Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
20219z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 56 66 93 100, fax. 56 66 93 109
mzd@mzd.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 56 66 93 100, f
Termin składania ofert: 2024-05-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania o zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Ul. Ładnej w Toruniu

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Ul. Ładnej
w Toruniu.

Dokument nr: IP.271.17.2024.PW

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg, Ul. Grudziądzka 159
dnia 7 maja 2024 r. o godz. 12:05.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty na wykonanie zadania, na formularzach pobranych u Zamawiającego lub stronie internetowej Zamawiającego www.mzd.torun.pl,

należy składać do dnia 7 maja 2024 r. do godz. 12.00

w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu, Ul. Grudziądzka 159
(sekretariat/skrzynka poczty elektronicznej mzd@mzd.torun.pl).

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia.

Ostateczne wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w terminie do 30 listopada 2024 r.

Wymagania:
3. Ogłoszenie zawiera następujące załączniki opisujące zakres przedmiotu zamówienia:

a) Opis zadania projektowego - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

b) Tabela opracowań projektowych - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

c) Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia;

d) Wzór umowy - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia;

e) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

5. Wymagania stawiane Wykonawcom:

a) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia,

b) dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia w zakresie projektu z uwzględnieniem wszystkich wymaganych branż,

c) wykonanie w okresie 1.01.2020 - 30.12.2023 kompletnej pracy projektowej o wartości min. 30 000,00 zł brutto, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia polegającemu na opracowaniu projektu budowy drogi poświadczone stosownym referencjami.

6. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu:

a) formularz ,,Oferta" zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,

b) prawidłowo wypełnioną tabelę opracowań projektowych stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego Ogłoszenia,

c) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) informacja o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia,

e) informacja o doświadczeniu potwierdzająca spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5 ppkt c) wraz ze stosownymi referencjami,

f) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Forma dokumentów.

Dokumenty, tj. formularz ,,Oferta", ,,Informację o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia" oraz ,,Informację o doświadczeniu" podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

Uwagi:
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 % , przy czym 1% odpowiada 1 pkt gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert, Cbad - cena oferty badanej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Paweł Wiśniewski - tel. 56 66 93 126.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.