Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Odrestaurowanie poszycia dachowego wraz zabezpieczeniem kominów

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Odrestaurowanie poszycia dachowego wraz zabezpieczeniem kominów

Data zamieszczenia: 2024-04-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa
Radojewice 42
88-101 Inowrocław
powiat: inowrocławski
tel. 602 890 827
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 602 890 827
Termin składania ofert: 2024-05-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dokumenty do pobrania
Wspólnota Mieszkaniowa w Radojewicach zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie prac.
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Odrestaurowanie poszycia dachowego wraz zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach. Do zapytania ofertowego dołączono:
1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 2
3) wzór umowy - załącznik nr 3
4) Przedmiar - załącznik nr 4
7. Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1/2024

Składanie ofert:
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wspólnota Mieszkaniowa, Radojewice 42, 88-101 Inowrocław 2 do dnia 20.05.2024r. do godz. 11.00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2024r.

Wymagania:
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
6. Za wykonanie prac Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe
8. Płatność faktury - 35 dni. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział:
1) Wykonawcy, którzy : posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę , doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac zawartych w przedmiocie zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.
3) W ofercie Wykonawca musi podać: na rzecz kogo roboty były wykonywane, daty i miejsce wykonania robót wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających (na przykład referencje), że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena 100 % .
2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą ceną , która spełni warunki udziału w postępowaniu.
11. Opis sposobu przygotowania , składania i otwarcia ofert:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną jednoznaczną i ostateczną. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione w cenie oferty,
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
3) Na ofertę składa się:
a) formularz ofertowy - załącznik nr 2
b) Referencje- kopie
c) Kosztorys wykonawczy
12. Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób :
Nazwa i adres Wykonawcy
Wspólnota Mieszkaniowa, Radojewice 42, 88-101 Inowrocław 2 Oferta na:
Odrestaurowanie poszycia dachowego wraz zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) oferta została złożona po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert,
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; z innych uzasadnionych przyczyn, w szczególności gdy Wykonawca podał nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane, co mogło mieć wpływ na wynik postępowania,
4) oferta została złożona tylko na jedno zadanie.
15. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania zapytania ofertowego. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy, Zamawiający może z pośród pozostałych ofert wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Uwagi:
17. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Świętego Michała Archanioła w Brudni, Brudnia 6, 88-133 Dąbrowa Biskupia
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu związanym z wyborem oferty i realizacją umowy ;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
a) - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontakt:
16. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Gawrysiak, tel. 602 890 827.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.