Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wyposażenia zaplecza portu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia zaplecza portu

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński
Stare Sady 4
11-730 Stare Sady
powiat: mrągowski
+48 503018600
robert.sliwinski@hotel-port.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188440
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Stare Sady
Wadium: 1 500,00 zł
Nr telefonu: +48 503018600
Termin składania ofert: 2024-04-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wyposażenia zaplecza portu: postumentów oświetleniowych Led z dostępem do mediów i urządzeń kontroli dostępu do mediów w miejscowości Stare Sady dla realizacji projektu ,,Podniesienie konkurencyjności HOTEL ROBERT'S PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI poprzez utworzenie innowacyjnych sieciowych produktów z obszaru turystyki wodnej" w ramach umowy o dofinasowanie nr UWP-NORW.19.01.02-28-0062/22-00 podpisanej w dniu 13 kwietnia 2023 r. w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, programu ,,Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021dla Hotelu Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: 10/2024/FN
Powstaje w kontekście naboru
POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 - ,,Podniesienie konkurencyjności HOTEL ROBERT'S PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI poprzez utworzenie innowacyjnych sieciowych produktów z obszaru turystyki wodnej"

Część 1
DOSTAWA wyposażenia zaplecza portu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia zaplecza portu: postumentów oświetleniowych Led z dostępem do mediów i urządzeń kontroli dostępu do mediów w miejscowości Stare Sady dla realizacji Projektu ,,Podniesienie konkurencyjności HOTEL ROBERT'S PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI poprzez utworzenie innowacyjnych sieciowych produktów z obszaru turystyki wodnej" w ramach umowy o dofinasowanie nr UWP-NORW.19.01.02-28-0062/22-00 podpisanej w dniu 13 kwietnia 2023 r. w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, programu ,,Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021dla Hotelu Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki w zakresie:
Część 1 - dostawa postumentów oświetleniowych Led z dostępem do złącza elektrycznego i wodnego z systemem kontroli mediów w ilości 10 szt.
W ramach realizacji projektu zaplanowano dostawę postumentów oświetleniowych Led z dostępem do złącza elektrycznego i wodnego z systemem kontroli mediów. Postumenty medialne są to wolnostojące urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej i/ lub wody dla jednostek mobilnych (tj. jachty, łodzie motorowe, barki, kampery, przyczepy karawaningowe czy houseboaty) stacjonujących w przystaniach wodnych czy portach. Postumenty umożliwiają dystrybucję prądu oraz wody w tym również poprzez system przedpłatowy. Wyposażony w 4 gniazda elektryczne, złącza wodne oraz oświetlenie LED. Urządzenia wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz działanie promieni UV.
Część 2 - dostawa urządzeń kontroli dostępu do mediów (elektryka, woda) na terenie portu - dodatkowe punkty kontroli (sanitariaty) w ilości 1 komplet.
W ramach realizacji projektu zaplanowano dostawę urządzeń kontroli dostępu do mediów (elektryka, woda) na terenie portu - dodatkowe punkty kontroli (sanitariaty) - w ramach Bosmanatu.
2. Zakres dostawy:
2.1 DOSTAWA dostawę wyposażenia zaplecza portu: postumentów oświetleniowych Led z dostępem do mediów i urządzeń kontroli dostępu do mediów w miejscowości Stare Sady dla realizacji Projektu ,,Podniesienie konkurencyjności HOTEL ROBERT'S PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI poprzez utworzenie innowacyjnych sieciowych produktów z obszaru turystyki wodnej" w ramach umowy o dofinasowanie nr UWP-NORW.19.01.02-28-0062/22-00 podpisanej w dniu 13 kwietnia 2023 r. w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, programu ,,Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021dla Hotelu Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki.
Głównym założeniem systemu jest zapewnienie Klientom maksymalnej wygody poruszania się po terenie obiektu oraz stworzenie systemu płatności bezgotówkowych przy użyciu wielorazowych, programowalnych kart RFID lub technologii równoważnej.
Zintegrowany system kontroli dostępu ma umożliwiać:
1) zużycie i naliczenie płatności za media udostępniane poprzez postumenty medialne,
2) zużycie, naliczenie płatności i/lub czasu poboru ciepłej wody pod prysznicem, w umywalce czy w zlewie,
3) kontroli dostępu do stref wewnętrznych np. sanitariaty,
Architektura systemu oparta się na 3 grupach elementów, dzięki którym można zbudować strukturę dopasowaną do potrzeb obiektu:
1) aplikacja/ program komputerowy wraz z programatorem kart RFID/kodów lub przy wykorzystaniu technologii równoważnej,
2) wielorazowe karty RFID lub inne nośniki kodu dostępu przy zastosowaniu technologii równoważnej,
3) czytnikach kart/kodów dostępu wraz z ,,zapleczem" czyli modułami roboczymi:
a) module przeznaczonym dla postumentów medialnych,
b) module hydraulicznym, tzw. ,,prysznicowym",
c) module kontroli dostępu.
W aplikacji/programie komputerowym, Administrator obiektu określa parametry obiektu, kwoty sprzedaży poszczególnych usług, programuje strefy dostępu. Istnieje możliwość stworzenia konfiguracji dla standardowej karty wydawanej typowemu Klientowi, bądź indywidualnej - przeznaczonej na konkretne potrzeby.
2.2 Zakres poszczególnych części:
2.2.1 Część 1 - dostawa postumentów oświetleniowych Led z dostępem do złącza elektrycznego i wodnego z systemem kontroli mediów w ilości 10 szt.
W ramach realizacji projektu zaplanowano dostawę postumentów oświetleniowych Led z dostępem do złącza elektrycznego i wodnego z systemem kontroli mediów. Postumenty medialne są to wolnostojące urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej i/lub wody dla jednostek mobilnych (tj. jachty, łodzie motorowe, barki, kampery, przyczepy karawaningowe czy houseboaty) stacjonujących w przystaniach wodnych czy portach. Postumenty umożliwiają dystrybucję prądu oraz wody w tym również poprzez system przedpłatowy. Wyposażony w min. 4 gniazda elektryczne, min. 2 złącza wodne oraz oświetlenie LED. Urządzenia wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz działanie promieni UV.
Szczegółowy opis części 1 oraz parametry minimalne zostały opisane w Zapytaniu ofertowym oraz załączniku nr 1 - SOPZ.
2.2.2 Część 2 - dostawa urządzeń kontroli dostępu do mediów (elektryka, woda) na terenie portu - dodatkowe punkty kontroli (sanitariaty) w ilości 1 komplet.
Szczegółowy opis części 2 oraz parametry minimalne zostały opisane w Zapytaniu ofertowym oraz załączniku nr 1 - SOPZ.
3. Informacje dodatkowe:
1) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 1 oraz niniejszym dokumencie.
2) DOSTAWA, prace montażowe i instalacyjne leżą w gestii Dostawcy i winny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i opracowaną przez niego technologią.
4. Okres gwarancji Zamawiający określa na minimum 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Dostawca musi zapewnić serwis urządzeń w tym pomoc techniczną w okresie gwarancyjnym.
5. Wszystkie dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia elementy muszą być nowe, w pełni sprawne, bez wad i uszkodzeń. Nie dopuszcza się sprzętów powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach.
6. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie oraz dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub normy Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie technologii wykonania i ogólnego składu materiałów, produktów. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. Przez - równoważne - rozumie się materiały o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych (nie niższych) od założonych w dokumentacji / wskazanych przez Zamawiającego w szczególności w odniesieniu do: charakteru użytkowego (tożsamości funkcji), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
7. Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części, Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada ja za własne.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
12. Źródła dofinansowania Projektu: Umowa nr UWP-NORW.19.01.02-28-0062/22-00 podpisana w dniu 13 kwietnia 2023 r. w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, programu ,,Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 dla Hotelu Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki.
13. Realizacja projektu jest zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju określoną w art. 8 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 a zastosowana technologia uwzględnia ochronę i zachowanie jakości środowiska naturalnego.
14. Wnioskodawca kieruje się zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, o której mowa art. 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zapewniając na każdym etapie równość szans i niedyskryminację.

Okres gwarancji
Zamawiający ustala minimalny okres Gwarancji udzielanej na całość zamówienia na minimum 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

CPV: 34931000-2, 42131142-3, 42961000-0, 42961100-1, 43328000-8, 45315300-1

Dokument nr: 2024-1011-188440, 10/2024/FN

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-04-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
mrągowski
Gmina
Mikołajki
Miejscowość
Stare Sady
15. Termin wykonania niniejszego zamówienia: nie dłużej niż do 30-04-2024 r.
16. Miejsce realizacji zamówienia: Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności..
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na:
1) zmianie wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT - wynagrodzenie, ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie;
2) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia i/lub zakresu przedmiotu zamówienia i/lub sposobu świadczenia (sposobu wykonania poszczególnych obowiązków Stron) - w przypadku zaistnienia zdarzeń wywołanych siłą wyższą, rozumianych jako wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w terminach i zakresie określonym w niniejszej Umowie lub jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: powodzie, huragany, trzęsienie ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do wykonania zamówienia z ramienia Wykonawcy i/lub jego podwykonawców), jak również inne zdarzenia o charakterze lokalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub regionu, z którego - lub do którego - ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie wykonanie przedmiotu zamówienia i/lub wykonanie innych obowiązków składających się na przedmiot zamówienia w sposób i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej załącznikach. W tym przypadku Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji Umowy oraz ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym ograniczeniu wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego pierwotnie w treści oferty,
3) zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy w ten sposób, że powodują wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niemożliwym, niecelowym, nieekonomicznym lub niezgodnym z wymaganiami, przy czym zmiana ta polegać ma na dostosowaniu Umowy do przepisów prawa,
4) gdy po podpisaniu Umowy powstały nowe, nieznane w chwili podpisywania Umowy
i korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie wymaganych rozwiązań technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów dostarczanego przedmiotu zamówienia lub jego zmianę;
5) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć;
6) z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego;
7) wydłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec - potwierdzonego pisemnie przez producenta lub dystrybutora;
8) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
9) w przypadku wycofania z produkcji/sprzedaży jakiegokolwiek elementu składowego przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy obecnie produkowany/sprzedawany model/typ sprzętu o parametrach nie gorszych od parametrów urządzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy; w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania modelu/typu urządzenia wraz z konfiguracją urządzenia obecnie produkowanego celem akceptacji przez Zamawiającego;
10) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia brutto, danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w umowie dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez produkt zastępczy wymagań określonych w umowie;
11) zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 11 ust. 2 Umowy, Strona która ma zamiar powołać się na jedną z przesłanek tam określonych ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę oraz wskazać jej zakres proponowanych zmian, a także - w przypadku skierowania takiego żądania przez drugą Stronę - przekazać jej wszelkie informacje i dokumenty uprawdopodabniające zaistnienie okoliczności, na które powołuje się Strona żądająca wprowadzenia zmian do Umowy.
4. W przypadku zaprzestania produkcji zaoferowanego sprzętu dopuszcza się zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Załączniku 2 do umowy dla produktu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak przesłanek do wykluczenia z postępowania.
2. Warunek wykluczenia w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.
3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczenie stanowi część formularza oferty.
4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
Oświadczenie stanowi część formularza oferty.
5. W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę brak podstaw wykluczenia zobowiązany jest wykazać każdy z nich z osobna.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wynika z tego, że Zamawiający może żądać całości lub części realizacji umowy od wszystkich partnerów konsorcjum łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie Zamawiającego przez któregokolwiek z konsorcjantów zwalnia pozostałych. Ponadto, wszyscy konsorcjanci pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wymagania dotyczące wadium:
1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla każdej z części zamówienia na którą składa ofertę.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z opisem: ,,Postępowanie nr 10/2024/FN na dostawę wyposażenia portu" na nr konta: Bank BPS S.A. o/Olsztyn 55 1930 1637 2420 0414 7712 0005. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej najpóźniej do końca terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna - musi być wystawione bezwarunkowo.
7. Okres ważności wadium w innej formie niż pieniężna musi pokrywać się z terminem związania ofertą.
8. Zatrzymanie wadium następuje na każde pierwsze żądanie Zamawiającego.
9. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności wadium.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
12. W pozostałych przypadkach zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego. Wybrany Oferent otrzyma zwrot wadium w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy na przedmiot zamówienia. W przypadku unieważnienia przetargu zwrot wadium nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia unieważnienia przetargu.
13. Nie wniesienie Wadium, wniesienie go po dacie złożenia ofert, wniesienie go w niższej wysokości niż wymagane, wniesienie go w innej formie niż określono w zapytaniu ofertowym, spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod adresem: Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki osobiście, za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich lub za pośrednictwem strony bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl do dnia 29 kwietnia 2024 r. do godziny 09:00
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania jej w siedzibie Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty - termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
3. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której została przyjęta.
4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
3. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Oferta powinna być:
a. złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności (w przypadku ofert złożonych za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl ofertę składamy w postaci scanu),
b. sporządzona w języku polskim; dokumenty obcojęzyczne winny być załączane do oferty wraz z tłumaczeniem,
c. sporządzona na formularzu ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2, przy czym wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty,
d. do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.
e. do oferty należy dołączyć formularz cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
f. w celu potwierdzenia asortymentu zamówienia do oferty należy dołączyć specyfikację z opisem modelu/typu oferowanego asortymentu i/lub kartę/y katalogowe produktów.
5. Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców, wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika.
6. Oferta dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z jej treścią. Na ofercie należy umieścić następujący napis: Dostawa wyposażenia zaplecza portu: postumentów oświetleniowych Led z dostępem do mediów i urządzeń kontroli dostępu - numer postępowania 10/2024/FN
7. Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w postępowaniu.
9. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
10. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.
11. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z realizacją zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem zmian przewidzianych zapisami umowy.
12. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia, a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy.
13. Minimalny okres Gwarancji na całość zamówienia określono na minimum 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez obie strony umowy. Dostawca musi zapewnić serwis urządzeń w tym pomoc techniczną w okresie gwarancyjnym.
14. Wykonawca, w formularzu ofertowym musi poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
15. Poz. zapisy dot. opisu sporządzenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-04-20
Data ostatniej zmiany
2024-04-20 16:53:32

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium I : Cena - 80%
Maks. liczbę punktów tj. 80 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całk. cenę za realizację zamówienia, poz. Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:
C=Cn/Cob x 80
gdzie:
C - liczba punktów;
CN - cena najniższa;
COB - cena badana
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium II: Okres gwarancji - 20 %
Maks. liczbę punktów tj. 20 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy możliwy okres gwarancji na wykonane zamówienie zgodnie z poniższą punktacją:
a) 36 m-cy - 20 pkt.;
b) 24 m-ce - 10 pkt.;
c) 12 m-cy - 0 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Robert Śliwiński
tel.: +48 503018600
e-mail: robert.sliwinski@hotel-port.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.