Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby imprez lub planów zdjęciowych Krakowskiego...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby imprez lub planów zdjęciowych Krakowskiego Biura Festiwalowego

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
WYGRANA 2
30-311 Kraków
powiat: Kraków
(12) 354-25-00, faks (12) 354-25-01
zamowienia@kbf.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (12) 354-25-00, faks
Termin składania ofert: 2024-04-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby imprez lub planów zdjęciowych Krakowskiego Biura Festiwalowego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego.

CPV: 60100000-9, 60183000-4,63110000-3

Dokument nr: 2024/BZP 00294104, DZP-271-11/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-29 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.kbf.krakow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest
posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie
Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci
Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym
Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi,
stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za
pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę
za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a
Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę
stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym
dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na
Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami punktu XXVII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami punktu XXVII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-29 10:00
Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271-11/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
60183000-4 - Wynajem furgonów wraz z kierowcą
63110000-3 - Usługi przeładunku towarów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość w okresie obowiązywania umowy, skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zlecenia dodatkowych usług objętych zakresem zamówienia podstawowego, których łączna wartość nie przekroczy 36.900,00 zł brutto (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami punktu XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że spełnia minimalne warunki dotyczące potencjału technicznego wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia:
1) osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. grupą co najmniej 10 osób z których każda posiada doświadczenie przy pracach technicznych i pomocniczych podczas organizacji co najmniej 2 imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym lub imprez o innym charakterze z udziałem gości i publiczności; w tym:
a. co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora/brygadzisty, koordynującą pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia,
b. co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy kategorii B, co najmniej 1 osoba z prawem jazdy kategorii C);
c. co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia operatora wózka widłowego.
2) co najmniej 3 samochodami dostawczymi, w tym:
a. co najmniej dwoma samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, o pojemności przestrzeni ładunkowej nie mniejszej niż 14 m3 i nie większej niż 22 m3, minimalne wymiary przestrzeni ładunkowej: wysokość 1,9 m i szerokość 1,4 m i długość 3,9 m;
b. co najmniej jednym samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 7 ton i nie większej niż 12,5 tony (w tym co najmniej 2,6 tony ładowności), o pojemności przestrzeni ładunkowej nie mniejszej niż 29 m3 (min. wymiary przestrzeni ładunkowej: wysokość 2,2 m, szerokość 2,2 m i długość 6 m).
3) Wykonawca spełnia minimalne warunki dotyczące doświadczenia, co oznacza że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty, co najmniej 3 usługi, stanowiące trzy odrębne realizacje (Zamawiający dopuszcza, aby te realizacje były w ramach jednej umowy), polegające na zapewnieniu obsługi technicznej obejmującej co najmniej pracę personelu jaki i transport, na potrzeby organizacji imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym lub imprez o innym charakterze z udziałem gości i publiczności, w tym;
a) co najmniej 1 usługę obsługi technicznej imprez plenerowych na kwotę co najmniej 20.000,00 zł brutto;
b) co najmniej 2 usługi obsługi technicznej imprez o charakterze festiwalowym na kwotę co najmniej 20.000,00 zł brutto; (za wydarzenie o charakterze festiwalowym Zamawiający uzna co najmniej 4 koncerty odbywające się na przestrzeni od 2 do 7 dni liczonych od momentu rozpoczęcia wydarzenia (bez dni montażowych i demontażowych) w przynajmniej 2 różnych lokalizacjach).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług - załącznik nr 8 do SWZ;
2. Wykaz samochodów dostawczych - załącznik nr 9 do SWZ;
3. Wykaz osób - załącznik nr 10 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Zał. nr 6 do SWZ), dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z zapisami punktu XI Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawierają Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy),
stanowiące załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami punktu XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.