Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup armatury

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup armatury

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
Wola Grzymalina 3
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 735 1938
Artur.Pierzynski@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/85597/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 735 1938
Termin składania ofert: 2024-04-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup armatury dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa armatury dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oferty równoważne: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego do przedstawionego w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji 10 i 11 Części 2 - Załącznik nr 1 do SWZ.
2.1. przedmiot zamówienia równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne (w tym geometryczne i przyłączeniowe) określone w Opisie przedmiotu zamówienia (identyczne lub lepsze).
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia typu równoważnego w Formularz RFX wraz podaniem jego modelu, nazwy producenta i parametrów technicznych proponowanego produktu równoważnego.
2.3. Na dowód równoważności Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dokumenty techniczne, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, które jednoznacznie udowodnią równoważność proponowanego produktu do produktu zamawianego (dokumenty muszą być w języku polskim i czytelne).
Zamawiający, w Części 1 oraz pozycjach 1 - 9, 12 Części 2, nie dopuszcza zastosowania produktu równoważnego do przedstawionego w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
5. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 Części, zgodnie z podziałem dokonanym Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
5.2. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania.
5.3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia (na wszystkie wymienione w danej części pozycje). Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi wycenić każdą pozycję w danej Części. Jeżeli
w ofercie złożonej na daną Część, zostanie pominięta którakolwiek pozycja z tej Części, to oferta na tą Część zostanie odrzucona.
5.4. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca ujmuje oddzielnie każdą Część zamówienia w ofercie.
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Dokument wymagany przy dostawie: zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.
Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym RFX dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE.
W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt. 6.3.5.1. lit. e PROC 10032/G.
9. Pozostałe warunki realizacji zamówienia, zostały określone w Ogólnych Warunkach Zamówienia (dalej OWZ) , które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELB/02355/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
29-04-2024 12:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/85597/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
29-04-2024 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów /Magazyn Zamawiającego - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków a także przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
3. Miejsce składania ofert określono w pkt. 12.1 SWZ.
4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji elektronicznej zostały opisane w pkt. 18 SWZ. Do negocjacji handlowych Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wynegocjowanych warunków. Negocjacje prowadzone z Wykonawcami mają charakter poufny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych pomimo wcześniejszego przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Artur Pierzyński
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Artur.Pierzynski@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 735 1938

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.