Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
20512z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa z montażem mebli i oświetlenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa z montażem mebli i oświetlenia

Data zamieszczenia: 2024-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica
powiat: Legnica
zamowienia.publiczne@legnica.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA z montażem mebli i oświetlenia do Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona - zadanie ,,Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na CKNiE Witelona"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot niniejszego zamówienia:
dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego i oświetleniowego oraz koszy na śmieci, ram do obrazów, szafek szatniowych do pomieszczeń biurowych, szatni i pomieszczenia technicznego - w części pomieszczeń budynku Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona",.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określają: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 1 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" IDW - Rozdział 2 swz, ,,Formularz cenowy" załącznik nr 7 do IDW oraz projekt umowy - Rozdział 3 swz wraz z załącznikami.

CPV: 39100000-3, 39150000-8,31524000-5,45316000-5

Dokument nr: 2024/BZP 00287875, IM.RZP.271.6.1.299.16.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-24 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty".
3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) www.platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej- kodowanie UTF8,
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób
niezgodny z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl, w szczególności, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty
przed upływem terminu składania ofert Taka oferta nie będzie brana pod uwagę - narusza art. 221 uPzp.6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .rtf,. .odt., jpg; ods; xls; xlix; .csv - ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, 7Z.
8. Zamawiający nie dopuszcza formatów np.: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach-formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże prawidłowo - zgodnie z prawem - jako
tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku nazwanym ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum ZIP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 1) i zgodnie z art 74 ust. 4 uPzp z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 - t.j. ).
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78-80 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp; 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ma Pani/Pan do:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-24 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_legnica

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Wymagania:
1. Wadium w wysokości: 3.000,00 PLN - trzy tysiące złotych
2. Wykonawca wadium musi wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa:
- w art. 98 ust.1 tj.
pkt 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
pkt 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
- oraz w art. 98 ust. 2:
3. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego.
5.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu; płatne przelewem na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Legnica nr 20124014731111000025212109. Wniesienie wadium w pieniądzu winno nastąpić w terminie gwarantującym wpływ pieniędzy na konto Zamawiającego najpóźniej w dniu i w godzinie składania oferty.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2) - 4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 uPzp.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) uPzp; zostanie odrzucona.
9. Ustawa Pzp określa okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego przepadku
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IM.RZP.271.6.1.299.16.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot niniejszego zamówienia:
dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego i oświetleniowego oraz koszy na śmieci, ram do obrazów, szafek szatniowych do pomieszczeń biurowych, szatni i pomieszczenia technicznego - w części pomieszczeń budynku Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona",.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określają: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 1 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" IDW - Rozdział 2 swz, ,,Formularz cenowy" załącznik nr 7 do IDW oraz projekt umowy - Rozdział 3 swz wraz z załącznikami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1. uPzp,
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. ,,o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego" (Dz. U. z 15 kwietnia 2022r., poz. 835);
3. Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 2 zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń biurowych lub innych pomieszczeń usługowych w meble o wartości min. 100.000,00 zł brutto - każde,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 3 do IDW -Rozdział 2 swz wraz
z załączeniem:
- dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, potwierdzające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie Wykonawcy.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go samodzielnie. Doświadczenia zawodowego kilku podmiotów się nie sumuje.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia/nie spełnia".
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. załącznik nr 2 do IDW - oświadczenie: o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 108 ust. 1 oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy ,,o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego" i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zawarte w pkt 15 ,,Formularza oferty";
3. załącznik nr 4 do IDW - oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom;
4. załącznik nr 5 do IDW - ,,Warunki zmian umowy".
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. załącznik nr 2 do IDW - oświadczenie: o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 108 ust. 1 oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy ,,o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego" i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. załącznik nr 3 do IDW - wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, potwierdzające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie Wykonawcy
3. załącznik nr 5 do IDW - ,,Warunki zmian umowy".
4. w sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 uPzp w zakresie warunków określonych w pkt. V IDW polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, Wykonawca wraz z ofertą składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdzać musi, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. załącznik nr 1 do IDW - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2. załącznik nr 6 do IDW - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia;
3. załącznik nr 7 do IDW - wykaz cen
4. karty katalogowe, specyfikacje techniczne, opisy producenta lub inne dokumenty, sporządzone w języku polskim, tj. opisy, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały zgodność zaproponowanego w ofercie wyposażenia meblowego, oświetleniowego lub pozostałego asortymentu
co do ich cech jakościowych, technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane/opisane w OPZ przez Zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba
że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, i pomimo jego złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania - art. 107 ust. 2. i 3. uPzp.
2. Zamawiający może też żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych - art. 107 ust. 4. uPzp.
3. Zastosowanie/zastąpienie ww. towarów-przedmiotu zamówienia równoważnym nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia.
4. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 104 -107 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty w szczególności przedmiotowych środków dowodowych np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp. - czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały ,,równoważność" zaproponowanego w ofercie wyposażenia meblowego, oświetleniowego lub pozostałego asortymentu co do ich cech jakościowych, technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane/opisane przez Zamawiającego.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów - pkt 13 ,,Formularza oferty" - Rozdział 1 swz;
3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy
- zapis/wymóg pkt 3) stosuje się odpowiedni do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
- zapisy/wymogi pkt 1)-3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;
2. wypełniony i podpisany wzór umowy wraz z załącznikami - Rozdział Nr 3 swz.
3. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO - pkt 16 ,,Formularza oferty" - Rozdział 1 swz.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wadium w wysokości: 3.000,00 PLN - trzy tysiące złotych
2. Wykonawca wadium musi wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa:
- w art. 98 ust.1 tj.
pkt 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
pkt 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
- oraz w art. 98 ust. 2:
3. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego.
5.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu; płatne przelewem na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Legnica nr 20124014731111000025212109. Wniesienie wadium w pieniądzu winno nastąpić w terminie gwarantującym wpływ pieniędzy na konto Zamawiającego najpóźniej w dniu i w godzinie składania oferty.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2) - 4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 uPzp.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) uPzp; zostanie odrzucona.
9. Ustawa Pzp określa okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego przepadku.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/ konsorcja):
1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. VI. IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawców zobowiązany jest złożyć załącznik nr 2 - oświadczenia oraz inne dokumenty, oświadczenia lub załączniki jeżeli dotyczą danych, informacji lub oświadczenia woli danego podmiotu.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do IDW - ,,Warunki zmian umowy".
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.