Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA LIMANOWA
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
183372252
sekretariat@gminalimanowa.pl
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/e2032048-becb-4841-88bb-d73902c4f54f
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: 1.600,00 zł
Nr telefonu: 183372252
Termin składania ofert: 2024-05-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Limanowa"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg w miejscach szczególnie
niebezpiecznych na terenie Gminy Limanowa.
Zakres zamówienia:
budowa doświetlenia tarczy skrzyżowania w miejscowości Młynne
(dz.ew. nr 51 droga wewnętrzna)
budowa doświetlenia tarczy skrzyżowania w miejscowości Stara Wieś
(dz. ew. 2218 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica)
budowa doświetlenia tarczy skrzyżowania w miejscowości Stare Rybie
(dz. ew. 146 w ciągu drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa-Stare Rybie-Rupniów)
budowa doświetlenia tarczy skrzyżowania w miejscowości Koszary
(dz. ew. 469 w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów)
budowa doświetlenia tarczy skrzyżowania w miejscowości Bałażówka
(dz. ew. 464 w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów)

CPV: 45316100-6, 45000000-7,45100000-8,45200000-9,45110000-1,45221000-2, 45233000-9, 45233120-6,34928500-3,34928510-6

Dokument nr: 2024/BZP 00292888, ZP.271.10.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-07 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/e2032048-becb-4841-88bb-d73902c4f54f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/e2032048-becb-4841-88bb-d73902c4f54f
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych (Platforma ZP) który dostępny jest po zalogowaniu na stronie https://app.sidaspzp.pl. szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji znajdują się w rozdziale VIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
Limanowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Limanowa o następujących danych kontaktowych: 34-600 Limanowa,
sekretariat@gminalimanowa.pl, tel. 18 263-00-45 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: :
iod@gminalimanowa.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-07 11:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/e2032048-becb-4841-88bb-d73902c4f54f

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg w miejscach szczególnie
niebezpiecznych na terenie Gminy Limanowa.
Zakres zamówienia:
budowa doświetlenia tarczy skrzyżowania w miejscowości Młynne
(dz.ew. nr 51 droga wewnętrzna)
budowa doświetlenia tarczy skrzyżowania w miejscowości Stara Wieś
(dz. ew. 2218 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica)
budowa doświetlenia tarczy skrzyżowania w miejscowości Stare Rybie
(dz. ew. 146 w ciągu drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa-Stare Rybie-Rupniów)
budowa doświetlenia tarczy skrzyżowania w miejscowości Koszary
(dz. ew. 469 w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów)
budowa doświetlenia tarczy skrzyżowania w miejscowości Bałażówka
(dz. ew. 464 w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny
34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe
34928520-9 - Słupy latarniowe
34928530-2 - Latarnie uliczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w
rozdziale XIV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie doświetlenia o wartości nie mniejszej niż
100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto)
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.
Warunek ten ma być spełniony samodzielnie przez wykonawcę, albo przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane, albo - w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
4.2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.) tj. upoważnienie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000 zł.
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie doświetlenia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale IX SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ; 2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);3) dowód wniesienia wadium ;4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów -wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ.W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postępowaniu są opisane w rozdziale VI SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: - 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
2. Szczegółowy opis prawidłowego wniesienia wadium znajduje się w Rozdziale XI SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz: Rozdział VII SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 8 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestrowi Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2021 r. Nr 112) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2021, poz. 162 ze zm.). Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólna
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach dopuszczalnych przepisami
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności.
2) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych:
3) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robót budowlanych,
4) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, a koniecznego do
prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00209308/01 z dnia 2024-02-19
2024-02-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
5) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania
należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar,
pandemię, epidemie i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,
6) zmiany w zakresie harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w § 2 umowy.
7) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych materiałów niezbędnych dla
prawidłowego wykonania umowy,
8) w przypadku, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą
innych robót wykonywanych na terenie budowy,
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy określonego
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przypadku:
4. Ponadto dopuszcza się zmianę sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek
zmian warunków dofinansowania zadania w szczególności wynikających ze zmian wytycznych Programu Rządowego
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja ósma.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian,
wraz z uzasadnieniem, winna złożyć Strona inicjująca zmianę.
6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.
7. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności
8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w
rozdziale XIV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.