Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa miedzi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa miedzi

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
powiat: Kraków
tel. 506444828
malgozas@agh.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 506444828
Termin składania ofert: 2024-04-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZDN/006/180/2024 z dnia 17/04/2024

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI
LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa miedzi.

Miedź w gatunku ETP o średnicy nieprzekraczającej 8 mm o masie 50 kg.
Materiał w postaci zwoju.

Dokument nr: ZDN/006/180/2024

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: malgozas@agh.edu.pl
2. Nieprzekraczalny termin przesłania lub dostarczenia oferty: 7 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. 25/04/2024
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI
2 tygodnie od daty otrzymania zamówienia

Wymagania:
II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. 11 UST. 5 PKT 1/PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - OŚWIADCZENIE DYSPONENTA ŚRODKÓW
Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
Zamówienie nie może być dzielone i musi zostać zrealizowane w całości.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia.
5. Termin obowiązywania oferty.
6. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.
Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o poniższej treści:

,,Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)".

Oświadczenie Wykonawcy powinno zostać umieszczone na ofercie lub stanowić odrębny załącznik do oferty.
VII. TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału
w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uwagi:
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena - 100%
X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
o z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@agh.edu.pl, telefon: (12) 617 53 25 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego z dziedziny nauki prowadzonym zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.) dalej ,,ustawa Pzp" w związku z art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668);
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Projekt realizowany w ramach konkursu MINIATURA-7 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.:,,Analiza procesu fragmentacji eutektrycznych tlenków miedzi Cu2O pod wpływem naprężeń wywołanych ekstremalnym odkształceniem plastycznym"
Numer umowy na AGH: 18.18.180.02290/B14
Nr NCN: DEC-2023/07/X/ST11/01379
Nr umowy w AGH: 28.28.180.02290
Kod CPV - poz. 24 (dostawy) Materiały narzędziowe (pręty, blachy i kostki z materiałów specjalistycznych, stale, stopy specjalne, płyty graifowe, blachy stalowe, profile stalowe, ciągadła diamentowe i węglikowe (narzędzia do ciągnienia rur i drutów), rury z miedzi, stopów miedzi, niobu, stali, zestawy alundowe (rury, tygle, łódeczki), blachy i folie z miedzi, stopów miedzi, niobu, stali

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Małgorzata Zasadzińska
e-mail: malgozas@agh.edu.pl tel. 506444828

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.