Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na przeglądach technicznych i czynnościach...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na przeglądach technicznych i czynnościach konserwacyjnych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, instalacji i klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89 521-28-12
kancelaria_olsztyn@gddkia.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 521-28-12
Termin składania ofert: 2024-04-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym
spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
Przedmiot zamówienia (określenie rodzaju, ilości dostaw, usług, robót budowlanych oraz ich przeznaczenie):
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w terminie od dnia zawarcia umowy
do 31 maja 2025 roku kompleksowej usługi polegającej na przeglądach
technicznych i czynnościach konserwacyjnych systemów wentylacyjno-
klimatyzacyjnych, instalacji i klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej jako GDDKiA)
przy Al. Warszawskiej 89 i Laboratorium Drogowego przy Ul. Sokolej 4B
w Olsztynie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Dokument nr: O/OL.F-2.2431.16.2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2024r. o godz. 09:30 w siedzibie GDDKiA Oddziału
w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, pok. 102.

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
kancelaria_olsztyn@gddkia.gov.pl do dnia 29.04.2024 r. do godz. 09:00
Ofertę oraz oświadczenia składa się w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie papierowej. Oferta wówczas
powinna być złożona w Kancelarii Oddziału: Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, pok.15.
(na kopercie należy dopisać tytuł i numer postępowania).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia1): 2024-2025

Wymagania:
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli
dotyczy) nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę,
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Inne dane2):
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta pisemna umowa z Wykonawcą.
Wzór umowy został dołączony do niniejszego postępowania.
Kryterium oceny ofert i wybór ofert:
1)Kryterium cena (waga 100%) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę na Formularzu cenowym.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:Cena minimalna
Wartość punktów C= ------------------------- x 1,0x100 pkt.
Cena oferty badanej
gdzie:
c minimalna - cena brutto oferty najniższej (PLN)
c oferty badanej - cena brutto oferty ocenianej (PLN)
Gdzie:
C - punktacja za cenę
Za najkorzystniejsza ofertę komisja uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę
punktów w przyjętym kryterium.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia 29.04.2024 r.
godz.: 09:00.
Niniejsze zamówienie jest: zamówieniem do 130 tys. zł netto
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
UWAGA
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania
w każdym momencie bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Karol Wasilewski nr tel. 89 521-28-12

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.