przedmiotem oferty musi być objęty gwarancją producenta liczoną od dnia
dostawy i podpisania protokołu odbioru.
Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określono w załączniku do publicznego
zaproszenia - projekcie umowy - załącznik nr 3.
GWARANCJA: producenta liczona od dnia dostawy i podpisany obustronnie protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia (dostarczonego bez wad).
PODWYKONAWCY: Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części
zamówienia podwykonawcom według wyboru Wykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, w przypadku
braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania
żadnej części zamówienia.

CPV: 30.23.60.00-2, 30.20.00.00-1, 30.23.73.00-2, 30237200-1

Dokument nr: OG 262.42.2024

Otwarcie ofert: 3.Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
Wykonawca ma możliwość nadesłania- złożenia oferty na trzy sposoby:
o
na adres pocztowy Zamawiającego, wówczas winien zamieścić ofertę w zamkniętej
kopercie która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego (tj. Sąd Rejonowy w
Chorzowie Oddział Gospodarczy Ul. Rostka 2, 41-500 Chorzów) oraz będzie posiadać
oznaczenie: ,,DOSTAWA AKCEOSRIÓW KOMPUTEROWYCH DLA SĄDU
REJONOWEGO W CHORZOWIE - OG 262.42.2024
o
na adres e-mailowy Zamawiającego (w temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy
postępowania oraz numeru postępowania):
Wykonawca ma możliwość przesłania oferty w formie elektronicznej niezaszyfrowanej,
bądź też w zaszyfrowanym pliku. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami
oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np.
Adobe Acrobat) lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source
(np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign), lub komercyjnych, W wypadku przesłania oferty w
formie zaszyfrowanego pliku należy:
a. Przesłać plik zabezpieczony hasłem w w/w formacie w terminie składania ofert;
b. Hasło do odczytania pliku oferty proszę przesłać oddzielnym mailem najpóźniej do dnia
i godz. ich otwarcia, pod rygorem uznania, że oferta została złożona po terminie
składania ofert.
o
osobiście - w Oddziale Gospodarczym- I piętro, pok. 120
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
TERMIN:23 kwietnia 2024 roku godz. 09:00
MIEJSCE:SĄD REJONOWY W CHORZOWIE 41-500 Chorzów, Ul. Dr Józefa Rostka 2,
I piętro, pok. 120

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY:Ofertę może złożyć Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U.2022.835).
WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA JEST ZŁOŻENIE
OFERTY NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru - załącznik nr 1);
b) wypełnione zestawienie asortymentowe akcesoriów komputerowych (wg załączonego wzoru -
odpowiednio załączniki nr: 2a)
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.
Dokumenty i informacje, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
d) parafowany wzór umowy - (wg załączonego wzoru - załącznik nr 3);
e) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii
dokumentów składanych wraz z ofertą.
UWAGA!
Wykonawcy winni dołożyć wszelkich starań aby złożyć w wymaganym terminie ofertę wraz
z wszystkimi wymaganymi dokumentami o których mowa w pkt. IV niniejszego ogłoszenia.
V.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
a) Uzupełnienie formularza ofertowego: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wolnych
pozycji w formularzu ofertowym i załączniku (odpowiednio 2a) wskazując odpowiednio cenę
jednostkową brutto, wartość brutto, producenta/model urządzenia.
b) W cenach jednostkowych Wykonawca musi ująć wszystkie koszty jakie będzie ponosił w
związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
c) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w PROJEKCIE UMOWY stanowiącym
załącznik do niniejszego zaproszenia.
d) Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie prowadzone rozliczenie
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
e) Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym nie będą zmieniane w toku
realizacji zamówienia.f)
Prawidłowe ustalenie podatku VAT, obowiązującego w dniu złożenia oferty, należy do
obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowym.
g) Należność za wykonaną dostawę/usługę/robotę budowlaną będzie regulowana po
zrealizowaniu kompleksowo dostawy, przelewem na konto Wykonawcy (konto firmowe,
założone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) zgłoszone do ,,Wykazu
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych
i przywróconych do rejestru VAT" (tzw. ,,Biała lista") dostępnego pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, pod rygorem odmowy
zapłaty, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury
VAT jest podpisany przez obie strony protokół odbioru, po skutecznym odbiorze przedmiotu
umowy. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu
odbioru. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego jednostki
sądownictwa.
VI.
KRYTERIA WYBORU OFERTY:
KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena - 100%
Kryterium oceny ofert - najniższa cena (cena-100%)
CB
Kryterium P = ------------------------- x 100%
CBB
Gdzie:
P- liczba przyznanych punktów
CB- najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
CBB- cena brutto oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za
powyższe kryterium oceny ofert.
VII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, albo od siebie, albo też jako partner we
wspólnym przedsięwzięciu, z jedną ostateczną ceną.
b) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
c) Oferta oraz wszystkie dokumenty odnoszące się do oferty muszą być sporządzone w języku
polskim, pismem czytelnym, bez użycia ścieralnego nośnika pisma (np. ołówka), a wszelkiemiejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
d) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i
wymaganiami ustawowymi lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawców w przypadku
składania oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie.
e) Dopuszczalne jest składanie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale
lub notarialnie poświadczonej kopii. Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dot. Wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu,
uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się ich spełnieniem. Jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający
może przez zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
IX.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
X.INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu złożenia stosownych wyjaśnień
(doprecyzowania ofert) z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia
treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
2.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego, Zamawiający udziela
wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do Zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na
składanie ofert.
4.Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli
najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku
mniejszej liczby otrzymanych ofert, Zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich
Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze
złożonych ofert, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
6.Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania.
7.Zamawiający zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia, bez zbędnej zwłoki.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w
projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Jeżeli wybrany
Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana
spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych do udzielania zamówień do
których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznychZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję
że:
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Chorzowie z siedzibą
1.
w (41-500) Chorzów, ul. dr. Józefa Rostka 2, tel. 32 34 99 445, NIP 6272204010, REGON
000322034
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
2.
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Sądu
Rejonowego w Chorzowie, ul. dr. Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów lub wysyłając e-mail na
adres: iod@chorzow.sr.gov.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia oraz zawarcia i
3.
realizacji umowy (w przypadku gdy oferta będzie najkorzystniejsza) na podstawie:
a)
art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z udzielaniem zamówień do
których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych przy udzielaniu zamówień których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000,00
złotych netto;
b)
art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4.
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) dokumentacja zamówienia oraz
podmioty przetwarzające.
5.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z przepisami prawa.
6.Posiadają Państwo:
a)prawo dostępu do treści swoich danych,
b)prawo do sprostowania swoich danych,
c)prawo do usunięcia danych osobowych,
d)prawo ograniczenia przetwarzania danych,
e)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f)prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7.
Niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być
ograniczone na podstawie rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych.8.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie
możliwe wzięcie pod uwagę przedstawionej oferty oraz zawarcie i realizacja umowy, jeżeli
oferta będzie najkorzystniejsza.
9.
Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.