Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
9z dziś
6020z ostatnich 7 dni
20520z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kruszywa

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kruszywa

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RADZYNIU PODLASKIM
ul. Lubelska 5
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
sekretariat@pukradzyn.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kruszywa dla PUK sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup, załadunek, transport i wyładunek kruszywa dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim w łącznej ilości 3 300 ton z uwzględnieniem prawa opcji w łącznej ilości stanowiącej 20% zamówienia podstawowego na potrzeby inwestycji drogowych realizowanych na zlecenie Miasta Radzyń Podlaski.

CPV: 14210000-6, 14212200-2,60100000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00294975, ZPW.10.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-30 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52b2d448-0080-11ef-b81b-aebd110f5279
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy").
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce ,,Centrum Pomocy". Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-30 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem portalu ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPW.10.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup, załadunek, transport i wyładunek kruszywa dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim w łącznej ilości 3 300 ton z uwzględnieniem prawa opcji w łącznej ilości stanowiącej 20% zamówienia podstawowego na potrzeby inwestycji drogowych realizowanych na zlecenie Miasta Radzyń Podlaski.
4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
14212200-2 - Kruszywo
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w poszczególnych asortymentach po zrealizowaniu zamówienia głównego (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia - jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. O uruchomieniu opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie. Prawo opcji stanowi w łącznej ilości 20% zamówienia podstawowego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS lub CEiDG.
Wykonawca dysponuje co najmniej 4 pojazdami samowyładowczymi o min ładowności 25 t każdy. Kruszywo pochodzi w legalnych kopalń posiadających aktualną koncesję na wydobycie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega
wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą:
1) wykazu posiadanych w dyspozycji środków transportu określających ich ilość, ładowność i sposób władania oraz deklarację dostępności w czasie realizacji zamówienia;
2) dokumentów dotyczących oferowanego kruszywa wskazujących miejsce pochodzenia oraz potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych i możliwości wykorzystania kruszywa do celów budownictwa drogowego
3) dowodów potwierdzających legalne źródło pochodzenia kruszywa tj. koncesję na wydobycie kruszywa w przypadku kopalni własnej, a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem kopalni dodatkowo - umowę na zakup kruszywa lub inny dokument potwierdzający zapewnienie dostaw kruszywa z danej kopalni.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) wykaz posiadanych w dyspozycji środków transportu ;
2) dokumenty dotyczące oferowanego kruszywa wskazujących miejsce pochodzenia oraz potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych i możliwości wykorzystania kruszywa do celów budownictwa drogowego
3) dowodów potwierdzających legalne źródło pochodzenia kruszywa
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.