Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
20219z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do utrzymania ruchu maszyn i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Georgiusa Agricoli 2
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel. 32 630 30 91 w. 7004 fax. 32 277 11 25
oferty@muzeumgornictwa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 630 30 91 w.
Termin składania ofert: 2024-04-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
,,Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w 2024 roku".
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja zadania polega na :
Zadanie nr 1 - zakupie i dostawie elementów oświetlenia i źródeł światła niezbędnych do utrzymania
ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych we wszystkich
obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu do końca 2024 roku.

Zadanie nr 2 - zakupie i dostawie osprzętu łączeniowego elektroenergetycznego niezbędnego do
utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych
w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu do końca 2024 roku.

Osprzęt, którego specyfikacja musi być zgodna z wykazem ujętym w załączniku nr 1a i 1b do niniejszego zapytania ofertowego musi spełniać następujące warunki techniczne:
- przedmiotowy osprzęt musi być nowy, technicznie sprawny,
- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,
- być wolny od wad technicznych i prawnych,
- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu w stosunku do specyfikacji wymienionej w załączniku nr 1a i 1b do niniejszego zapytania ofertowego do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków. DOSTAWA powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w terminach (sukcesywnie) uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych z rozbiciem na zadania.

Dokument nr: MGW.TM.711.32.2024.1.JMK

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 29. 04. 2024r. do godz. 10:00,

Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl
Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Oferta dotycząca zamówienia na - Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
w 2024 roku - zadanie nr 1* - zadanie nr 2*".

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 20 dni (od daty wystawienia zlecenia na dostawę), okres obowiązywania umowy: od daty podpisania do 08. 12. 2024r.)

Wymagania:
Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać:
o niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień - tj.: wykazanie referencji na wykonanie analogicznych dostaw na kwotę min. 20 000 zł netto),
o potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy,
o Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozbiciu na zadania określone w niniejszym zapytaniu o cenę.

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ,,produkcie, materiale czy systemie typu lub np..." należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta.
Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.
Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji, i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w specyfikacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w zapytaniu, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy):
Termin związania ofertą wynosi 120 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani Janusz Michalak jmichalak@muzeumgornictwa.pl, tel.: 326303091 w. 7004

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.