Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sporządzenie planu ogólnego Gminy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie planu ogólnego Gminy

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szczaniec
Herbowa 30
66-225 Szczaniec
powiat: świebodziński
ug@szczaniec.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Szczaniec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie planu ogólnego Gminy Szczaniec
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Szczaniec.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71410000-5 Usługi planowania przestrzennego
2) Granice opracowania:
Gmina Szczaniec w granicach administracyjnych.
3) Powierzchnia terenu objętego przedmiotem zamówienia:
Powierzchnia Gminy Szczaniec w granicach administracyjnych - 112,9 km^2
4) Zakres opracowania obejmować będzie:
a) dokonanie inwentaryzacji urbanistycznej i oceny istniejącego stanu zagospodarowania terenu gminy Szczaniec;
b) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby opracowania Planu Ogólnego, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54).
c) przygotowania projektów ogłoszeń, korespondencji, wykazów wniosków i wykazów uwag, oraz innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowania projektu planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
d) udział w procedurze sporządzenia Planu Ogólnego, określonej w art. 13i ust. 3 ww. ustawy oraz art. 13j, w tym w konsultacjach społecznych, o których mowa w art. 8i, 8j i 8k tej ustawy;
e) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu ogólnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);
f) sporządzenie Planu ogólnego Gminy Szczaniec, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie art. 13a ust. 4, art. 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g i 13m oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, wraz z uzasadnieniem Planu Ogólnego zgodnie z art. 13h ustawy;
g) opracowanie danych przestrzennych do Planu Ogólnego zgodnie z art. 67a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
h) skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758);
i) przygotowanie projektu uchwały rady gminy oraz kompletnej dokumentacji planistycznej celem przedstawienia radzie gminy do uchwalenia;
j) w przypadku wystąpienia potrzeby ponowienia procedury planistycznej w wyniku stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę, ponowienie niezbędnych czynności w celu doprowadzenia opracowania objętego zamówieniem do zgodności z przepisami prawa.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

CPV: 71410000-5

Dokument nr: 2024/BZP 00294559, RB.IV.271.7.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-30 09:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fca4bc63-faf5-11ee-b016-82aaee56c84c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https:/ezamowienia.gov.pl.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji
warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia - zwana
w dalszej części SWZ ,,stroną internetową prowadzonego postępowania" (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania
na Platformie eZamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fca4bc63-faf5-11ee-b016-82aaee56c84c
3. W odniesieniu do wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość składania
wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres m.budzinski@vp.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
3. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w
zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy"
na Platformie e Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji"
służących do zadawania pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
10. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
11. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: m.budzinski@vp.pl
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy składania ofert w postępowaniu. W korespondencji należy posługiwać się nazwą niniejszego
postępowania.
W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej (email), na który będzie przesyłana korespondencja dla wykonawcy związana z
niniejszym postępowaniem w przypadku awarii uniemożliwiającej korzystanie z platformy zakupowej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Szczaniec, Ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec, tel. 68 341 07 00, e-mail:
ug@szczaniec.pl
- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
bogdan.spetany@cbi24.pl, tel. 570 855 090 lub pisemnie na adres Administratora,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zawarcia umowy, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Praw zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; osoba korzystająca z powyższego
prawa, ma obowiązek wskazania informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania, wniesienie żądania dotyczącego prawa
przysługującego mu na mocy art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu
- od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-30 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami przy pomocy Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fca4bc63-faf5-11ee-b016-82aaee56c84c

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RB.IV.271.7.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 194701,57 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Szczaniec.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71410000-5 Usługi planowania przestrzennego
2) Granice opracowania:
Gmina Szczaniec w granicach administracyjnych.
3) Powierzchnia terenu objętego przedmiotem zamówienia:
Powierzchnia Gminy Szczaniec w granicach administracyjnych - 112,9 km^2
4) Zakres opracowania obejmować będzie:
a) dokonanie inwentaryzacji urbanistycznej i oceny istniejącego stanu zagospodarowania terenu gminy Szczaniec;
b) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby opracowania Planu Ogólnego, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54).
c) przygotowania projektów ogłoszeń, korespondencji, wykazów wniosków i wykazów uwag, oraz innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowania projektu planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
d) udział w procedurze sporządzenia Planu Ogólnego, określonej w art. 13i ust. 3 ww. ustawy oraz art. 13j, w tym w konsultacjach społecznych, o których mowa w art. 8i, 8j i 8k tej ustawy;
e) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu ogólnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);
f) sporządzenie Planu ogólnego Gminy Szczaniec, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie art. 13a ust. 4, art. 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g i 13m oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, wraz z uzasadnieniem Planu Ogólnego zgodnie z art. 13h ustawy;
g) opracowanie danych przestrzennych do Planu Ogólnego zgodnie z art. 67a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
h) skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758);
i) przygotowanie projektu uchwały rady gminy oraz kompletnej dokumentacji planistycznej celem przedstawienia radzie gminy do uchwalenia;
j) w przypadku wystąpienia potrzeby ponowienia procedury planistycznej w wyniku stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę, ponowienie niezbędnych czynności w celu doprowadzenia opracowania objętego zamówieniem do zgodności z przepisami prawa.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium oceny ofert:
Cena - 60 pkt.
Doświadczenie - 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykonawcy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - w celu wykazania spełnienia warunku, Wykonawca wykaże się:
- doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na powierzchni co najmniej 1000 ha zakończonym publikacją w dzienniku urzędowym województwa.
Przez opracowanie planu Zamawiający rozumie opracowanie planu z opublikowaniem uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i brak zaskarżenia tej uchwały przez Organ Nadzoru, przy czym za datę opracowania planu przyjmuje się dzień jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.
- jedną osobą pełniącą funkcję głównego projektanta opracowującego plan ogólny spełniającą co najmniej jeden z warunków określonych w art.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz.977 ze zm.), mającą doświadczenie w opracowaniu przynajmniej 1 (jednego) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opublikowanego w dzienniku urzędowym województwa.
Przez opracowanie planu Zamawiający rozumie opracowanie planu z opublikowaniem uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i brak zaskarżenia tej uchwały przez Organ Nadzoru.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców,
- w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, należy dołączyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców, przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, należy dołączyć właściwy dokument podmiotu udostępniającego zasoby.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku usług powtarzających lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Wykaz usług w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa pełnomocnik.
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:
- jedną osobę pełniącą funkcję głównego projektanta opracowującego plan ogólny spełniającą co najmniej jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz.977 ze zm.), mającą doświadczenie w opracowaniu przynajmniej jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu miejscowego, opublikowanego w dzienniku urzędowym województwa
- sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym - Załącznik nr 9 do SWZ;
Przez opracowanie planu Zamawiający rozumie opracowanie planu z opublikowaniem uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i brak zaskarżenia tej uchwały przez Organ Nadzoru
W celu potwierdzenia posiadania właściwych uprawnień, Wykonawca przedkłada odwzorowanie elektroniczne odpowiedniego dokumentu, uprawniającego do opracowywania planów ogólnych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz.977 ze zm.).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę należy sporządzić poprzez wypełnienie i podpisanie formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 11 SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tego z wykonawców, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą usługi, o których mowa w warunku udziału w postępowaniu były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji usług w zakresie objętym warunkiem udziału.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani złożyć wraz z ofertą:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5a do SWZ - oświadczenie składa każdy z wykonawców,
4) dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 dotyczące każdego wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
z którego wynika, który zakres prac wykonają poszczególni wykonawcy - oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium oceny ofert:
Cena - 60 pkt.
Doświadczenie - 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykonawcy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-29

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.