Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie szacunku brakarskiego oraz wyceny wartości drewna

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie szacunku brakarskiego oraz wyceny wartości drewna

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
powiat: Chełm
Tel/fax :(82) 565 20 70, tel. 82 565 26 08
dk-kos@umchelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel/fax :(82) 565 20
Termin składania ofert: 2024-04-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na:
Wykonanie szacunku brakarskiego oraz wyceny wartości drewna
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona szacunek brakarski oraz wyceni
wartość drewna zgromadzonego w nieforemnych pryzmach na terenie wyznaczonego
miejsca składowania.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze zlecenia, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: DK-KOŚ.271.10.2024

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć na adres mailowy: dk-kos@umchelm.pl opisaną hasłem "Wykonanie
szacunku brakarskiego oraz wyceny wartości drewna".
2. TERMIN SKŁADANIA ofert na wskazany adres mailowy upływa dnia 24.04.2024 r. o godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 15 czerwca 2024 r.

Wymagania:
4. Wykonawca ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie
wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.
5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - według załączonego
wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął
do Zamawiającego nie później niż 3 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić ceny netto i brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
2. Ceny powinny zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyframi i słownie Zamawiający dokona
stosownej korekty ceny i przyjmie cenę podaną cyframi.
IX. Wybór najkorzystniejszej oferty.
1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących ustalenia
końcowych warunków realizacji zamówienia (w tym ceny) z Wykonawcą, który przedstawi
najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu i o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych
w zaproszeniu. Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r.
poz. 507), zwana dalej ,,ustawą", wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022
r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, do których ustawa Prawo zamówień
publicznych nie ma zastosowania.

Uwagi:
VIII. Kryteria oceny ofert
O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie kryterium: najniższa cena.

Kontakt:
V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest p. Edyta Jagodzińska:
tel. 82 565 26 08, e-mail: edyta.jagodzinska@umchelm.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.