Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Data zamieszczenia: 2024-04-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI
ul. Elizy Orzeszkowej 12
41-253 Czeladź
powiat: będziński
zamowienia@mzgk.czeladz.pl
https://mzgk-czeladz.logintrade.net/zapytania_email,162214,50ab3ceadcdfa34548ae8fabefa77c39.html
Województwo: śląskie
Miasto: Czeladź
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie przygotowania, kompleksowego zarządzania, organizacji, koordynacji, administrowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych dla zadania ,,Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi".
Szczegółowy opis przedmioty zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
6. Roboty budowlane, które będą objęte nadzorem Inżyniera Kontraktu dofinansowane są z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,,Programem", zgodnie z:
- Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568)
- Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- Regulaminem Ósmej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022r.).

CPV: 71520000-9, 71318000-0,71630000-3,71500000-3,71540000-5

Dokument nr: 2024/BZP 00289973, 10/U/MZGK/24

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-25 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mzgk-czeladz.logintrade.net/zapytania_email,162214,50ab3ceadcdfa34548ae8fabefa77c39.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzgk-czeladz.logintrade.net/zapytania_email,162214,50ab3ceadcdfa34548ae8fabefa77c39.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - wyłącznie poprzez Platformę przetargową.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://mzgk czeladz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod
adresem:
https://mzgk-czeladz.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 .
4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej - wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://mzgk-czeladz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., Ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od
poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00.
6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy
przetargowej.
7. Zamawiający informuje, że maksymalna wielkość wszystkich plików składających się na ofertę wykonawcy nie może przekroczyć
150 Mb.
8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych.
9. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zostały opisane w Rozdziele XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Ul. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi jest Dagmara Żero, kontakt: iod@mzgk.czeladz.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi" Nr postępowania: 10/U/MZGK/24 jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
5) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 RODO względem osób fizycznych których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego, oraz obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzgk-czeladz.logintrade.net/zapytania_email,162214,50ab3ceadcdfa34548ae8fabefa77c39.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-25 11:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://mzgk-czeladz.logintrade.net/zapytania_email,162214,50ab3ceadcdfa34548ae8fabefa77c39.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING Bank Śląski, nr rachunku: 64 1050 1227 1000 0023 3771 4543
Wpisując w tytule przelewu
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi"
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego.
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 10/U/MZGK/24
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 144485,98 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie przygotowania, kompleksowego zarządzania, organizacji, koordynacji, administrowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych dla zadania ,,Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi".
Szczegółowy opis przedmioty zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
6. Roboty budowlane, które będą objęte nadzorem Inżyniera Kontraktu dofinansowane są z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,,Programem", zgodnie z:
- Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568)
- Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- Regulaminem Ósmej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022r.).
4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
71540000-5 - Usługi zarządzania budową
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamaw dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: L.p.Nazwa kryterium Waga 1) Cena oferty 60 % 2) Dośw osoby skierowanej do realizacji zamówienia - Inspektora nadzoru specj konstr. - budo. 30 % 3)Dośw osoby skierowanej do realizacji zamówienia - Specj ds. rozliczeń 10% 1.2.Każdy z Wyko w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób: Ad 1. Cena oferty wg następującego wzoru: Ilość Punktów za Cenę = Cena Najniższa/ Cena Oferty Ocenianej * 60 Spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Ad. 2,,Dośw osoby skierowanej do realizacji zamówienia - Inspektora nadzoru specjalności konstr. - budo.": Zama w ramach kryterium ,,Dośw osoby skierowanej do realizacji zamówienia - Inspektora Nadzoru speci konstr. - budo" będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wskazanej w wykazie osób w formularzu ofertowym jako Inspektora Nadzoru specjalności konstr - budo spełniającego wymagania wskazane w Rozdziale XIX ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 tiret pierwszy SWZ. Kryt 3 ,,Doświ osoby skierowanej do realizacji zamówienia - Specjalista ds. rozliczeń": Zamaw w ramach kryterium ,,Dośw osoby skierowanej do realizacji zamówienia - Specja ds. rozliczeń" będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wskazanej w wykazie osób w formularzu ofertowym jako Specj ds. rozliczeń spełniającego wymagania wskazane w Rozdziale XIX ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 tiret szósty SWZ. 1.3.Przy obliczaniu punktów, Zama zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 1.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 1.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1. 6. Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według Wzoru: K = Kc + KD + KR gdzie: K - łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę, Kc - punkty uzyskane w kryterium cena, KD - punkty uzyskane w kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - Inspektora w specjalności konst - budo, KR - punkty uzyskane w kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - Specjalista ds. rozliczeń,
Szczegółowy opis sposobu oceny ofert znajduje się w Rozdział XXIX SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - Inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno - budowlanej
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - Specjalisty ds. rozliczeń
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
4.1.) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- 2 (dwie) usługi polegające na świadczeniu usług Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Projektu lub Inwestora Zastępczego w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku w zakresie min. 4 następujących branż tj. konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej - każda z usług, i
- 2 (dwie) usługi polegające na świadczeniu usług Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Projektu lub Inwestora Zastępczego w zakresie zarządzania, monitorowania i rozliczania na wszystkich etapach realizacji robót budowlanych o wartości robót co najmniej 3 000 000,00 zł brutto - każda z usług, oraz
4.2) skieruje do realizacji zamówienia:
- 1 osobę - Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i koordynatora inspektorów nadzoru - posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do nadzorowania robót w w/w specjalności w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku - każda z robót, i
- 1 osobę - Inspektora nadzoru branży sanitarnej - posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w specjalizacji techniczno-budowlanej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do nadzorowania robót w w/w specjalności w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, i
- 1 osobę - Inspektora nadzoru branży elektrycznej - posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do nadzorowania robót w w/w specjalności w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, i
- 1 osobę - Inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej - posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do nadzorowania robót w w/w specjalności w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, i
- 1 osobę - Kierownika Zespołu, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu Inżyniera/ Inżyniera Rezydenta przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych i należycie wykonanych inwestycji o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto każda z inwestycji, i
- 1 osobę - Specjalistę ds. rozliczeń, posiadającą doświadczenie zawodowe w charakterze specjalisty ds. rozliczeń na minimum dwóch inwestycjach o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto - każda z inwestycji.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają w/w uprawnienia i doświadczenie w więcej niż jednej specjalności.
2. Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane lub do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831). Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W stosunku co do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej (poza Rzeczpospolitą Polską) powinna być wydana decyzja o uznaniu ich kwalifikacji zawodowych i są uprawnione do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji w budownictwie (art. 5 ust.2 punkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2023 poz. 551 ze zm.) w związku z art. 12a ustawy Prawo budowlane.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców z zastrzeżeniem, iż:
- 2 (dwie) usługi polegające na świadczeniu usług Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Projektu lub Inwestora Zastępczego w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku w zakresie min. 4 następujących branż tj. konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej - każda z usług - muszą być wykonane przez tego samego Wykonawcę, i
- 2 (dwie) usługi polegające na świadczeniu usług Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Projektu lub Inwestora Zastępczego w zakresie zarządzania, monitorowania i rozliczania na wszystkich etapach realizacji robót budowlanych o wartości robót co najmniej 3 000 000,00 zł brutto - każda z usług - muszą być wykonane przez tego samego Wykonawcę.
4. Pojęcia budowa, przebudowa i remont użyte zostały w niniejszej SWZ w rozumieniu art. 3 pkt 6, 7a, 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia więcej niż jednego z ww. warunków w ramach jednego zrealizowanego zamówienia.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć: 3.1. Oświd., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale XIX SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Oświad. stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do SWZ). 3.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca lub notariusz. 3.4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp ,,(...) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy." - o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oświadczenie to podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór oświadczenia został zamieszczony w treści wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. 3.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp). Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 3.6. Dowód wniesienia wadium
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING Bank Śląski, nr rachunku: 64 1050 1227 1000 0023 3771 4543
Wpisując w tytule przelewu
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi"
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego.
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z ust. 3.3. Rozdziału XVI SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej.
Uwaga. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdziale XVI ust 3.1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (,,(...) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy."). Wzór oświadczenia został zamieszczony w treści wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ.
2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Termin związania ofertą: do 2024-05-24

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.