Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana opraw i słupów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana opraw i słupów

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
powiat: Siemianowice Śląskie
pz_rozswietlonemiasto@um.siemianowice.pl
https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,161723,43d16865446db4bef5f6699c8be9ae8f.html
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Oszczędne rozświetlone miasto- wymiana opraw i słupów
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Wymiana 104 szt. opraw sodowych na energooszczędne typu LED, oraz wymiana 21 szt. słupów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie w ramach dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pod nazwą: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Siemianowicach Śląskich (NR Edycja9RP/2023/490/PolskiŁad).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dodatek nr 3 do SWZ oraz został zawarty w Projektowanych postanowieniach umowy (Dodatek nr 4 do SWZ).
3. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy, tj. zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, a nie podano kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności, powinien zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie, jakie kryteria będą stosowane w celu równoważności.
Jeżeli w dokumentach opisanych powyżej znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Użycie w dokumentach danej normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemu referencji technicznej ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.
4. Na Przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji
i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia.
5.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć z ofertą ,,Opis oferowanych opraw i słupów" według Dodatku nr 6 do SWZ.
6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa art. 100 ust. 1 Pzp.
7. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
8. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art.104 Pzp.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
10. Zadanie inwestycyjne ,,Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Siemianowicach Śląskich" dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 80% wartości inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 20% wartości inwestycji. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie edycja 9 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwałą nr 176/2021 r. z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwałą nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-dziewiata-rozswietlamy-polske/. Wykonawca zobowiązany będzie do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy.

CPV: 31520000-7, 50232110-4,34928510-6

Dokument nr: 2024/BZP 00293330, ZT.271.0007.2024, ZP.rp.17.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-29 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,161723,43d16865446db4bef5f6699c8be9ae8f.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,161723,43d16865446db4bef5f6699c8be9ae8f.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
1.1.Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: ,,Platformą") dostępnej pod adresem:
https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,161723,43d16865446db4bef5f6699c8be9ae8f.html
albo
1.2. poczty elektronicznej - pz_rozswietlonemiasto@um.siemianowice.pl
z zastrzeżeniem, iż Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, o której mowa w pkt 1.1. powyżej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Rozdziale 11 SWZ.
4.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanym dalej ,,RODO" oraz z art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), dalej ,,Pzp", Zamawiający informuje że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Siemianowice Śląskie reprezentowana przez Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy Ul. Jana Pawła II 10. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób:
- listownie na adres: Ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ratusz@um.siemianowice.pl;
2. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.siemianowice.pl,
- listownie na adres siedziby Administratora
lub,
- telefonicznie pod numerem 32 765 11 16.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Oszczędne rozświetlone miasto- wymiana opraw i słupów, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dalej ,,Pzp",
- archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega,
po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
6. Posiada Pan/Pani:
- prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- prawo do sprostowania (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Pzp;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Pzp;
- w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający działając na podstawie Pzp może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
cd. poniżej w pkt 3.16
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7.Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa.
W większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia, czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
8.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy RODO.
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,161723,43d16865446db4bef5f6699c8be9ae8f.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-29 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,161723,43d16865446db4bef5f6699c8be9ae8f.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZT.271.0007.2024, ZP.rp.17.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Wymiana 104 szt. opraw sodowych na energooszczędne typu LED, oraz wymiana 21 szt. słupów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie w ramach dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pod nazwą: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Siemianowicach Śląskich (NR Edycja9RP/2023/490/PolskiŁad).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dodatek nr 3 do SWZ oraz został zawarty w Projektowanych postanowieniach umowy (Dodatek nr 4 do SWZ).
3. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy, tj. zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, a nie podano kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności, powinien zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie, jakie kryteria będą stosowane w celu równoważności.
Jeżeli w dokumentach opisanych powyżej znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Użycie w dokumentach danej normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemu referencji technicznej ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.
4. Na Przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji
i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia.
5.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć z ofertą ,,Opis oferowanych opraw i słupów" według Dodatku nr 6 do SWZ.
6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa art. 100 ust. 1 Pzp.
7. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
8. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art.104 Pzp.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
10. Zadanie inwestycyjne ,,Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Siemianowicach Śląskich" dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 80% wartości inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 20% wartości inwestycji. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie edycja 9 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwałą nr 176/2021 r. z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwałą nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-dziewiata-rozswietlamy-polske/. Wykonawca zobowiązany będzie do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
50232110-4 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający - dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria:
a) cena brutto (waga - 60%), 1%=1 pkt
b) okres gwarancji i rękojmi (waga - 40%) 1% = 1pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ przez Zamawiającego
Uwaga:
Zamawiający żąda Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z §2 ust.1 pkt 7 oraz §3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz zgodnie z art. 7 ust 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 1497 z późn.zm)
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Przedmiotowe środki dowodowe, składane na potwierdzenie, iż oferowane przez Wykonawcę dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:
a) Deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie;
b) Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą danych technicznych właściwości opraw - rozsyłu światła opraw oświetleniowych - całej bryły światłości w formie wydruku lub w formie bazy danych umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń w formacie eulumdat (.Ldt);
c) Projekt fotometryczny w formacie .pdf (dobór opraw pod względem parametrów zgodnych z normą PN-EN 13 201 lub równoważną), wskazujący wyliczony dla parametrów dróg określonych w tabeli danych do obliczeń (klasa oświetleniowa, odległość między słupami, wysokość zawieszenia opraw, nawis, rodzaj nawierzchni oraz wskazana klasa oświetleniowa) wykonany w programie obliczeniowym Dialux lub Relux;
d) Opis oferowanych opraw oraz słupów (Dodatek nr 6 do SWZ).
2.W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając
w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu.
Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu:
a) Deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie;
b) Dane techniczne właściwości opraw - rozsyłu światła opraw oświetleniowych - całej bryły światłości w formie wydruku lub w formie bazy danych umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń w formacie eulumdat (.Ldt);
c) Projekt fotometryczny w formacie .pdf (dobór opraw pod względem parametrów zgodnych z normą PN-EN 13 201 lub równoważną), wskazujący wyliczony dla parametrów dróg określonych w tabeli danych do obliczeń (klasa oświetleniowa, odległość między słupami, wysokość zawieszenia opraw, nawis, rodzaj nawierzchni oraz wskazana klasa oświetleniowa wykonany w programie obliczeniowym Dialux lub Relux;
d) Opis oferowanych opraw oraz słupów (Dodatek nr 6 do SWZ).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.1.Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem
stanowiącym Dodatek nr 1 do SWZ.
1.2.Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 9 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środ-ki dowodowe, wskazane w Rozdziale 10 ust. 6 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Dodatek nr 2 do SWZ.
1.3.Zamawiający nie określił, szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
1.4.Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2. powyżej w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1. poniżej.
1.5.Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2 składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy/ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Dodatek nr 2 do SWZ),
2.Do oferty, wykonawca załącza również:
2.1.odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2.2.pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):
1) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2.1. powyżej, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa,
2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego tych wykonawców, należy załączyć do oferty. Zamawiający zaleca aby Pełnomocnictwo zawierało w szczególności wskazanie: nazwy postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa pkt 2.1. po-wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2.3. Formularz cenowy. Wzór Formularza stanowi Dodatek nr 5 do SWZ.
3.Zapisy ppkt 2) w pkt 2.2. powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.Zapisy ppkt 1) i ppkt 2) oraz ppkt 3) w pkt 2.2. powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Dodatek nr 4 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty.
4. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt. 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający - dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria:
a) cena brutto (waga - 60%), 1%=1 pkt
b) okres gwarancji i rękojmi (waga - 40%) 1% = 1pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.