Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
16z dziś
6027z ostatnich 7 dni
20528z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa doposażenia warsztatu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa doposażenia warsztatu

Data zamieszczenia: 2024-04-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Przemyskiej
Kapitulna 1
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
535838634
mbaj@caritas.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188312
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: 535838634
Termin składania ofert: 2024-04-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 doposażenie warsztatu utrzymanie zieleni i remontowo-budowlanego w Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy
na potrzeby realizacji projektu
pn. ,,CIS inkubatorem kompetencji"
Powstaje w kontekście projektu
FEPK.07.15-IP.01-0018/23 - CIS inkubatorem kompetencji

Część 1
doposażenie warsztatu utrzymanie zielenie środki trwałe

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Doposażenie warsztatu utrzymanie zieleni - środki trwałe
Okres gwarancji
24 miesiące

Część 2
Doposażenie Warsztatu utrzymanie zieleni - drobne wyposażeni

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
doposażenie warsztatu utrzymanie zieleni drobne wyposażenie
Okres gwarancji
24 miesiące

Część 3
Doposażenie Warsztatu remontowo-budowlanego - drobne wyposaż

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Doposażenie Warsztatu remontowo-budowlanego - drobne wyposażenie
Okres gwarancji
24 miesiace

CPV: 16311100-9, 16160000-4, 44115000-9

Dokument nr: 2024-30874-188312, 7

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-04-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
przeworski
Gmina
Tryńcza
Miejscowość
Tryńcza

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
przeworski
Gmina
Tryńcza
Miejscowość
Tryńcza

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
przeworski
Gmina
Tryńcza
Miejscowość
Tryńcza

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
a) posiadają udokumentowane doświadczenie - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizowanych co najmniej trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zapytania (maszyny/urządzenia/wyposażenie).
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego doświadczenia według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę wykazu dostaw zawierającego informację o przedmiocie dostawy, datach wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane dostawy. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy wykazu dostaw mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
2. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy dołączyć:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) W formularzu ofertowym - wykaz dostaw.
c) Kalkulacja do oferty
d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
e) Oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
b) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
c) udzielą 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone maszyny/urządzenia/wyposażenie w ramach danej części zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku warunku - na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
d) nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 j.t.) .
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy uwzględniającego przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia.
e) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę ww. warunku na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, zawartego w formularzu ofertowym
f) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę ww. warunku na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, zawartego w formularzu ofertowym
g) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę ww. warunku na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, zawartego w formularzu ofertowym

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-04-18
Data ostatniej zmiany
2024-04-18 14:20:56

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
- Cena - 90 %
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
- Klauzula społeczna - 10 %

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
- Cena - 90 %
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
- Cena - 90 %
- Klauzula społeczna - 10 %

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
- Cena - 90 %
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
- Klauzula społeczna - 10 %

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Małgorzata Pankiewicz
tel.: 535838634
e-mail: mbaj@caritas.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.