Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
powiat: wrocławski
sjanaszkiewicz@ugk.pl
https://ugk.logintrade.net/zapytania_email,163363,6d4798702ce1cac22dd3b170970bf81e.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kobierzyce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w obrębie ulic Biskupickiej, Szkolnej, Kwiatowej i Świdnickiej w miejscowości Tyniec Mały.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na podstawie wydanego zatwierdzenia nr 64/2024 z dnia 11.03.2024r. przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu dla projektu stałej organizacji ruchu w obrębie ulic Biskupickiej, Szkolnej, Kwiatowej i Świdnickiej w miejscowości Tyniec Mały, Gmina Kobierzyce.
2. Podstawowym celem zadania jest ograniczenie ruchu i prędkości pojazdów dojeżdżających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ulicami Biskupicką i Kwiatową oraz skierowanie dojazdu do niego poprzez ulicę szkolną, poprzez:
- fizyczne spowolnienie dojazdu ulicami Biskupicką i Kwiatową
- oznakowanie dojazdu na Ul. Świdnickiej tablicami informacyjnymi
- wprowadzenie zakazu wjazdu autobusów w ulice Kwiatową i Biskupicką
- ujednolicenie zakazu wjazdów pojazdów ciężarowych
- wprowadzenie pierwszeństwa przejazdu dla ulicy Szkolnej na skrzyżowaniu z Ul. Kwiatową.
- uporządkowanie pozostałego oznakowania.
3. Dokumentacja projektowa opracowana przez Plan Projekt Piotr Mastalerz, Ul. Inowrocławska 39/48 53-649 Wrocław stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

CPV: 45233150-5

Dokument nr: 2024/BZP 00294769, RŚZiZP.271.25.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-30 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Logintrade.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym komunikacji między Zamawiającym
a Wykonawcami jest Platforma dostępna pod adresem https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Instrukcja obsługi platformy w niniejszym postępowaniu dostępna jest na stronie https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce INSTRUKCJE pliki: Rejestracja Wykonawcy na Platformie, Zadawanie pytań do postępowania oraz Udział w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Google Chrome 90
b) Mozilla Firefox 95
c) Opera 78
d) Microsoft Edge 92
Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment
6 Update 24 lub nowszy.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środkach dowodowych, przedmiotowych środkach dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przesłania na Platformę.
7. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych
na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sjanaszkiewicz@op.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, z wyłączeniem ofert, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: sjanaszkiewicz@ugk.pl, przy czym za datę ich przekazania przyjmuje się datę ich otrzymania przez Zamawiającego. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2020r. (DZ.U. 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie dopuszcza sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
11. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów dot. platformy przetargowej prosimy
o kontakt z działem Helpdesk Logintrade: 71 787 37 27, e-mail: helpdesk@logintrade.net
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): patrz projekt Umowy
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz projekt Umowy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ugk.logintrade.net/zapytania_email,163363,6d4798702ce1cac22dd3b170970bf81e.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-30 12:00
Miejsce składania ofert: platforma przetargowa LOGINTRADE

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RŚZiZP.271.25.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na podstawie wydanego zatwierdzenia nr 64/2024 z dnia 11.03.2024r. przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu dla projektu stałej organizacji ruchu w obrębie ulic Biskupickiej, Szkolnej, Kwiatowej i Świdnickiej w miejscowości Tyniec Mały, Gmina Kobierzyce.
2. Podstawowym celem zadania jest ograniczenie ruchu i prędkości pojazdów dojeżdżających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ulicami Biskupicką i Kwiatową oraz skierowanie dojazdu do niego poprzez ulicę szkolną, poprzez:
- fizyczne spowolnienie dojazdu ulicami Biskupicką i Kwiatową
- oznakowanie dojazdu na ul. Świdnickiej tablicami informacyjnymi
- wprowadzenie zakazu wjazdu autobusów w ulice Kwiatową i Biskupicką
- ujednolicenie zakazu wjazdów pojazdów ciężarowych
- wprowadzenie pierwszeństwa przejazdu dla ulicy Szkolnej na skrzyżowaniu z ul. Kwiatową.
- uporządkowanie pozostałego oznakowania.
3. Dokumentacja projektowa opracowana przez Plan Projekt Piotr Mastalerz, ul. Inowrocławska 39/48 53-649 Wrocław stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia. Zamówienia te zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
10. Do oferty Wykonawca załącza:
10.1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2a oraz Załącznik nr 2a' (dotyczy wspólników spółek cywilnych)) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
10.2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę orz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 2b do SWZ)
10.3 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
10.4 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa pkt 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa art. 125 ust.1 ustawy pzp tj. oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
patrz projekt Umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-30

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.