Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
16z dziś
6027z ostatnich 7 dni
20528z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa sprzętu i wyposażenia gospodarczego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu i wyposażenia gospodarczego

Data zamieszczenia: 2024-04-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Weigla 5
50-981 Wrocław
powiat: Wrocław
zam.pub@4wsk.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/917141
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu i wyposażenia gospodarczego na 2024/2025 rok.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1: DOSTAWA drobnego wyposażenia i materiałów gospodarczych.
39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 44521210-3 Kłódki; 39224340-3 Kosze; 39224200-0 Szczotki; 39224100-9 Miotły; 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 39224330-0 Wiadra; 39720000-5 Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny; 39300000-5 Różny sprzęt; 39515000-5 Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne;
Pakiet nr 2: DOSTAWA sprzęt i drobne wyposażenie typu MERIDA.
39720000-5 Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny; 44618350-3 Pokrywy z tworzywa sztucznego; 39224330-0 Wiadra; 39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła; 39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym;
39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju; 34912100-4 Wózki popychane;
Pakiet nr 3: DOSTAWA sprzęt gospodarczy
44621100-0 Grzejniki; 39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego; 31521320-3 Latarki; 31521100-5 Lampy na biurko; 31521200-6 Lampy stojące; 39717100-2 Wentylatory; 38412000-6 Termometry; 38414000-0 Higrometry; 44423200-3 Drabiny; 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 18921000-1 Walizki;
Pakiet nr 4: DOSTAWA stelaży na kółkach 1, 2 i 3 komorowe zamykane pokrywami, na odpady medyczne i brudna bieliznę szpitalną
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 44618350-3 Pokrywy z tworzywa sztucznego;
Pakiet nr 5: DOSTAWA dozowniki typu TORK
39514400-2 Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe; 42968300-2 System do podawania papieru toaletowego;

CPV: 39224300-1, 39720000-5, 39710000-2, 34928480-6, 39514400-2

Dokument nr: 2024/BZP 00291106, 4WSzKzP.SZP.2612.25.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-26 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający informuje, że
instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla
wykonawców" 2. Korzystanie z Platformy zakupowej przez wykonawców jest bezpłatne.Szczegółowe
informacje zawiera rozdział XIII SWZ.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej - platformy
zakupowej ,,openNexus" https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej. Zamawiający, określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:- stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,- komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,-
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0.,- włączona obsługa JavaScript,- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf,- Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. -
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: abi@4wsk.pl3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74
PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informujemy, że:
posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po
stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO - nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/917141
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-26 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji dla użytkownika dostępnej na Platformie. https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.