Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2024-04-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Okólna 37
87-103 Toruń
powiat: Toruń
12wog@ron.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, DOSTAWA materiałów budowlanych "
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA materiałów budowlanych, zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) części:
Część nr 1 - materiały budowlane
Część nr 2 - farby

Dokument nr: R/41/12WOG/2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12:00

Składanie ofert:
7. Forma składania ofert: 12wog@ron.mil.pl

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2024 r., do godz. 11:30.

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce i wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn Toruń, Ul. Okólna 37, magazyn Inowrocław,
ul. Jacewska 73.
2.2. Termin realizacji zamówienia:
2.2.1. od dnia podpisania Zamówienia - zgodnie z ofertą.

Wymagania:
Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w 12. Wojskowym Oddziale Gospodarczym, których wartość jest mniejsza od 130 000,00 zł.
1.2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na obydwie lub wybrane części.
1.3. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego.
1.3.1. Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zamówieniu asortymentu
w ilościach jak w tabeli załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia
w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będzie cena jednostkowa wskazana w ofercie Wykonawcy;
1.3.2. Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania asortymentu składającego się na przedmiot umowy. Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie określany bieżącymi potrzebami Zamawiającego;
1.3.3. Zasady realizacji przez Zamawiającego prawa opcji oraz warunki i terminy są takie same jak dla zamówienia realizowanego dla zakresu podstawowego umowy;
1.3.4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
1.3.5. Skorzystanie z prawa opcji, Zamawiający potwierdzi w terminie do 31.07.2024r.
3. Wymagany okres gwarancji:
min. producenta

4. Opis sposobu obliczenia ceny:
4.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie
(po zaokrągleniu do pełnych groszy).
4.2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4.3. Cena oferty w czasie obowiązywania umowy jest stała.
4.4. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w zapytaniu ofertowym
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując jednocześnie Wykonawcę o dokonaniu poprawek.
4.5. Wszelkie zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących
w formularzu ofertowym pozycji (dotyczy to również podania wartości ,,0") nie będą uznane za możliwe do poprawienia i skutkować będą odrzuceniem oferty.
5. OFERTY ZOSTANĄ OCENIONE ZGODNIE Z PONIŻSZYM KRYTERIUM:
5.1. Cena oferty brutto ,,C"- waga kryterium 60 pkt.
Oferta z najniższą cena otrzyma maksymalną liczbę punktów. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium ,,Cena brutto oferty"
Przeliczenie cen oferty na punkty, zostanie zrealizowana według następującego wzoru:
Cena brutto najniższej wśród badanych ofert
Kryterium cena = x 60 = .... pkt
Cena brutto badanej oferty
5.2. Termin realizacji ,,T"- waga kryterium 40 pkt.
Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium ,,Termin realizacji"
Przeliczenie terminu na punkty, zostanie zrealizowana według następującego wzoru:
do 5 dni włącznie - 40 pkt
od 6-7 dni włącznie - 30 pkt
od 8-9 dni włącznie - 20 pkt
od 10-11 dni włącznie - 10 pkt
5.3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5.4. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów - ,,P", gdzie P oznacza sumę punktów w ww. kryteriach:
P = C + T
5.6. Nie wskazanie w formularzu ofertowym (ofercie) ceny brutto lub terminu realizacji będących kryterium oceny ofert spowoduje odrzucenie oferty.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium w wysokości łącznie: 1 200,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), z czego
na część nr 1 - 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych)
na część nr 2 - 400,00 zł. (słownie: czterysta złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2..1. pieniądzu;
2..2. poręczeniach bankowych lub poręczeniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2..3. gwarancjach bankowych;
2..4. gwarancjach ubezpieczeniowych
3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto
NBP: 71 1010 1078 0104 3213 9120 2000. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota wadium była na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium do postępowania R/41/12WOG/24, część nr 1 lub 2.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy zdeponować w Kancelarii Jawnej
12 WOG, bud. nr 97, pokój nr 11, w godz. od 700 do 1500 w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż w terminie składania ofert. Wniesione wadium należy opisać jak tytuł przelewu w pkt 3, wadium dostarczyć w odrębnej kopercie niż oferta. Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty.
5. Wadium wniesione w inne formie niż w pieniądzu musi posiadać zapisy
o bezwarunkowym, nieodwołalnym zobowiązaniu wypłaty całej kwoty zabezpieczenia oferty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez żadnych warunków
i zastrzeżeń.
6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (gwarancje) musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą i powinno zawierać następujące elementy:
6..1. bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego,
6..2. informacja dotycząca postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
6..3. informacja o odpowiedzialności za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy PZP,
6..4. wskazanie sumy gwarancyjnej,
6..5. wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji,
6..6. wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji,
6..7. określenie terminu ważności gwarancji,
6..8. z jej treści nie może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego,
6..9. niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (Poręczenia), muszą być złożone
w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy:
7..1. wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000) dokonuje poręczenia,
7..2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
7..3. kwoty, do wysokości której bank - poręczyciel lub podmioty o których mowa art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000) będą zobowiązane,
7..4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie
o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę jedną z form wadium na cały okres związania ofertą.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
10..1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
10..2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
10..3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Oferta Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru - zał. nr 3 do zapytania, dołączyć tabelę z excela - nie podlega uzupełnieniu.
Oferta bez dołączonej tabeli zostanie odrzucona.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
3) Dokumenty: deklaracje właściwości użytkowych, atest higieniczny, karta katalogowa karta charakterystyki - zgodnie z załącznikiem nr 2.
Jeżeli wraz z ofertą nie zostaną złożone wymagane dokumenty i oświadczenia, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Formularz ofertowy z załącznikami należy opisać:
,,Oferta na: Dostawę materiałów budowlanych, Nr referencyjny: R/41/12WOG/2024"
i przesłać na adres poczty elektronicznej: 12wog@ron.mil.pl
lub
złożyć /przesłać w siedzibie Zamawiającego:
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
87 - 103 Toruń ul. Okólna 37
Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 12).
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30
10.2. Zestawienie złożonych ofert, informacje o wyborze oferty oraz informację o ofertach odrzuconych Zamawiający opublikowane będą na stronie internetowej zamawiającego;
10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania;
10.4. Do prowadzonego postępowania stosuje się ,,Regulamin udzielania zamówień publicznych w 12. Wojskowym Oddziale Gospodarczym, których wartość jest mniejsza od 130 000,00 zł."

11. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający na swojej stronie www.12wog.wp.mil.pl zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. O terminie podpisania zamówienia, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem bądź wiadomością email.
Uwaga: Zaproszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

Uwagi:
12. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37, 87-103 Toruń;
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod
nr tel. 261 433 705 lub mailowo na adres 12wog.iodo@ron.mil.pl
3. Dane osobowe (w tym przekazane w ramach niniejszego postępowania oraz w trakcie realizacji umowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz osoby lub podmioty, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest wymogiem niezbędnym dla realizacji postępowania i zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, posiadają:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania, o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z SIWZ oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania.
9. Osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
10. KONTAKT Z WYKONAWCAMI:
10.1. Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest za pośrednictwem e-mail: 12wog@ron.mil.pl;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.