Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
20512z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Renowacja dachu i elewacji budynku Domu oświatowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Renowacja dachu i elewacji budynku Domu oświatowego

Data zamieszczenia: 2024-04-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6
38-460 Jedlicze
powiat: krośnieński
13 44 847 10
ug@jedlicze.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jedlicze
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 13 44 847 10
Termin składania ofert: 2024-05-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja dachu i elewacji budynku Domu oświatowego w miejscowości Jedlicze-Męcinka
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1 Przedmiotem zamówienia jest: renowacja dachu oraz elewacji budynku Domu oświatowego w m. Jedlicze - Męcinka na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót. Obiekt Domu oświatowego zlokalizowany jest w m. Jedlicze - Męcinka na dz. o nr ewid. 916 w Gminie Jedlicze.
W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie następujących prac wg przedmiaru robót:
1) Rozbiórka istniejącego wejścia na taras, w miejsce drzwi planowany jest wyłaz dachowy.
Zlokalizowane na poddaszu wyjście na taras w postaci drzwi, przewidziane do demontażu. Obecne wyjście zlokalizowane w sąsiedztwie kosza dachu. Projektuje się likwidację obecnego wejścia i jego zastąpienie wyłazem dachowym. W zakresie prac z tym związanych do wykonania będzie:
- demontaż obecnej konstrukcji,
- zamurowanie otworu w ścianie,
- uzupełnienie konstrukcji dachowej o krokwie przekroju 8x16cm, uzupełnienie murłaty o przekroju 16x16cm, wykonanie nowego pokrycia dachowego,
- montaż wyłazu dachowego o wymiarze orientacyjnym 50x75cm.
2) Wykonanie attyki na 2 ścianach szczytowych.
Budynek posiada 4 ściany szczytowe, dwie z nich zakończone są attykami a pozostałe dwie związane z rozbudową przykryte dachem. Obecnie projektuje się wykonanie attyk nad ścianami szczytowymi w celu ujednolicenia rozwiązań konstrukcyjnych.
W zakresie prac z tym związanych do wykonania będzie:
- miejscowa rozbiórka dachu w celu podniesienia murów attyki,
- podniesienie attyk w postaci wykonania wieńcy żelbetowych na wysokość 30cm powyżej poszycia dachu,
- montaż okuć attyk z uwzględnieniem późniejszego docieplenia styropianem ścian zewnętrznych.
3) Wykonanie nowego poszycia dachu.
Obecne pokrycie z blachy płaskiej na rąbek i częściowo z blachy trapezowej o niskim profilu.
Pokrycie miejscowo wykazuje zły stan techniczny, głównie w strefie okapów, koszy gdzie odnotowano nieszczelności i wynikające z tego zawilgocenie muru.
Płaszczyzna dachu i tym samym pokrycia dachu wykazuje odkształcenia od jednolitej płaszczyzny i wymaga dodatkowych zabiegów w celu wyprowadzenia płaszczyzny pod nowe pokrycie.
W zakresie prac z tym związanych do wykonania będzie:
- rozbiórka poszycia dachu z blachy płaskiej na rąbek i blachy trapezowej o niskim profilu,
- demontaż obecnego deskowania na całej powierzchni dachu, grubość desek 2,5cm,
- regulacja obecnej krzywizny dachu i wzmocnienie konstrukcji poprzez dobicie do krokwi desek o przekroju 4x18cm,
- montaż dodatkowych kleszczy wzmacniających konstrukcję 4x16x400 w ilości 8szt.,
- impregnacja konstrukcji,
- usunięcie obecnego docieplenia z waty szklanej na powierzchni 117m2 i gr. 10cm,
- montaż foli paroprzepuszczalnej na powierzchni 750m2,
- kontrłaty o przekroju 3,2x6cm łączna długość 800mb
- montaż deskowania ażurowego pod pokrycie dachu z desek 3,2x15cm odstępy pomiędzy deskowaniem 3cm,
- wykonanie okuć i rynien w tym okucia kominów i ścian attykowych,
- ocieplenie kominów z wykonaniem wyprawy tynkarskiej tynkiem cienkowarstwowym, montaż betonowych czapek kominowych,
- pokrycie dachu blachą stalową na rąbek stojący w kolorze grafitowym (blacha z gwarancją 30 letnią), blacha układana na dodatkowej macie.
4) Wykonanie nowego pokrycia z dociepleniem tarasu. Obecnie taras wykończony płytkami ceramicznymi, bez zadaszenia. Izolacja tarasu posiada liczne nieszczelności w wyniku, których powstały zacieki na ścianach i stropie niższej kondygnacji a miejscami widoczny jest odpadający tynk. Zachodzi konieczność wykonania prac remontowych z uwzględnieniem docieplenia i nowego szczelnego pokrycia.
W zakresie prac z tym związanych do wykonania będzie:
- demontaż istniejących barierek stalowych na tarasie,
- demontaż okuć wokół tarasu wraz uszkodzonymi fragmentami betonowymi,
- wykonanie docieplenia tarasu styropianem z zastosowaniem trójkątów spadkowych, grubość docieplenia od 15 do 40cm, styropian klejony do podłoża, spadek w dwóch kierunkach w stronę krawędzi tarasu,
- montaż okuć i rynien wokół tarasu,
- wykonanie pokrycia tarasu membraną dachową PCV o grubości 1,8mm.
5) Naprawa tynków wewnętrznych.
Remont tynków wewnętrznych uszkodzonych na skutek przeciekającego tarasu w tym: skucie na powierzchni odparzenia ok. 10m2, usunięcie złuszczeń na ścianach od strony holu wejściowego, klatki schodowej na piętro i na części ściany od strony Sali.. Osuszenie ścian, impregnacja, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie.
6) Naprawa tynku elewacyjnego na ścianie przy tarasie, tynk cementowy drapany odspojony od podłoża na skutek zaciekającej wody na ścianie o powierzchni 4,2x9,68m. Skucie i odtworzenie tynku w miejscu odspojenia od podłoża.
Uwaga:
Należy ująć w kosztorysie ofertowym i wykonać instalację odgromową zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Po wykonaniu instalacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Protokół z pomiarów instalacji odgromowej.
2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz STWiOR które stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45261000-4,45421000-4,45312310-3

Dokument nr: 2024/BZP 00291780, RP.271.4.18.2024.MŻM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-06 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d82644d1-fd58-11ee-b81b-aebd110f5279
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.; oraz poczty elektronicznej ug@jedlicze.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu ,,Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę". Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu ,,Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę" dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24. 10 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych - w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych - skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
c) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
e) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
1 Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 5 000 zł
( słownie: pięć tysięcy złotych).
2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
1) pieniądza,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy O/Jedlicze. Nr konta bankowego: : 48 8636 1028 2002 1400 0101 0010 w tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium - RP.271.4.18.2024.MŻM".
UWAGA:
Wadium wnoszone w pieniądzu ściśle z dyspozycją art. 97 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego .
W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
3 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane - art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Złożona gwarancja lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.
4 W przypadku wnoszenia wadium w innych niż ,,pieniądz" formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia.
5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy prawo zamówień publicznych
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RP.271.4.18.2024.MŻM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1 Przedmiotem zamówienia jest: renowacja dachu oraz elewacji budynku Domu oświatowego w m. Jedlicze - Męcinka na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót. Obiekt Domu oświatowego zlokalizowany jest w m. Jedlicze - Męcinka na dz. o nr ewid. 916 w Gminie Jedlicze.
W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie następujących prac wg przedmiaru robót:
1) Rozbiórka istniejącego wejścia na taras, w miejsce drzwi planowany jest wyłaz dachowy.
Zlokalizowane na poddaszu wyjście na taras w postaci drzwi, przewidziane do demontażu. Obecne wyjście zlokalizowane w sąsiedztwie kosza dachu. Projektuje się likwidację obecnego wejścia i jego zastąpienie wyłazem dachowym. W zakresie prac z tym związanych do wykonania będzie:
- demontaż obecnej konstrukcji,
- zamurowanie otworu w ścianie,
- uzupełnienie konstrukcji dachowej o krokwie przekroju 8x16cm, uzupełnienie murłaty o przekroju 16x16cm, wykonanie nowego pokrycia dachowego,
- montaż wyłazu dachowego o wymiarze orientacyjnym 50x75cm.
2) Wykonanie attyki na 2 ścianach szczytowych.
Budynek posiada 4 ściany szczytowe, dwie z nich zakończone są attykami a pozostałe dwie związane z rozbudową przykryte dachem. Obecnie projektuje się wykonanie attyk nad ścianami szczytowymi w celu ujednolicenia rozwiązań konstrukcyjnych.
W zakresie prac z tym związanych do wykonania będzie:
- miejscowa rozbiórka dachu w celu podniesienia murów attyki,
- podniesienie attyk w postaci wykonania wieńcy żelbetowych na wysokość 30cm powyżej poszycia dachu,
- montaż okuć attyk z uwzględnieniem późniejszego docieplenia styropianem ścian zewnętrznych.
3) Wykonanie nowego poszycia dachu.
Obecne pokrycie z blachy płaskiej na rąbek i częściowo z blachy trapezowej o niskim profilu.
Pokrycie miejscowo wykazuje zły stan techniczny, głównie w strefie okapów, koszy gdzie odnotowano nieszczelności i wynikające z tego zawilgocenie muru.
Płaszczyzna dachu i tym samym pokrycia dachu wykazuje odkształcenia od jednolitej płaszczyzny i wymaga dodatkowych zabiegów w celu wyprowadzenia płaszczyzny pod nowe pokrycie.
W zakresie prac z tym związanych do wykonania będzie:
- rozbiórka poszycia dachu z blachy płaskiej na rąbek i blachy trapezowej o niskim profilu,
- demontaż obecnego deskowania na całej powierzchni dachu, grubość desek 2,5cm,
- regulacja obecnej krzywizny dachu i wzmocnienie konstrukcji poprzez dobicie do krokwi desek o przekroju 4x18cm,
- montaż dodatkowych kleszczy wzmacniających konstrukcję 4x16x400 w ilości 8szt.,
- impregnacja konstrukcji,
- usunięcie obecnego docieplenia z waty szklanej na powierzchni 117m2 i gr. 10cm,
- montaż foli paroprzepuszczalnej na powierzchni 750m2,
- kontrłaty o przekroju 3,2x6cm łączna długość 800mb
- montaż deskowania ażurowego pod pokrycie dachu z desek 3,2x15cm odstępy pomiędzy deskowaniem 3cm,
- wykonanie okuć i rynien w tym okucia kominów i ścian attykowych,
- ocieplenie kominów z wykonaniem wyprawy tynkarskiej tynkiem cienkowarstwowym, montaż betonowych czapek kominowych,
- pokrycie dachu blachą stalową na rąbek stojący w kolorze grafitowym (blacha z gwarancją 30 letnią), blacha układana na dodatkowej macie.
4) Wykonanie nowego pokrycia z dociepleniem tarasu. Obecnie taras wykończony płytkami ceramicznymi, bez zadaszenia. Izolacja tarasu posiada liczne nieszczelności w wyniku, których powstały zacieki na ścianach i stropie niższej kondygnacji a miejscami widoczny jest odpadający tynk. Zachodzi konieczność wykonania prac remontowych z uwzględnieniem docieplenia i nowego szczelnego pokrycia.
W zakresie prac z tym związanych do wykonania będzie:
- demontaż istniejących barierek stalowych na tarasie,
- demontaż okuć wokół tarasu wraz uszkodzonymi fragmentami betonowymi,
- wykonanie docieplenia tarasu styropianem z zastosowaniem trójkątów spadkowych, grubość docieplenia od 15 do 40cm, styropian klejony do podłoża, spadek w dwóch kierunkach w stronę krawędzi tarasu,
- montaż okuć i rynien wokół tarasu,
- wykonanie pokrycia tarasu membraną dachową PCV o grubości 1,8mm.
5) Naprawa tynków wewnętrznych.
Remont tynków wewnętrznych uszkodzonych na skutek przeciekającego tarasu w tym: skucie na powierzchni odparzenia ok. 10m2, usunięcie złuszczeń na ścianach od strony holu wejściowego, klatki schodowej na piętro i na części ściany od strony Sali.. Osuszenie ścian, impregnacja, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie.
6) Naprawa tynku elewacyjnego na ścianie przy tarasie, tynk cementowy drapany odspojony od podłoża na skutek zaciekającej wody na ścianie o powierzchni 4,2x9,68m. Skucie i odtworzenie tynku w miejscu odspojenia od podłoża.
Uwaga:
Należy ująć w kosztorysie ofertowym i wykonać instalację odgromową zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Po wykonaniu instalacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Protokół z pomiarów instalacji odgromowej.
2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz STWiOR które stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45312310-3 - Ochrona odgromowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane z których każda polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 400 000,00 zł. brutto każda.
b) Dysponuje lub będzie dysponował następującym potencjałem kadrowym: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
5. 3 Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023, poz. 334).
Zamawiający informuje, że wskazane wymogi dotyczące potencjału kadrowego służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien w trakcie realizacji zamówienia zapewnić na własny koszt kadrę, która będzie w stanie wykonać zamówienie i sprostać wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia także w zakresie zapewnienia osób posiadających uprawnienia jakie okażą się konieczne na etapie realizacji prac do ich prawidłowej weryfikacji i odbioru.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.6 pkt 1) SWZ składa , dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa w ust. 7.8 SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.6 pkt 1) SWZ zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 7.9 SWZ stosuje się odpowiednio.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty; (załącznik nr 3 do SWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- ( załącznik nr 4 do SWZ)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1 Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 5 000 zł
( słownie: pięć tysięcy złotych).
2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
1) pieniądza,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy O/Jedlicze. Nr konta bankowego: : 48 8636 1028 2002 1400 0101 0010 w tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium - RP.271.4.18.2024.MŻM".
UWAGA:
Wadium wnoszone w pieniądzu ściśle z dyspozycją art. 97 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego .
W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
3 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane - art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Złożona gwarancja lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.
4 W przypadku wnoszenia wadium w innych niż ,,pieniądz" formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia.
5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy prawo zamówień publicznych.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1 Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2 Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3 Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w rozdziale 11 SWZ;
b) Wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.6 pkt 1) SWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno;
c) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 składa każdy z wykonawców osobno;
d) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
f) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.
Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale 7 SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.
Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowalne wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym Formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
4 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym lub podpisem osobistym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącymi załącznik do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.