Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Renowacja i wymiana płyt nagrobnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Renowacja i wymiana płyt nagrobnych

Data zamieszczenia: 2024-04-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
powiat: Wrocław
zamowienia@duw.pl
https://duw.ezamawiajacy.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja i wymiana płyt nagrobnych na cmentarzu Żołnierzy polskich przy Ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu - kwatera V w 2024 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest renowacja i wymiana płyt nagrobnych na cmentarzu wojennym Żołnierzy Polskich przy Ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu - kwatera V w 2024 r.
Szczegółowy wykaz prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania, o którym mowa powyżej, zawarty jest w Załączniku nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 45453100-8

Dokument nr: 2024/BZP 00291076, AL-ZP.272-1/24/ZP/TP1

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-26 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://duw.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://duw.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski lub informacje, ze wskazaniem numeru referencyjnego nadanego sprawie, tj. AL-ZP.272-1/24/ZP/TP1, Wykonawcy przekazują poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://duw.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Informacje dotyczące sposobu podpisywania dokumentów można znaleźć na stronie:
kwalifikowany podpis elektroniczny: https://www.nccert.pl/;
podpis zaufany: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany;
podpis osobisty: https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego Rozdziału:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na subdomenie: https://duw.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2) Wykonawca, po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania", zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się";
3) rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie - konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin;
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
5. Ofertę, w tym także oświadczenie stanowiące załącznik do oferty - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ, oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, a także pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 5, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2.
Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale XI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:
> Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
> Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail: iod@duw.pl;
> Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób do kontaktu, będą przetwarzane w celach:
- kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych,
- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia,
- prowadzenia zbiorów danych dotyczących informacji o zamówieniach publicznych,
- gromadzenia wymaganych informacji dotyczących kontrahentów,
- prowadzenia zbioru informacji o wykonawcach;
> Podstawą prawną przetwarzania dotyczących danych osobowych jest ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
> Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej bip.duw.pl
> dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
> dane osobowe i dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
> Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu:
1. Prawo dostępu do swoich danych;
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
> Podanie Wojewodzie Dolnośląskiemu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację oraz podanie danych osób do kontaktu, jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli Wojewoda Dolnośląski tych danych nie będzie
posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania;
> Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://duw.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-26 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://duw.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AL-ZP.272-1/24/ZP/TP1
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest renowacja i wymiana płyt nagrobnych na cmentarzu wojennym Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu - kwatera V w 2024 r.
Szczegółowy wykaz prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania, o którym mowa powyżej, zawarty jest w Załączniku nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453100-8 - Roboty renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów. Oferty Wykonawców poddane zostaną ocenie Zamawiającego według następujących kryteriów (wraz z podaniem wagi):
1) Cena - waga 60%
2) Okres gwarancji - waga 40%
Szczegółowy opis oceny ofert znajduje się w Rozdziale XVII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
wykonał w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 20 sztuk nagrobków z lastrico. Wykonawca zobowiązany jest do podania przedmiotu, w tym ilości wykonanych nagrobków z lastrico, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale VI SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.4 SWZ:
- wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, w tym ilości wykonanych nagrobków z lastrico, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz usług.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika:
1) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;
albo
2) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której ze wskazanych powyżej czynności oraz w ramach jakiego postępowania powołano pełnomocnika. Określenie czynności w sposób inny niż wskazano powyżej, będzie niezgodne z treścią przepisu art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo musi identyfikować Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika.
Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale VIII SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów. Oferty Wykonawców poddane zostaną ocenie Zamawiającego według następujących kryteriów (wraz z podaniem wagi):
1) Cena - waga 60%
2) Okres gwarancji - waga 40%
Szczegółowy opis oceny ofert znajduje się w Rozdziale XVII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-25

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.