Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
20512z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Robota budowlana polegająca na modernizacji i rozbudowie instalacji elektrycznej i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Robota budowlana polegająca na modernizacji i rozbudowie instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Sądowa, 1
50-046 Wrocław
powiat: Wrocław
71-74-82-130
zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 71-74-82-130
Termin składania ofert: 2024-05-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Robota budowlana polegająca na modernizacji i rozbudowie instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie przy Ul. M.Reja 11.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji i rozbudowie instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie przy Ul. M. Reja 11, tj. w szczególności wymiana, montaż oraz uruchomienie instalacji elektrycznej i niskoprądowej SSWiN, CCTV, p.poż.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
- demontaż istniejących kamer w budynku, systemu napadowego, systemu SSP oraz demontaż istniejących opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- rozbudowa rozdzielnic elektrycznych o dodatkowe zabezpieczenia oraz instalację zasilania,
- przeniesienie układu pomiarowego na zewnątrz,
- wyniesienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu na elewację,
- awaryjne oświetlenie awaryjne,
- instalacja monitoringu wizyjnego CCTV,
- sygnalizacja włamania i napadu SSWiN,
- system sygnalizacji pożaru SSP,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
W skład robót instalacyjnych wchodzi:
- wewnętrzne linie zasilające,
- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- instalacja CCTV,
- instalacja SSWiN,
- instalacja SSP.

CPV: 45300000-0, 45311000-0,45312100-8,45316000-5,45312000-7,45317000-2

Dokument nr: 2024/BZP 00292338, DG.261.6.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-16 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dae7abc8-ea90-11ee-9c02-ce2b643d361d
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
3. Platforma e-Zamówienia dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
2.Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .png, .jpg, .jpeg, .gif., .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .dwg, .xades., .tar, .7z, .eml, .msg.
Za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik poddający dane kompresji (ZIP)
zawierający wiele pojedynczych plików. W przypadku przekazania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (np. archiwum .zip), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych powyżej w punkcie 9 (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji").
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
W przypadku gdy Wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.
5.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji").
Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być one opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego (otaczającego). W zależności od
rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje znajdują się w ust. 4 Rozdziału I SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w pkt 7 Rozdziału I SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta w pkt 7 Rozdziału I SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-16 09:00
Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DG.261.6.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1607177,77 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 679452,94 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji i rozbudowie instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie przy ul. M. Reja 11, tj. w szczególności wymiana, montaż oraz uruchomienie instalacji elektrycznej i niskoprądowej SSWiN, CCTV, p.poż.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
- demontaż istniejących kamer w budynku, systemu napadowego, systemu SSP oraz demontaż istniejących opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- rozbudowa rozdzielnic elektrycznych o dodatkowe zabezpieczenia oraz instalację zasilania,
- przeniesienie układu pomiarowego na zewnątrz,
- wyniesienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu na elewację,
- awaryjne oświetlenie awaryjne,
- instalacja monitoringu wizyjnego CCTV,
- sygnalizacja włamania i napadu SSWiN,
- system sygnalizacji pożaru SSP,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
W skład robót instalacyjnych wchodzi:
- wewnętrzne linie zasilające,
- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- instalacja CCTV,
- instalacja SSWiN,
- instalacja SSP.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Z uwagi na ograniczoną ilość znaków informacje zostały zawarte w Rozdziale X SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty wykonane w ramach zamówienia, na zastosowane materiały oraz zamontowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp):
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada zdolność zawodową, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ramach jednej umowy / kontraktu / zamówienia co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, prowadzone w budynku użyteczności publicznej*, o wartości roboty nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda (słownie: pięćset tysięcy).
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony również w przypadku, gdy roboty budowlane o których mowa w podpunkcie a) będą stanowiły część szerszego zakresu robót, jeśli wartość robót odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia wynosiła co najmniej 500 000,00 zł brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
W przypadku zamówień, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż złoty polski Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na złoty polski przy zastosowaniu średniego kursu walut NBP na dzień zakończenia zamówienia (w przypadku zamówień rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu zakończenia zamówienia, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem zakończenia zamówienia.
* Zamawiający przyjmuje definicję budynku użyteczności publicznej, określoną w § 3 punkcie 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z poźn.zm.) - przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
b) dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) * bez ograniczeń.
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w ww. zakresie,
- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
* Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.1646 t.j. ze zm.)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz podmiotowych środków dowodowych wymaganych w postępowaniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.
Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1) i 2), potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w pkt 1) i 2) składa każdy z Wykonawców.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Z wykazu musi wynikać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, Wykonawca zrealizował należycie w ramach jednej umowy / kontraktu / zamówienia co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, prowadzone w budynku użyteczności publicznej, o wartości roboty nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz musi zawierać roboty, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca powierzy kierowanie robotami osobie, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) bez ograniczeń, minimum 3-letnie doświadczenie w w/w zakresie oraz należy do izby inżynierów budownictwa.
Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider konsorcjum).
2. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez wszystkich wykonawców lub przez pełnomocnika, uprawnionego do podpisania tego oświadczenia. (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym oraz przewidywane dopuszczalne zmiany postanowień umownych, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Z uwagi na ograniczoną ilość znaków informacje zostały zawarte w Rozdziale X SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty wykonane w ramach zamówienia, na zastosowane materiały oraz zamontowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-14

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.