Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostarczenie wyposażenia dla OSP

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostarczenie wyposażenia dla OSP

Data zamieszczenia: 2024-04-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chotcza
Chotcza-Józefów 60
27-312 Chotcza
powiat: lipski
telefon +48 (48) 375-10-19 tel +48 (48) 375-10-32, fax. 48 375-10-33
ug@chotcza.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Chotcza
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon +48 (48) 375
Termin składania ofert: 2024-04-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł
Zaprasza uprawnione podmioty do złożenia ofert cenowych na zadanie polegające na dostarczeniu wyposażenia dla OSP na terenie Gminy Chotcza
Wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 130 000,00 zł. Do zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720. ze zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.
2. Zakres i przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia dla OSP na terenie Gminy Chotcza. W ramach zamówienia Wykonawca wykona, dostarczy następujące elementy wyposażenia takie jak:
1. Piły;
2. Elektronarzędzia z akumulatorami i ładowarkami;
3. Kominiarki;
4. Rękawice techniczne;
5. Defibrylator AED;
6. Koszule do munduru galowego;
7. Kurtki specjalistyczne do munduru galowego;
8. Czujniki bez ruchu;
9. Mundury galowe z czapką, sznurem, krawatem;
10. Buty koszarowe;
11. Ładowarki do radiostacji;
12. Buty wodery;
13. Węże W-52;
14. Węże W-75;
15. Ubrania koszarowe;
16. Rękawice specjalne;
17. Czapki rogatywki;
18. Tłumice do gaszenia traw;
19. Latarki czołowe;
20. Buty skutery;
21. Buty galowe;
22. Drabina;
23. Siekiery;
24. Gumowce,
25. Rękawice do munduru galowego;
26. Zestaw kluczy.

Szczegółowy zakres wyposażenia znajduje się w załączeniu do zapytania ofertowego (załącznik nr. 2)
3. Wymagania dotyczące zadania:
1) Zadanie wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) Po stronie Wykonawcy należeć będzie dostarczenie wyposażenia do siedziby Zamawiającego.
4. Zakres obowiązków po stronie Zamawiającego:
1) Bieżące uzgadnianie i współpraca podczas wykonywania zadania;
2) Terminowe opłacanie faktur za należyte wykonanie zamówienia.

Otwarcie ofert: Złożone oferty zostaną otwarte poprzez zamawiającego w dniu składania ofert tj.
19.04.2024 roku o godz. 10:15.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza ofertowego załączonym do zapytania ofertowego - zał. Nr. 1 i złożyć w kopercie gwarantującej zachowanie poufności lub przesłać za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-32 Chotcza, pok. Nr 6 (sekretariat) w terminie do 24.04.2024 roku do godz. 10:00 z dopiskiem:
,,Oferta - dostarczenie wyposażenia dla OSP na terenie Gminy Chotcza "
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty elektronicznie (podpisanej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) na adres: ug@chotcza.pl
W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu oferty do podmiotu prowadzącego postępowanie.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2024 r.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku :
- zdarzeń nie możliwych do przewidzenia na etapie składnia ofert.

Wymagania:
5. Warunki udziału w postępowaniu :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji dotyczących asortymentu ochotniczych straży pożarnych;
- wymagane jest wykazanie przez wykonawców, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej jedno zamówienie dotyczące wyposażenia ochotniczych straży pożarnych;
- wymagane jest dysponowanie osobą zdolną do wykonywania zamówienia, posiadającą uprawnienia do wyrobu wyposażenia,
- osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Potwierdzenie spełnienia powyższego warunku nastąpi poprzez podpisanie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do przedłożenia dokumentów (referencje, protokoły odbioru) potwierdzających spełnienie powyższego warunku.
Wykonawca powinien prowadzić działalność gospodarczą umożliwiającą rozliczenie się
z Zamawiającym na podstawie wystawionej faktury.
8. Kryteria wyboru ofert:
Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100 %
W kryterium ,,cena" Wykonawca może otrzymać max. 100 pkt.
Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów, według podanego wzoru:
C = x 100 pkt
Gdzie : C - ilość punktów, - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, - cena badanej oferty.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.
Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia druku formularza ofertowego. W formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę netto, vat i brutto. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
9. Informacje o formalnościach:
1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub części bez podania przyczyn.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.
6) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców. którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się z wykonawcami w formie elektronicznej.
7) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie stanowi zwarcia umowy.
8) Zamawiający zawrze pisemną umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia urnowy, Zamawiający wybierze kolejna ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10)Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11) W przypadku wpłynięcia oferty której cena będzie rażąco niska, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.
12) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
14)Dane dotyczące niniejszego zapytania zostały zamieszczone na stronie www.bip.chotcza.pl w zakładce zamówienia do 130 000 zł.

Uwagi:
10. Ochrona danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
w Chotczy jest Wójt Gminy. Dane adresowe: Chotcza - Józefów 60, 27-312 Chotcza, tel: (48) 37-51-032. Adres e-mail:ug@chotcza.pl
Inspektor Ochrony Danych:
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
o drogą elektroniczną: rodo@chotcza.pl
o telefonicznie: (48) 3751032 wew. 22
o pisemnie: adres siedziby Administratora danych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Chotczy, a także w art. 4 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Podstawą prawną powyższych działań jest zgoda Wykonawcy wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu.
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2) na potrzeby kontroli przebiegu zamówienia publicznego, w szczególności: Urząd Zamówień Publicznych, Komisja Rewizyjna, Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna Izba Obrachunkowa, Urząd Skarbowy, ZUS, UOKIK, NIK, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki i inne działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
3) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia. W przypadku realizacji zamówienia poprzez zlecenie czas przechowywania dokumentacji wynosi 5 lat.
Prawa osób, których dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
13)Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel. 48/375 10 32

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.