Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup materiałów dla warsztatu instalacyjnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup materiałów dla warsztatu instalacyjnego

Data zamieszczenia: 2024-04-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 8212 567
szaj@lutycka.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 8212 567
Termin składania ofert: 2024-04-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Ogłasza postepowanie na udzielnie zamówienia publicznego poniżej 130.000,00 zł netto w zakresie:
Zakup materiałów dla warsztatu instalacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup materiałów dla warsztatu instalacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, zgodnie
z asortymentem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1.

Dokument nr: SZW/DZP/5/285/24

Składanie ofert:
Ofertę wraz z wypełnionym formularzem asortymentowo-cenowym przesłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail: szaj@lutycka.pl, do dnia 26.04.2024 do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: sukcesywnie przez 12 miesięcy; termin realizacji zamówień częściowych: 2 dni
robocze od daty złożenia zamówienia.

Wymagania:
Dokumenty wymagane: katalog produktów w którym musi się znajdować marka, typ i parametry
techniczne.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę sporządzić na załączonym formularzu oferty.
3. Oferta powinna posiadać:
1) dokładne dane Wykonawcy zgodne z stanem faktycznym i prawnym (adres siedziby,
nr telefonu, NIP),
2) datę sporządzenia,
3) okres ważności oferty,
4) podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela.
4. W przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika wprost z rejestru przedsiębiorcy,
należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
OCENA OFERT:
1) Cena: 100 %
2) Inne: .......
DODATKOWE INFORMACJE:
1) Termin płatności: 60 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury VAT wraz z kopią zamówienia
2) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem składania ofert.
3) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez oferenta, gdy będzie ona niezgodna z wymaganiami
określonymi w zapytaniu.
4) Gwarancja- należy podać w ofercie (jeśli dotyczy)
5) Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6) W przypadku opóźnienia płatności, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia negocjacji
wysokości odsetek ustawowych, w przypadku żądania ich zapłaty.
7) Wyłącza się możliwość dokonywania płatności na rachunek bankowy inny niż Wykonawcy,
w tym na konta pełnomocników Wykonawcy, a wezwania do płatności wynikające z niniejszego
zamówienia na inne rachunki bankowe niż Wykonawcy uznaje się za niedoręczone.
8) Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczenia za zobowiązania powstałe
z niniejszej zamówienia, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
9) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszego zamówienia na osobę trzecią. Zgoda winna być wyrażona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
10) Niewywiązanie się wykonawcy z zobowiązań określonych mowa w punktach 7), 8), 9) niniejszego
zamówienia, upoważnia Zamawiającego do obciążenia wykonawcy karą umowną w wysokości
10% wartości zamówienia brutto.
11) W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia bez zgody lub winy
Zamawiającego, jak i w przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy z realizacji
zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
brutto zamówienia, chyba, że odstąpienie było wynikiem działania siły wyższej lub okoliczności,
za które na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
12) Spory mogące wyniknąć ze stosunku zamówienia, po wyczerpaniu wszelkich polubownych
środków służących ich rozwiązaniu, będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

Kontakt:
OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI JEST:
Małgorzata Szaj tel. 61 8212 567, e-mail: szaj@lutycka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.