Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa bloków granitowych typu twardego, średniego i miękkiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa bloków granitowych typu twardego, średniego i miękkiego

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Albert Bielak Zakład Kamieniarski
Niezdów 208
24-300 Opole Lubelskie
powiat: opolski (lubelski)
kontakt@alkam.info
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188411
Województwo: lubelskie
Miasto: Opole Lubelskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA bloków granitowych typu twardego, średniego i miękkiego
Powstaje w kontekście projektu
FELU.01.03-IP.01-0038/23 - Opracowanie i wdrożenie eksperckiego algorytmu cięcia wyrobów kamiennych na urządzeniach tnących

Część 1
DOSTAWA bloków granitowych typu twardego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) kamienia - granitu twardego / bloków granitowych typu twardego w ilości 80 m3,
2) kamienia - granitu średniej twardości / bloków granitowych średniej twardości w ilości 70 m3,
3) kamienia - granitu miękkiego / bloków granitowych typu miękkiego w ilości 64 m3.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z podziałem na 3 części, o czym mowa w dalszej części Zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego (dla cz. nr I zamówienia), Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego (dla cz.nr II zamówienia) oraz Załącznik nr 1c do Zapytania ofertowego (dla cz. nr III zamówienia).
Przedmiotowe zamówienie jest częścią przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu mającego na celu znaczące udoskonalenie technologii cięcia kamienia. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający ma zakupić m. in.: urządzenie do cięcia płyt kamiennych (wieloliny), linki stalowe z koralikami diamentowymi przeznaczone do cięcia twardych granitów, linki stalowe z koralikami diamentowymi przeznaczone do cięcia średniej twardości granitów, linki stalowe z koralikami diamentowymi przeznaczone do cięcia miękkich granitów, ekspertyzy wykonane przez jednostkę naukową, system monitoringu wizyjnego do technologii produkcji, kamień (granit) twardy, kamień (granit) miękki oraz kamień (granit) o średniej twardości.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z podziałem na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część zamówienia, na dwie wybrane przez siebie części zamówienia, bądź na wszystkie części zamówienia.
Część nr I zamówienia - DOSTAWA bloków granitowych typu twardego
Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa kamienia - granitu twardego / bloków granitowych typu twardego w ilości 80 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy

Część 2
DOSTAWA bloków granitowych średniej twardości

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) kamienia - granitu twardego / bloków granitowych typu twardego w ilości 80 m3,
2) kamienia - granitu średniej twardości / bloków granitowych średniej twardości w ilości 70 m3,
3) kamienia - granitu miękkiego / bloków granitowych typu miękkiego w ilości 64 m3.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z podziałem na 3 części, o czym mowa w dalszej części Zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego (dla cz. nr I zamówienia), Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego (dla cz.nr II zamówienia) oraz Załącznik nr 1c do Zapytania ofertowego (dla cz. nr III zamówienia).
Przedmiotowe zamówienie jest częścią przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu mającego na celu znaczące udoskonalenie technologii cięcia kamienia. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający ma zakupić m. in.: urządzenie do cięcia płyt kamiennych (wieloliny), linki stalowe z koralikami diamentowymi przeznaczone do cięcia twardych granitów, linki stalowe z koralikami diamentowymi przeznaczone do cięcia średniej twardości granitów, linki stalowe z koralikami diamentowymi przeznaczone do cięcia miękkich granitów, ekspertyzy wykonane przez jednostkę naukową, system monitoringu wizyjnego do technologii produkcji, kamień (granit) twardy, kamień (granit) miękki oraz kamień (granit) o średniej twardości.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z podziałem na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część zamówienia, na dwie wybrane przez siebie części zamówienia, bądź na wszystkie części zamówienia.
Część nr II zamówienia - DOSTAWA bloków granitowych średniej twardości
Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa kamienia - granitu średniej twardości / bloków granitowych średniej twardości w ilości 70 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Część 3
DOSTAWA bloków granitowych typu miękkiego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) kamienia - granitu twardego / bloków granitowych typu twardego w ilości 80 m3,
2) kamienia - granitu średniej twardości / bloków granitowych średniej twardości w ilości 70 m3,
3) kamienia - granitu miękkiego / bloków granitowych typu miękkiego w ilości 64 m3.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z podziałem na 3 części, o czym mowa w dalszej części Zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego (dla cz. nr I zamówienia), Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego (dla cz.nr II zamówienia) oraz Załącznik nr 1c do Zapytania ofertowego (dla cz. nr III zamówienia).
Przedmiotowe zamówienie jest częścią przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu mającego na celu znaczące udoskonalenie technologii cięcia kamienia. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający ma zakupić m. in.: urządzenie do cięcia płyt kamiennych (wieloliny), linki stalowe z koralikami diamentowymi przeznaczone do cięcia twardych granitów, linki stalowe z koralikami diamentowymi przeznaczone do cięcia średniej twardości granitów, linki stalowe z koralikami diamentowymi przeznaczone do cięcia miękkich granitów, ekspertyzy wykonane przez jednostkę naukową, system monitoringu wizyjnego do technologii produkcji, kamień (granit) twardy, kamień (granit) miękki oraz kamień (granit) o średniej twardości.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z podziałem na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część zamówienia, na dwie wybrane przez siebie części zamówienia, bądź na wszystkie części zamówienia.
Część nr III zamówienia - DOSTAWA bloków granitowych typu miękkiego
Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa kamienia - granitu miękkiego / bloków granitowych typu miękkiego w ilości 64 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1c do Zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy.

CPV: 44912100-7, 44912100-7, 44912100-7

Dokument nr: 2024-54259-188411

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-04-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
opolski
Gmina
Łaziska
Miejscowość
Łaziska

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
opolski
Gmina
Łaziska
Miejscowość
Łaziska

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
opolski
Gmina
Łaziska
Miejscowość
Łaziska

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy określone są w rozdziale XV Zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów , zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. V ust. 1 Zapytania ofertowego spełniać musi każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie.
Weryfikacja braku powiązań osobowych lub kapitałowych nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według Załącznika nr 3 do Zapytania).
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1497).
W przypadku składania oferty wspólnej, warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. V ust. 1 i 2 Zapytania ofertowego spełniać musi każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie.
Weryfikacja braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w formularzu cenowym.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z wzorem formularza cenowego stanowiącym Załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych sporządzone zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), Wykonawcy ci składają poza dokumentami wymienionymi w ustępie 1, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Jeżeli oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające tą osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania w jej imieniu oświadczeń woli. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.
4. W przypadku składania oferty wspólnej, oferta (formularz cenowy) składana jest przez pełnomocnika Wykonawców ubiegających się wspólnie o niniejsze zamówienie. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych składane jest natomiast osobno przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o niniejsze zamówienie.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-04-19
Data ostatniej zmiany
2024-04-19 15:41:07

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto - 100% (100 pkt)
Szczegóły określone są w rozdziale XI Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto - 100% (100 pkt)
Szczegóły określone są w rozdziale XI Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto - 100% (100 pkt)
Szczegóły określone są w rozdziale XI Zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Albert Bielak
tel.:
e-mail: kontakt@alkam.info

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.