Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa sprzętu komputerowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. 058-73-56-232
zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 058-73-56-232
Termin składania ofert: 2024-04-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu komputerowego
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy informuje o zamiarze udzielenia zamówienia
i zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu
komputerowego - II postępowanie.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 2 Zadania:
1) Zadanie 1 - DOSTAWA sprzętu komputerowego;
2) Zadanie 2 - DOSTAWA akcesoriów komputerowych.
zgodnego ze szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia - Załączniki nr 2 do Zaproszenia
oraz Wzorem umowy - Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
2. Przedmiot zamówienia musi być gotowy do użycia, tj. musi zostać dostarczony wraz z
akcesoriami niezbędnymi do pracy urządzeń (np. kable, zasilacze, oprogramowanie).
3. Wykonawca gwarantuje, iż jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu dostarczonego
oprogramowania oraz zapewnia, iż Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie
upoważniony do używania (licencji) wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze
sprzętem w zakresie dozwolonym przez producenta oprogramowania.
4. Oprogramowanie wraz z licencjami będzie dostarczone wraz z nośnikami instalacyjnymi w
postaci płyty CD/DVD lub w wersji elektronicznej lub będzie dostępne bezpośrednio na
stronie internetowej producenta.
5. Wykonawca umożliwi możliwość sprawdzenia na stronie internetowej producenta
konfiguracji sprzętowej przedmiotu zamówienia, pobranie aktualnych sterowników i innego
oprogramowania wspierającego poprawne działanie systemu jak również pobranie aktualnej
dokumentacji sprzętowej;
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na dowolnie wybrane
Zadanie.
7. W przypadku, gdy w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 -
Opis przedmiotu zamówienia) pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, należy rozumieć, iż podano je jako przykładowe, mające na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy.
Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, nie wskazuje na konkretny
wyrób czy producenta. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza zastosowanie
wyrobów równoważnych tj. o składzie i cechach jakościowych i użytkowych co najmniej
równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) w stosunku do opisywanych lub stanowiących ich
dokładne odpowiedniki. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią
minimum jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny
ewentualnych ofert równoważnych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez
Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a), obowiązany jest wykazać wraz z
ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu, aby Zamawiający mógł
stwierdzić czy oferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia
kategorie równoważności.

CPV: 30213100-6, 30213300-8, 30231300-0, 30234500-3, 30237200-1, 30237460-1, 30237410-6

Dokument nr: 26/FZP/FI/2024, FZP/w/2024/MT

Otwarcie ofert: 3. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert tj. 29.04.2024r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332
Gdynia, pok. 514. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert.
Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert niezwłocznie po ich otwarciu na wniosek
Wykonawcy.

Składanie ofert:
1. Sposób złożenia oferty: oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl W temacie wiadomości należy wpisać: 26/FZP/FI/2024 -
sprzęt komputerowy. Zamawiający zaleca aby oferta została zaszyfrowana hasłem, które
Wykonawca prześle Zamawiającemu na ten sam adres poczty elektronicznej w terminie do 10
minut po terminie otwarcia ofert tj. w dniu 29.04.2024r., w godz. od 10:30 do10:40. Zamawiający
zwrotnie potwierdzi otrzymanie oferty i hasła. Prosimy upewnić się, że oferta i hasło zostały
odebrane.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: oferty należy złożyć do dnia 29.04.2024r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy
Prawo
zamówień
publicznych.
Zaproszenie
zostaje
zamieszczone
na
stronie
http://www.mir.gdynia.pl
III. PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.
poz.1710), dalej zwaną ,,ustawą Pzp"
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem ubiegania się wykonawcy o zamówienie, jest:
1)
Brak powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą, a Zamawiającym, wykluczeniu
z postępowania w szczególności będą podlegać osoby, które:
a) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu
z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w
stosunku pracy lub zlecenia z Zamawiającym, otrzymywały od Zamawiającego
wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2)
3)
c) pozostają z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje
uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub
pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym
rozstrzygnięciu tego postępowania
Nie pozostawanie w stanie likwidacji, ani upadłości;
Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1
Warunki zostaną uznane za spełnione w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie wg
wzoru w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia - Formularz oferty.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej tj. drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną z wnioskiem o
wyjaśnienie treści dokumentów Zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynie do Zamawiającego nie później
niż na 4 dni przed terminem składania ofert.
wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana
na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania pytań lub
dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
niniejsze Zaproszenie do składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść dokumentów związanych z Zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze Zaproszenie do składania
ofert.
5. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert zmiana ta nie wpływa na bieg terminu, o
którym mowa w ust. 1.
XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będzie jedno kryterium:
1) Cena brutto oferty (C) - 100 pkt.
Kryterium cena będzie obliczane na podstawie następującego wzoru:
Cn
C =----------------- x 100
Cb
C - otrzymane punkty
Cn - cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb - cena badanej oferty
100 - waga kryterium
2. Ceny będą porównywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert, w tym rażąco niskiej ceny, wyjaśnień treści dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw bądź
uzupełnienia dokumentów.
5. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli została złożona po terminie, jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawiera nisko rażącą cenę,
Wykonawca podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
3. Na ofertę składają się:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do Zaproszenia,
2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 1a-b do Zaproszenia (UWAGA:
formularz nie podlega uzupełnieniu);
3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (tylko, jeżeli nie wynika ono z np. KRS lub wpisu do
CEiIDG),
4) Inne dokumenty jeśli były wymagane w Zaproszeniu do składania ofert.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub
podmiot na którego zdolnościach polega Wykonawca.
6. Ofertę można złożyć w oryginale lub w postaci skanu prawidłowo podpisanego dokumentu.
7. Ofertę można podpisać podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym
osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowanym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.
8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z treści
dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy (odpis z
właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty
należy dołączyć oryginał lub kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia
udzielenia zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyn.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.
5. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą
zostanie podpisana umowa, zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do
Zaproszenia. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest
dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej z pominięciem oferty uprzednio wybranej.

Uwagi:
XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA
ORAZ
SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH
DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Morski Instytut Rybacki - Państwowy
Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym
Instytucie Badawczym można kontaktować się mailowo na adres: iod@mir.gdynia.pl lub
rodo@mir.gdynia.pl oraz telefonicznie na nr. +48 587-356-367/251,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5) Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej i stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Administratora.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
11) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Magdalena
Tebecio. Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail:
zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.