Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
20219z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawy wapna palonego mielonego bardzo wysokoreaktywnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawy wapna palonego mielonego bardzo wysokoreaktywnego

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Daszyńskiego 16a
58-533 Mysłakowice
powiat: karkonoski
tel. (0-75) 64 58 965, fax: (+48) 75 64 58 961, tel. 75 64 589 64
biuro@kswik.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mysłakowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (0-75) 64 58 96
Termin składania ofert: 2024-04-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej ,,SWZ")
,,Dostawy wapna palonego mielonego bardzo wysokoreaktywnego"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są ,,Dostawy wapna palonego mielonego bardzo wysokoreaktywnego", nr KSWiK-ZR-2214-06/2024.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wapna palonego mielonego (CaO) o właściwościach podanych poniżej:
Oddział Nazwa środka Symbol chemiczny Parametry wymagane
Mysłakowice Wapno palone mielone bardzo wysokoreaktywne CaO CaO > 94% MgO < 1,0 % S03 < 0,4 % C02 < 3,0 % teo ^ 45 sek
Pozostałość na sicie: 0,09mm < 7,0% 0,2mm < 1,0%
Postać: proszek, nie zbrylony
Tabela nr 1. Parametry wymagane.
do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji w:
- Oddział KSWiK w Mysłakowicach Ul. Daszyńskiego 16a, 58-533 Mysłakowice, e-mail: myslakowice techniczny2@kswik.eu, tel. 75 645 89 67, wg. zapotrzebowania złożonego na 3 dni przed planowaną dostawą.
Oddział składający zamówienia z szacowanym zapotrzebowaniem oraz cykl dostaw, sposób dostawy i przechowywania:
Wapno palone mielone (CaO)
Oddział Szacunkowe zapotrzebowanie w Mg w ciągu 4 miesięcy Przybliżona częstotliwość dostaw Godziny dostaw Czas na dostawę Sposób dostawy/ przechowywania
Mysłakowice 600 Mg 7-10 dni 07.00-21.00 3 dni Cysterna* / silos

Tabela nr 2. Szacowane zużycie i cykl dostaw.
*Zamawiający jako cysterna rozumie pojazd będący w stanie transportować przedmiot umowy w sposób zapobiegający uszkodzeniu, zgodnie z przepisami prawa oraz wyposażony w niezbędne do transferu środka narzędzia i oznaczenia wraz z wyszkolonym do tego operatorem/ kierowcą.
3.2. W ofercie należy dodatkowo uwzględnić wykonanie prac związanych z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia na które Wykonawca składa ofertę tzn.:
1) załadunek, dostarczenie i wyładunek (do miejsc wyznaczonych dla tego typu środka na terenie poszczególnych Oddziałów np. silos za pomocą własnych środków/sprzętu np. pojazdy wyposażone w pompy; windy/dźwigi towarowe; ręczne wózki paletowe) do Oddziałów KSWiK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za których przestrzeganie odpowiada Wykonawca,
2) dostarczenie kompletu dokumentacji dotyczącej oferowanego produktu, na którą Wykonawca składa ofertę) w tym:
- aktualne świadectwo jakości oraz kartę informacyjną produktu (zawierające parametry: CaO; MgO; S03; C02; t60) - oraz przy każdej dostawie,
- aktualną kartę charakterystyki dla oferowanego produktu - oraz na każde wezwanie Zamawiającego w czasie trwania umowy lub przy każdej dostawie.
3.3. Zaleca się, aby Wykonawca przed terminem złożenia oferty zapoznał się z warunkami skomunikowania z drogami publicznymi z miejscami dostaw wymienionymi w pkt. 3.1 oraz usytuowania obiektów w celu uwzględnienia warunków dojazdu i rozładunku w kalkulacji kosztów oraz doboru właściwego sprzętu i metody transportu (np. rodzaju pojazdu, oznaczeń pojazdu, trasy przejazdu itp.). Przed planowanym zapoznaniem się z usytuowaniem budynków na terenie Oddziału KSWiK Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym celem ustalenia szczegółów.
3.4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmioty zamówienia (zachowania parametrów) 6 miesięcy od daty dostawy.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić załadunek, transport i wyładunek przedmiotu zamówienia do oddziałów wymienionych w pkt. 3.1 w sposób odpowiadający i zgodny z przepisami prawa dla przedmiotu zamówienia.
3.6. Wykonawca będzie realizował dostawy w terminach i godz.ch wyznaczonych w punkcie 3.1 Tabeli 2 od poniedziałku do piątku.
3.7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy podany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 45 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu.
3.8. W pkt. 3.1 w Tabeli nr 2 podano szacunkowe zapotrzebowanie oraz przybliżoną częstotliwość dostaw, zostało określone na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy i mają charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert, w żadnym przypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu w podanej ilości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu zamówienia i/lub zmiany częstotliwość, które będą wynikały z bieżących potrzeb Zamawiającego.
3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia (rozszerzenie nie będzie przekraczało 25% wartości zamówienia podstawowego) w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.
3.10.Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w czasie załadunku, transportu i wyładunku.

CPV: 44921210-7

Dokument nr: KSWiK-ZR-2214-06/2024

Otwarcie ofert: XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Publiczne otwarcie ofert z podaniem oferowanych cen nastąpi w siedzibie Biura Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Ul. Daszyńskiego 16a, 58-533 Mysłakowice w dniu 26.04.2024 r. o godz. 11:30.

Składanie ofert:
XIV. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy składać w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, zaadresowanym na Zamawiającego, tj.:
Biuro Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Ul. Daszyńskiego 16a, 58-533 Mysłakowice
Opakowanie należy opisać następująco:
Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy - dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci.
,,Dostawy wapna palonego mielonego bardzo wysokoreaktywnego", nr KSWiK-ZR-2214-06/2024 NIE OTWIERAĆ PRZED 26.04.2024 r., godz. 11:30
2. Ofertę należy składać w miejscu składania ofert, tj. w siedzibie Biura Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Ul. Daszyńskiego 16a, 58-533 Mysłakowice, w terminie do dnia 26.04.2024 r., do godz. 11:00.tel. 75 64 589 64

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Od 04.05.2024 r. do 04.09.2024 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym na podstawie art. 5 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Spółce Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, w tym współfinansowanych ze środków publicznych, tj. dotacji unijnych, pożyczek preferencyjnych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, zwanego dalej Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym określonej w art. 362 oraz art. 5 ust. 4. pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą PZP".
Wartość zamówienia jest niższa od kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W związku z tym do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów PZP. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy Regulaminu.
POZOSTAŁE ISTOTNE POSTANOWIENIA, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej z Wykonawcą zawiera Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
V. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
9. Informacje w zakresie podwykonawstwa:
9.1.Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być
powierzony podwykonawcom. 9.2.Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w swojej ofercie wskazał, którą część
zamówienia (zakres rzeczowy) zamierza powierzyć podwykonawcy/com do
wykonania oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców.
9.3.Brak informacji w ofercie Wykonawcy w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
9.4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób zaangażowanych w realizację zamówienia.
9.5.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9.6.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach tożsamych jak określone w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9.7.Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów, ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania. 10. Informacja w zakresie wspólnie ubiegających się o zamówienie:
10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) powinni wykazać, że warunki określone w rozdziale VI, spełnia każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną),
b) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
c) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
d) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów,
e) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
f) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d) zdolności technicznej lub zawodowej;
e) wyklucza się wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 (Dz.U.UE.L.2006.134.1 z późn. zm) i rozporządzeniu 269/2014 (Dz.U.UE.L.2014.78.6 z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
f) wyklucza się wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655 z późn zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
g) wyklucza się wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
h) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 13 Regulaminu.
Ocena spełniania przedmiotowych warunków zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające posiadanie przez niego wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także potwierdzeniem iż, sytuacja ekonomiczna i finansowa podmiotu gwarantuje realizację zamówienia.
Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń dotyczących spełnienia warunków wymienionych w pkt od l.a) do l.h). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami niniejszej SWZ wg reguły: spełnia/nie spełnia. Nie spełnianie choćby jednego z podanych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ FORMA DOKUMENTÓW:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Wypełniony Formularz ofertowy przygotowany według załącznika nr 1 do SWZ
i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
2) Oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, przygotowane zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
3) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4) Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
5) Dla każdej z oferowanych części aktualne: Świadectwo Jakości oraz Kartę Informacyjną produktu (zawierające parametry: CaO; MgO; S03; C02; t60) i Kartę Charakterystyki Substancji złożone razem z formularzem ofertowym oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub przy każdej z dostaw. 2. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (także w przypadku, gdy są składane w wyniku wezwania Zamawiającego). Oświadczenia składane są w formie oryginałów (także w przypadku, gdy są składane w wyniku wezwania Zamawiającego). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu. Treść oferty musi odpowiadać SWZ i zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca winien uwzględnić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Oferta wraz z załącznikami przygotowana według wskazówek zawartych w SWZ musi być podpisana przez Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia i dokumenty, które sporządza Wykonawca nie zostały podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
6. Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp., musi być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będzie ono uwzględnione.
7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cenę ofertową należy podać w polskich złotych (PLN) wraz z podatkiem VAT, cyfrowo i słownie. Cena ofertowa to cena ryczałtowa brutto, która musi być wyliczona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
2. Cena ofertowa podana w Formularzy ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ, stanowi wynagrodzenie Wykonawcy i musi obejmować całkowity koszt netto, powiększony o należny podatek VAT, a także uwzględniać wszystkie pozostałe koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu zgodnego z SWZ wykonania przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących przedmiotu zamówienia i kosztów z tym związanych, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3. Wszystkie pozycje cenowe w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ muszą być podane w złotych polskich (PLN) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja lub komórka prowadząca zamówienia publiczne. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę Zamawiający będzie rozumiał błąd, który nie będzie budził wątpliwości, będzie bezsporny i powstanie w sposób niezamierzony, przypadkowy, jak również widoczny na pierwszy rzut oka, bez potrzeby przeprowadzania wyjaśnień.
3. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu oraz, których oferty nie zostały odrzucone komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Podstawa oceny Waga - znaczenie w %
1. Cena łączna brutto (C) Kwota brutto w zł 100
Każda z ofert będzie oceniana osobno w zakresie kryterium ,,Cena łączna brutto" dokonana zostanie na podstawie wzoru:
P(C) = Z : Y x 100
gdzie:
- P (C)- liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena łączna brutto,
- Z - najniższa Cena łączna brutto spośród ofert nieodrzuconych,
- Y - Cena łączna brutto oferty badanej nieodrzuconej.
Każda z ofert będzie oceniana osobno wg. w/w wzoru, oferta z najniższą ceną łączną brutto otrzyma 100 pkt.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta częściowa lub całkowita odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.05.2024 r.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni od daty upływu terminu składani ofert, zgodnie z art. 35 ust 1 Regulaminu.
XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni przed terminem składania ofert, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SWZ i zamieszcza na stronie internetowej.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz zamieszcza taką informację na stronie internetowej.
6. Przyjmuje się pisemny sposób porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji.
Jednocześnie dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji także faksem lub drogą elektroniczną, jednakże pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Ustalenie to nie zwalnia stron od przesłania danego wystąpienia w formie pisemnej. Zasada ta obowiązuje wzajemnie.
Uwaga: W przypadku składania oferty przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną należy opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.
3. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę - w tym celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację ,,ZMIANA" z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu, lub wycofać ofertę - w tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy wycofanie. Decyzja o wycofaniu oferty musi być złożona na piśmie i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczytuje nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM:
Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Regulaminu.
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, unieważnieniu postępowania.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w odnośniku pkt. 1 a) i b) na stronie internetowej.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej z załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu jw. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255 ust. 1 ustawy PZP.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej z Wykonawcą zawiera Wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

Uwagi:
XX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane w niniejszym SWZ jako ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu ul. Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice
2) inspektorem ochrony danych osobowych w: Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest Pan Adam Szumowski , e-mail: adam@szumowski.com.pl, tel. 601 554 412
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodatna określonych danych wynikają z ustawy PZP
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ofercie oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 RODO.
XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie oraz w Kodeksie cywilnym.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących:
a) postępowania jest: Pan Jakub Buszkowski Specjalista ds. technicznych i zamówień publicznych e-mail: irp.tech3@kswik.eu, tel. 75 64 589 64,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.