Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
powiat: ropczycko-sędziszowski
sekretariat@wielopole.itl.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/907345
Województwo: podkarpackie
Miasto: Wielopole Skrzyńskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego, projektu budowlano - wykonawczego z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze wsparciem merytorycznym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim".
Przedmiotem projektu jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim. Oczyszczalnia ścieków jest położona na działkach nr 1683/1 i 1683/2 w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków Zamawiający wymaga realizacji następujących założeń i obiektów:
o rozbudowy oczyszczalni do poziomu założeń aglomeracji tj. do przepustowości minimalnej na poziomie 560 m3/d, docelowo to minimum dodatkowe 2 sekwencyjne reaktory porcjowe (SBR) wraz z ich zabudową tj. zadaszeniem i ścianami osłonowymi.
o dodatkowy zbiornik na ścieki dowożone przystosowany do odbierania osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z instalacją odwadniania osadu i usuwania zgrubnych nieczystości
o rozbudowa instalacji fotowoltaicznej hybrydowej o minimum 50 kW, miejsce budowy (panele fotowoltaiczne z turbinami wiatrowymi) - teren obok oczyszczalni ścieków - wraz z niezbędnym ogrodzeniem.
o dodatkowy budynek gospodarczy / magazyn z zapleczem warsztatowym z przeznaczeniem na bieżącą obsługę pojazdów przypisanych do oczyszczalni ścieków.
o wykonanie konstrukcji + boks z odpływem do pompowni głównej przeznaczone na składowanie osadu - konstrukcja zadaszona.
o izolacja termiczna pompowni główniej - wykonanie i ocieplenie sufitu.
o montaż podbitki dachowej w budynku socjalnym.
o montaż sondy PH w pompowni głównej
o dobudowy zagęszczacza osadu.
o przebudowy istniejących rurociągów technologicznych
o przebudowy istniejącej sieci średniego napięcia
o przebudowy układu komunikacyjnego
o przebudowy istniejącego ogrodzenia
o przebudowy układu ścieków oczyszczonych na cele technologiczne
Należy zaprojektować obiekty budowlane (oznaczenia jak w cz. graficznej PFU):
1- PODZIEMNY ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z SYSTEMEM NAPOWIETRZANIA I
SPRĘŻARKĄ
2 - ZBLOKOWANY REAKTOR 2x190m3/d - R, w technologi SBR z recyrkulacją
3 - WIATA ZADASZENIA REAKTORÓW I ODBIORU OSADÓW - zblokowana z reaktorami
4 - WIATA STALOWA MAGAZYNU OSADÓW SPRASOWANYCH WRAZ Z INSTACJĄ TECHNICHNICZNĄ ODIORU OSADU Z PRASY.
5 - BUDYNEK TECHNICZNY - BT
6 - ZBIORNIK WODY TECHNOLOGICZNEJ Z KONTENEREM TECHNOLOGICZNYM
7 - SEKCJE PANELI FOTOWOLTAICZNEJ 50KW - PF
8 - ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ 10KW - EW
9 - PRZEBUDOWĘ SIECI NAPOWIETRZNEJ S/N NA SIEĆ KABLOWĄ
10 - OGRODZENIE PANELOWE O WYS. 2,0m
11 - DODATKOWE PLACE I DROGI
12 - PRZEKŁADKI ISTNIEJĄCYCH KABLI ELEKTRYCZNYCH
13 - SKARPY I DEMONTAŻE ISTNIEJĄCYCH SKARP
14 - DOCIEPLENIA ŚCIAN OBIEKTÓW PROJ. I ISTNIEJĄCYCH
15 - MONITORING OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI - 7 KPL.
16 - PROJ. KONTENER SZAF STEROWNICZYCH
o rurociągi technologiczne,
o instalację elektryczną odbiorczą z oświetleniem terenu,
o instalację AKP i A
o zieleń.
Zakres obejmuje także przygotowanie opisu dostawy pełnego wyposażenia oczyszczalni w sprzęt na stałe montowany, jak i ruchomy. Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w tym ewentualnej aktualizacji warunków przyłączenia do sieci energetycznej.
2) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji technicznej (PFU) - Załącznik nr 11 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku ,,Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa".
3) Zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 ust. 7 wzoru umowy załączonym do SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Projektant jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. W okresie wykonywania Projektu Projektant jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia.
4) Zakres zamówienia:
1. W ramach zamówienia należy opracować niezbędną dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz sporządzić inne opracowania, niezbędne do realizacji inwestycji. Ponadto zakres zamówienia obejmuje udzielanie wsparcia podczas udzielania zamówienia publicznego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
2. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Pzp. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". W takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 101 Ustawy Pzp.
3. Dokumentacja techniczna winna uwzględniać zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. ,,W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu".
5) Odbiór dokumentacji:
1. Opracowaną dokumentację projektową w formie wydruków, wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę i umową o pełnieniu nadzoru autorskiego, wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym w następującej ilościach egzemplarzy w wersji papierowej:
1) szczegółowa koncepcja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków . 4 egz.
w wersji drukowanej,
2) projekty budowlane (zagospodarowania terenu, architektoniczno--budowalny oraz techniczny) oraz projekt wykonawcze -6 kpl. Dodatkowe komplety powinny być wykonane po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
3) kosztorysy inwestorskie i przedmiary- po 4 kpl.
4) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 4 kpl4 kpl
5) Wersje elektroniczna będzie zawierać skan całości dokumentacji po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
6) Wszelka dokumentacja pozwinna być pozbawiona nazw własnych. Paramenty dobranych urządzeń nie powinny wskazywać tylko i wyłącznie na jednego producenta.
2. Opracowaną dokumentację projektową w formie elektronicznej na płytach CD/DVD oraz dysku typu pendrive. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej formie i ilości egzemplarzy:
1) dwie płyty CD/DVD/ oraz dysku typu pendrive z zapisem dokumentacji projektowej (projekty budowlane tj. zagospodarowania terenu, architektoniczno--budowalny ,techniczny oraz projekty wykonawcze ), STWiORB oraz dokumentację projektową w wersji edytowalnej w formatach *.dwg, *.dxf, *.kosztorysy inwestorskie w wersji edytowalnej w formatach doc, *.ath, , *.ath, *.kst. *rds lub kompatybilnych. Płyta winna zawierać wszystkie opinie i uzgodnienia, warunki techniczne, które były wymagane podczas opracowywania dokumentacji projektowej (wersja PDF lub JPEG)
2) dwie płyty CD/DVD oraz dysku typu pendrive dla przygotowania zamówień publicznych z zapisem dokumentacji projektowej (projekty budowlane tj. zagospodarowania terenu, architektoniczno--budowalny ,techniczny oraz projekty wykonawcze) w wersji nieedytowalnej PDF lub JPEG, nie zawierające kosztorysów inwestorskich oraz danych osobowych, które są chronione ustawą o danych osobowych. Płyty winny zawierać m.in.
o projekt budowlany (zagospodarowania terenu, architektoniczno--budowalny oraz techniczny) projekt wykonawczy - opis techniczny i rysunki,
o przedmiary robót,
o ogólne oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ,
o uzgodnienia i opinie, warunki techniczne uzgodnienia
Zapisy na płytach winny być czytelne (skatalogowane), podzielone na branże, oraz pozostałe elementy dokumentacji projektowej.
3. Dokumentację projektową przekazana do odbioru Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w:
1) wykaz opracowań wchodzących wkład dokumentacji,
2) wykaz osób sporządzających dokumentacje projektową wraz z kopią uprawnień budowlanych oraz aktualnym zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
3) pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, w sta-nie zupełnym tj. kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Pozostałe informacje dot. OPZ zawiera dział II SWZ (OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA)

CPV: 71000000-8, 71322000-1,71321000-4,71220000-6,71221000-3,71248000-8,71320000-7,71420000-8

Dokument nr: 2024/BZP 00293811, RRz.271.14.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-15 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/907345
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/907345
Zgodnie z art. 61 ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przesyłane pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wielopole - (zakładka
,,POSTĘPOWANIA")
3. Szczegółowo wymagania określa rozdział XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@post.pl
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
Pozostałe informacje dotyczące RODO określa rozdział XXVI SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/907345
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-15 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl - w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/907345

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RRz.271.14.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego, projektu budowlano - wykonawczego z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze wsparciem merytorycznym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim".
Przedmiotem projektu jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim. Oczyszczalnia ścieków jest położona na działkach nr 1683/1 i 1683/2 w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków Zamawiający wymaga realizacji następujących założeń i obiektów:
o rozbudowy oczyszczalni do poziomu założeń aglomeracji tj. do przepustowości minimalnej na poziomie 560 m3/d, docelowo to minimum dodatkowe 2 sekwencyjne reaktory porcjowe (SBR) wraz z ich zabudową tj. zadaszeniem i ścianami osłonowymi.
o dodatkowy zbiornik na ścieki dowożone przystosowany do odbierania osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z instalacją odwadniania osadu i usuwania zgrubnych nieczystości
o rozbudowa instalacji fotowoltaicznej hybrydowej o minimum 50 kW, miejsce budowy (panele fotowoltaiczne z turbinami wiatrowymi) - teren obok oczyszczalni ścieków - wraz z niezbędnym ogrodzeniem.
o dodatkowy budynek gospodarczy / magazyn z zapleczem warsztatowym z przeznaczeniem na bieżącą obsługę pojazdów przypisanych do oczyszczalni ścieków.
o wykonanie konstrukcji + boks z odpływem do pompowni głównej przeznaczone na składowanie osadu - konstrukcja zadaszona.
o izolacja termiczna pompowni główniej - wykonanie i ocieplenie sufitu.
o montaż podbitki dachowej w budynku socjalnym.
o montaż sondy PH w pompowni głównej
o dobudowy zagęszczacza osadu.
o przebudowy istniejących rurociągów technologicznych
o przebudowy istniejącej sieci średniego napięcia
o przebudowy układu komunikacyjnego
o przebudowy istniejącego ogrodzenia
o przebudowy układu ścieków oczyszczonych na cele technologiczne
Należy zaprojektować obiekty budowlane (oznaczenia jak w cz. graficznej PFU):
1- PODZIEMNY ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z SYSTEMEM NAPOWIETRZANIA I
SPRĘŻARKĄ
2 - ZBLOKOWANY REAKTOR 2x190m3/d - R, w technologi SBR z recyrkulacją
3 - WIATA ZADASZENIA REAKTORÓW I ODBIORU OSADÓW - zblokowana z reaktorami
4 - WIATA STALOWA MAGAZYNU OSADÓW SPRASOWANYCH WRAZ Z INSTACJĄ TECHNICHNICZNĄ ODIORU OSADU Z PRASY.
5 - BUDYNEK TECHNICZNY - BT
6 - ZBIORNIK WODY TECHNOLOGICZNEJ Z KONTENEREM TECHNOLOGICZNYM
7 - SEKCJE PANELI FOTOWOLTAICZNEJ 50KW - PF
8 - ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ 10KW - EW
9 - PRZEBUDOWĘ SIECI NAPOWIETRZNEJ S/N NA SIEĆ KABLOWĄ
10 - OGRODZENIE PANELOWE O WYS. 2,0m
11 - DODATKOWE PLACE I DROGI
12 - PRZEKŁADKI ISTNIEJĄCYCH KABLI ELEKTRYCZNYCH
13 - SKARPY I DEMONTAŻE ISTNIEJĄCYCH SKARP
14 - DOCIEPLENIA ŚCIAN OBIEKTÓW PROJ. I ISTNIEJĄCYCH
15 - MONITORING OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI - 7 KPL.
16 - PROJ. KONTENER SZAF STEROWNICZYCH
o rurociągi technologiczne,
o instalację elektryczną odbiorczą z oświetleniem terenu,
o instalację AKP i A
o zieleń.
Zakres obejmuje także przygotowanie opisu dostawy pełnego wyposażenia oczyszczalni w sprzęt na stałe montowany, jak i ruchomy. Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w tym ewentualnej aktualizacji warunków przyłączenia do sieci energetycznej.
2) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji technicznej (PFU) - Załącznik nr 11 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku ,,Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa".
3) Zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 ust. 7 wzoru umowy załączonym do SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Projektant jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. W okresie wykonywania Projektu Projektant jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia.
4) Zakres zamówienia:
1. W ramach zamówienia należy opracować niezbędną dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz sporządzić inne opracowania, niezbędne do realizacji inwestycji. Ponadto zakres zamówienia obejmuje udzielanie wsparcia podczas udzielania zamówienia publicznego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
2. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Pzp. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". W takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 101 Ustawy Pzp.
3. Dokumentacja techniczna winna uwzględniać zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. ,,W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu".
5) Odbiór dokumentacji:
1. Opracowaną dokumentację projektową w formie wydruków, wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę i umową o pełnieniu nadzoru autorskiego, wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym w następującej ilościach egzemplarzy w wersji papierowej:
1) szczegółowa koncepcja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków . 4 egz.
w wersji drukowanej,
2) projekty budowlane (zagospodarowania terenu, architektoniczno--budowalny oraz techniczny) oraz projekt wykonawcze -6 kpl. Dodatkowe komplety powinny być wykonane po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
3) kosztorysy inwestorskie i przedmiary- po 4 kpl.
4) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 4 kpl4 kpl
5) Wersje elektroniczna będzie zawierać skan całości dokumentacji po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
6) Wszelka dokumentacja pozwinna być pozbawiona nazw własnych. Paramenty dobranych urządzeń nie powinny wskazywać tylko i wyłącznie na jednego producenta.
2. Opracowaną dokumentację projektową w formie elektronicznej na płytach CD/DVD oraz dysku typu pendrive. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej formie i ilości egzemplarzy:
1) dwie płyty CD/DVD/ oraz dysku typu pendrive z zapisem dokumentacji projektowej (projekty budowlane tj. zagospodarowania terenu, architektoniczno--budowalny ,techniczny oraz projekty wykonawcze ), STWiORB oraz dokumentację projektową w wersji edytowalnej w formatach *.dwg, *.dxf, *.kosztorysy inwestorskie w wersji edytowalnej w formatach doc, *.ath, , *.ath, *.kst. *rds lub kompatybilnych. Płyta winna zawierać wszystkie opinie i uzgodnienia, warunki techniczne, które były wymagane podczas opracowywania dokumentacji projektowej (wersja PDF lub JPEG)
2) dwie płyty CD/DVD oraz dysku typu pendrive dla przygotowania zamówień publicznych z zapisem dokumentacji projektowej (projekty budowlane tj. zagospodarowania terenu, architektoniczno--budowalny ,techniczny oraz projekty wykonawcze) w wersji nieedytowalnej PDF lub JPEG, nie zawierające kosztorysów inwestorskich oraz danych osobowych, które są chronione ustawą o danych osobowych. Płyty winny zawierać m.in.
o projekt budowlany (zagospodarowania terenu, architektoniczno--budowalny oraz techniczny) projekt wykonawczy - opis techniczny i rysunki,
o przedmiary robót,
o ogólne oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ,
o uzgodnienia i opinie, warunki techniczne uzgodnienia
Zapisy na płytach winny być czytelne (skatalogowane), podzielone na branże, oraz pozostałe elementy dokumentacji projektowej.
3. Dokumentację projektową przekazana do odbioru Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w:
1) wykaz opracowań wchodzących wkład dokumentacji,
2) wykaz osób sporządzających dokumentacje projektową wraz z kopią uprawnień budowlanych oraz aktualnym zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
3) pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, w sta-nie zupełnym tj. kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Pozostałe informacje dot. OPZ zawiera dział II SWZ (OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA)
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ,,ceny" i kryterium ,,termin płatności faktury". Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: zamówienie polegające na wykonaniu minimum 1 dokumentacji budowlanej budowy, rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 400 m3 na dobę,
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobę posiadającą uprawnienia o specjalności wodno-kanalizacyjne bez ograniczeń, których zakres uprawnia go do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane równoważne do wyżej wskazanych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te mają być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest Wykonawca:
1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
3) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika - o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - jeśli dotyczy.
6) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które: dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ,,ceny" i kryterium ,,termin płatności faktury". Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-13

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.