Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa aparatury elektrycznej, osprzętu instalacyjnego, sterowniczego i źródeł światła

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa aparatury elektrycznej, osprzętu instalacyjnego, sterowniczego i źródeł światła

Data zamieszczenia: 2024-04-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Głogowska 131/133
60-244 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 839 -6223 ,-6221; fax.61 839 6009
zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. 61 839 -6223 ,-
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U.
2022 poz. 893) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4
pkt 6) tej ustawy.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury elektrycznej, osprzętu
instalacyjnego, sterowniczego i źródeł światła, której szczegółowe zestawienie
określono w Załączniku nr 2 (Formularz cenowy) oraz warunki dostawy w Załączniku
nr 3 (Wzór umowy) do niniejszych Warunków Przetargu (WP), a także, w przypadku
grupy I, odbiór odpadów o kodzie 16 02 13* obejmujących zużyte źródła światła
(lampy sodowe, lampy żarowo-rtęciowe, świetlówki).
Oferowany do przetargu asortyment musi:
1) odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu w Załączniku nr 2 do WP,
2) być fabrycznie nowy,
3) spełniać najwyższe wymagania jakościowe,
4) spełniać wymagania aktualnie obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy
europejskie,
5) być wykonany i oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w
sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego z dnia 2 czerwca 2016r.
(Dz.U. z 2016r., poz. 806), jeżeli jest objęty tym rozporządzeniem

Dokument nr: AL.0141.56.2024

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 30.04.2024 r. o godz. 10:15.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 30.04.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Dział Zamówień Publicznych - pokój nr 150, ulica Głogowska
131/133, 60-244 Poznań

Wymagania:
WADIUM
1.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości:
GRUPA I: 1.600,00 zł (jeden tysiąc sześćset i 00/100 złotych),
GRUPA II: 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset i 00/100 złotych),
GRUPA III: 2.900,00 zł (dwa tysiące dziewięćset i 00/100 złotych),
GRUPA IV: 2.900,00 zł (dwa tysiące dziewięćset i 00/100 złotych),
lub sumę wadiów wybranych grup - w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na
wybrane grupy asortymentowe.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w jednej z poniższych form:
? w pieniądzu - (w walucie złoty polski),
? w gwarancjach bankowych,
? w gwarancjach ubezpieczeniowych, zamówienia
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek:
MPK Poznań Sp. z o.o. Santander Bank Polska S.A. oddział Poznań
11109027340000000101027429 z dopiskiem ,,WADIUM - DOSTAWA APARATURY
ELEKTRYCZNEJ, OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO,
STEROWNICZEGO I ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA -
zamówienia
AL.0141.56.2024,NIP Oferenta: .......".
4. zaWadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas,
gdy przed upływem terminu do składania ofert (rozdz. XII ust.1 WP) nastąpi uznanie
rachunku Zamawiającego. Wykonawca załącza dowód wniesienia wadium do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż w pieniądzu, Wykonawca
zazobowiązany jest złożyć w miejscu i przed upływem terminu określonego w rozdz. XII
WP ust. 1 oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego - wnosząc go w
oddzielnej, trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM - OFERTA NA
DOSTAWĘ
APARATURY
ELEKTRYCZNEJ,
OSPRZĘTU
INSTALACYJNEGO,
STEROWNICZEGO I ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA - AL.0141.56.2024" lub w przypadku wnoszenia
dokumentu gwarancji w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest
przesłać oryginał dokumentu podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez
Gwaranta,
tj.
wystawcę
gwarancji
poręczenia
na
adres:
zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl wpisując w tytule ,,WADIUM - OFERTA NA
DOSTAWĘ
APARATURY
ELEKTRYCZNEJ,
OSPRZĘTU
INSTALACYJNEGO,
STEROWNICZEGO I ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA - AL.0141.56.2024".
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać
następujące elementy:
ZAMÓWIENIA
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę
(adres),
Tt2) nazwę Zamawiającego,
3) nazwę Gwaranta,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy
Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach
określonych w ofercie,
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź
posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca
nie wniósł wadium.
Wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany
ofertą.
Zasady przechowywania, zwrotu oraz przepadku wadium na rzecz Zamawiającego
określone są w Regulaminie (...).
Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane
jako OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE.
Oferty złożone po terminie, a oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację
Wykonawcy, będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Uczestnicy postępowania otrzymają od Zamawiającego drogą e-mailową informację z
otwarcia ofert zawierającą zestawienie złożonych ofert i ceny ofertowe.
Wykonawcy, którzy nie złożyli ofert, mogą wystąpić do Zamawiającego o podanie
informacji z otwarcia ofert. Zamawiające przekaże informacje drogą e-mailową.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.