Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
20512z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

PRZEBUDOWA SZKOLNEGO BASENU

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

PRZEBUDOWA SZKOLNEGO BASENU

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bytom
Parkowa 2
41-902 Bytom
powiat: Bytom
zamowienia@um.bytom.pl
https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,163122,6bdc5156cfd14581417061498f0aa9d4.html
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA SZKOLNEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W BYTOMIU
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy basenu przyszkolnego Szkoły Podstawowej nr 28 w Bytomiu oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, umożliwiających wznowienie działalności basenu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i dopuszczeń.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Prace koncepcyjne i projektowe;
2) Roboty rozbiórkowe i demontażowe;
3) Roboty budowlane;
4) Roboty instalacyjne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi odpowiednio w zakresie:
1) prac projektowych, robót budowlanych i zastosowanych materiałów budowlanych - co najmniej 60 miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia;
2) zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia - co najmniej 36 miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia;
Okres gwarancji i rękojmi Wykonawca oferuje w formularzu ,,Oferta" (Załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca może zaoferować wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi, które stanowią kryteria oceny ofert ,,X 2.1. X 2.2." (vide cz. XVIII pkt 2.2. SWZ).
7. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej w następujących terminach:
23 kwietnia 2024 r. w godz.ch od 9.00 do 10.00;
26 kwietnia 2024 r. w godz.ch od 13.00 do 14.00.
Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. wizji lokalnej nie jest obowiązkowe, tj. nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne zapytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po wizji lokalnej, należy zadawać na zasadach wynikających z niniejszej SWZ.
8. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy - wszystkie osoby wykonujące prace budowlane takie jak roboty demontażowe, instalacyjne, montażowe, oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane wymienione w przedmiarze sporządzonym przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, do wykonania których nie są wymagane uprawnienia.
Ww. obowiązek nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących którąkolwiek z ww. prac, osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a także urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługę na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Powyższe stosuje się odpowiednio do Podwykonawców.
Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Projektowanych postanowieniach umowy.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie podzielił postępowania na części, ponieważ przedmiot zamówienia jest jednolity, a jego podział na części wiązałby się z koniecznością skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, a to mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia oraz rozbiciem odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi na różnych Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że, że niniejsze postępowanie stanowi jedno z zamówień objętych odrębnymi postępowaniami na roboty ogólnobudowlane, a wartość zamówienia oszacowana została na poziomie nie przekraczającym ,,progu unijnego" i warunki zamówienia określone zostały na minimalnym poziomie. Zamówienie jest zatem w pełni dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV: 45000000-7, 71220000-6,71242000-6, 71248000-8,71320000-7,45453000-7,45310000-3,45332400-7,45331000-6, 45421000-4

Dokument nr: 2024/BZP 00293628, PA.271.1.19.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-06 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,163122,6bdc5156cfd14581417061498f0aa9d4.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,163122,6bdc5156cfd14581417061498f0aa9d4.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy dostępnej pod adresem:
https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,163122,6bdc5156cfd14581417061498f0aa9d4.html
2. Zamawiający zaleca Wykonawcy posiadanie konta na platformie. Instrukcje dotyczące korzystania z platformy (rejestracji, wymagań technicznych, zadawania pytań do postępowania, udziału w postępowaniu, w tym składania oferty) dostępne są pod adresem https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce instrukcje. Skuteczne przekazanie pytania przez użytkownika niezalogowanego wymaga potwierdzenia informacji otrzymanej na skrzynkę mailową.
3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy wynosi 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia ww. wielkości. Zamawiający informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych nie dopuszcza kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenie za pomocą platformy.
5. Czas zapisany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
6. Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: zamowienia@um.bytom.pl. Limit rozmiaru załączników przesyłanych pocztą elektroniczną wynosi łącznie 19 MB. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy. Przekazanie korespondencji poprzez pocztę elektroniczną wymaga na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający prosi o przesyłanie zapytań do treści SWZ w wersji edytowalnej.
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ udostępniane będą na Platformie, zgodnie z pkt 1.
9. W przypadku, gdy do postępowania przystępują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum.
10. Oferta winna być - pod rygorem nieważności - złożona w formie elektronicznej (opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Prezydent Miasta Bytomia
41-902 Bytom, Ul. Parkowa 2
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Bytom:
Inspektor IOD: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
Urząd Miejski w Bytomiu, ul.Parkowa 2 mail: pi@um.bytom.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją zamówienia);
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umową o dofinansowanie, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art.78 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO **;
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, których mowa w art.20 RODO,
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
10) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
12) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,163122,6bdc5156cfd14581417061498f0aa9d4.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-06 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,163122,6bdc5156cfd14581417061498f0aa9d4.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert i winno być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium może być wnoszone - według wyboru Wykonawcy - w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
VeloBank Oddział w Bytomiu
nr konta 11 1560 0013 2008 2928 1000 0146
z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:
PRZEBUDOWA BASENU PRZY SP NR 28 W BYTOMIU - wadium
UWAGA: Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert).
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz winno być przekazane Zamawiającemu
w oryginale, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz winno:
1) być wystawione na Gminę Bytom reprezentowaną przez Prezydenta z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom;
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą;
4) zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania lub numer sprawy lub numer i data ogłoszenia
o zamówieniu).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, podlega odrzuceniu
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PA.271.1.19.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy basenu przyszkolnego Szkoły Podstawowej nr 28 w Bytomiu oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, umożliwiających wznowienie działalności basenu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i dopuszczeń.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Prace koncepcyjne i projektowe;
2) Roboty rozbiórkowe i demontażowe;
3) Roboty budowlane;
4) Roboty instalacyjne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi odpowiednio w zakresie:
1) prac projektowych, robót budowlanych i zastosowanych materiałów budowlanych - co najmniej 60 miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia;
2) zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia - co najmniej 36 miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia;
Okres gwarancji i rękojmi Wykonawca oferuje w formularzu ,,Oferta" (Załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca może zaoferować wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi, które stanowią kryteria oceny ofert ,,X 2.1. X 2.2." (vide cz. XVIII pkt 2.2. SWZ).
7. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej w następujących terminach:
23 kwietnia 2024 r. w godzinach od 9.00 do 10.00;
26 kwietnia 2024 r. w godzinach od 13.00 do 14.00.
Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. wizji lokalnej nie jest obowiązkowe, tj. nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne zapytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po wizji lokalnej, należy zadawać na zasadach wynikających z niniejszej SWZ.
8. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy - wszystkie osoby wykonujące prace budowlane takie jak roboty demontażowe, instalacyjne, montażowe, oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane wymienione w przedmiarze sporządzonym przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, do wykonania których nie są wymagane uprawnienia.
Ww. obowiązek nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących którąkolwiek z ww. prac, osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a także urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługę na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Powyższe stosuje się odpowiednio do Podwykonawców.
Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Projektowanych postanowieniach umowy.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie podzielił postępowania na części, ponieważ przedmiot zamówienia jest jednolity, a jego podział na części wiązałby się z koniecznością skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, a to mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia oraz rozbiciem odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi na różnych Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że, że niniejsze postępowanie stanowi jedno z zamówień objętych odrębnymi postępowaniami na roboty ogólnobudowlane, a wartość zamówienia oszacowana została na poziomie nie przekraczającym ,,progu unijnego" i warunki zamówienia określone zostały na minimalnym poziomie. Zamówienie jest zatem w pełni dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314310-7 - Układanie kabli
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
43324100-1 - Urządzenia do basenów kąpielowych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 22,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość - technologia wykonania niecki basenowej
4.3.6.) Waga: 18
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej j.n.:
KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.:
1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych bez ograniczeń;
3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń;
4) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy);
5) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń (kierownik robót w zakresie robót elektrycznych);
6) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych bez ograniczeń (kierownik robót w zakresie robót wod.-kan.).
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych powyżej uprawnień.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane winny być zgodne z ustawą Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnieniom, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
W przypadku Wykonawców spoza RP, Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnieniom, uprawnienia, kwalifikacje, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwa członkowskich Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potencjały Wykonawców sumują się.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. VII SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta winna składać się z:
1) formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ)
2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w cz. IX SWZ;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów
oraz jeżeli dotyczy:
4) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) - oświadczenie, z którego winno wynikać, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (można skorzystać z druku określonego w załączniku nr 4 do SWZ);
5) w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - dokument, o którym mowa w cz. VIII SWZ (można skorzystać z druku określonego w załączniku nr 5 do SWZ);
6) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu, o którym mowa w ppkt 3);
7) dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
UWAGA:
a) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o których mowa w ppkt 3), jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, tj. co najmniej NIP lub REGON
b) postanowienie ppkt 6) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
c) postanowienie ppkt 3) i 6) oraz lit. a) stosuje się odpowiednio do osoby działającej
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert i winno być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium może być wnoszone - według wyboru Wykonawcy - w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
VeloBank Oddział w Bytomiu
nr konta 11 1560 0013 2008 2928 1000 0146
z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:
PRZEBUDOWA BASENU PRZY SP NR 28 W BYTOMIU - wadium
UWAGA: Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert).
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz winno być przekazane Zamawiającemu
w oryginale, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz winno:
1) być wystawione na Gminę Bytom reprezentowaną przez Prezydenta z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom;
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą;
4) zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania lub numer sprawy lub numer i data ogłoszenia
o zamówieniu).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, podlega odrzuceniu.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
(np. konsorcjum) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to, potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do złożenia oświadczenia, z którego winno wynikać, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku, gdy do postępowania przystępują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony umowy dopuszczają wprowadzenie do umowy następujących zmian:
1) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) dotyczących realizacji, przez Wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego
c) wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
Wprowadzanie kolejnych zmian z tego tytułu nie może następować w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
Wprowadzanie kolejnych zmian z tego tytułu nie może następować w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) postanowień umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;
5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:
a) przyczyny, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem:
aa) zwłoki Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę (np. nieterminowe: przekazanie terenu budowy, odebranie etapu robót),
ab) konieczności zmiany dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie,
w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
b) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe).
c) wstrzymanie robót przez uprawniony organ/instytucję lub przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie.
d) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie/wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne - o charakterze przypadkowym lub naturalnym - niezależne od Stron umowy, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności np.: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skażenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 22,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość - technologia wykonania niecki basenowej
4.3.6.) Waga: 18
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-04

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.