Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprzedaż i dostawa wraz z montażem klimatyzatorów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzedaż i dostawa wraz z montażem klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Baranowicka 203
15-530 Białystok
powiat: Białystok
tel: 85 74 33 367, (085)7433-336, (085) 7433-465 w. 376
kbobowski@dpsb.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: tel: 85 74 33 367, (
Termin składania ofert: 2024-04-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie dostawy, o wartości powyżej 30 000 złotych netto do 130 000 złotych netto do której nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
1. Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż i dostawa wraz z montażem klimatyzatorów dla potrzeb tutejszego Domu.
2. Opis wymagań: DOSTAWA wraz z montażem:
Klimatyzacja na klimatyzatorze GREE naściennym Lomo Luxury Plus o wydajności 2,5-3,5 kW - 8 szt.
Klimatyzacja na klimatyzatorze GREE naściennym Lomo Luxury Plus o wydajności 5,2 kW - 1 szt.
Klimatyzacja na klimatyzatorze GREE naściennym Lomo Luxury Plus o wydajności 3,5 kW - 9 szt.
Parametry urządzeń:
1. Funkcja chłodzenia w przedziale temperatur otoczenia -15-50 st. C
2. Funkcja grzania w przedziale temperatur otoczenia -25-30 st. C
3. Grzałka karteru sprężarki
4. Grzałka tacy ociekowej
5. Moduł Wifi
6. Czynnik chłodniczy R32
7. Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenia A++,Grzanie A++
Minimalne wymagania instalacji:
1. Wykonawca pokrywa koszty wszystkich materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania
2. Wymagane jest zastosowanie specjalnych wsporników do montażu jednostek zewnętrznych fasadzie, wyposażonych w elementy izolujące drgania agregatów od ściany budynku (wibroizolatory), wsporniki malowane w kolorze agregatów
3. Posadowione jednostki zewnętrzne jak i wewnętrzne muszą mieć zapewnione odległości od przegród umożliwiające bezproblemowy serwis urządzeń
4. Instalacja powinna być prowadzona w korytkach instalacyjnych oraz zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych i promieniowaniem UV
5. Próba szczelności instalacji czynnika chłodniczego
6. Wytworzenie próżni i osuszenie układu chłodniczego
7. Uruchomienie i sprawdzenie parametrów pracy urządzeń
8. Praca na wysokości, montaż na elewacji budynku 3 kondygnacyjnego
Klimatyzatory powinny być dostarczone i zamontowane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7.30 do 15.30. Dostarczone urządzenia muszą być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski na podstawie obowiązujących przepisów oraz odpowiadać ilościom i asortymentowi złożonego zamówienia. DOSTAWA transportem i na koszt wykonawcy. Dostarczone artykuły wykonawca wniesie, zamontuje i uruchomi w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Montaż i uruchomienie urządzeń powinien być dokonany przez osoby mające stosowne uprawnienia i umiejętności (elektryk, prace na wysokości).
Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości wystąpienia wszelkiego ryzyka mającego wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnego do przygotowania oferty. Nieskorzystanie
z uprawnienia dokonania wizji lokalnej, o którym mowa powyżej, przez Wykonawcę nie może stanowić podstawy formowania jakichkolwiek roszczeń na etapie realizacji zamówienia
w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą w przedmiotowym postepowaniu. Ryzyko niewłaściwej oceny warunków istniejących w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia obciąża Wykonawcę. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie, w wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Wszystkie urządzenia oferowane przez wykonawcę muszą być artykułami nowymi.
W przypadku dostawy artykułów o niskiej (złej) jakości lub nie nadających się do użytkowania przez personel tutejszego Domu, Zamawiający zwróci cała dostawę wykonawcy nie ponosząc z tego tytułu żadnych skutków finansowych tj. wstrzyma zapłatę faktury do momentu dostawy artykułów pełnowartościowych lub w przypadku nie wywiązywania się
z tego obowiązku rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym.
W związku z planowanym remontem w budynku A w 2024r. przewidziany jest demontaż
i ponowny montaż urządzeń po zakończonych pracach. Koszt tej czynności wykonawca musi wliczyć w cenę oferty.
Na dostarczony przedmiot zamówienia wykonawca udzieli minimum 2 lata gwarancji. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji usterek bądź awarii wykonawca zapewni serwis pozwalający na naprawę dostarczonych artykułów w terminie do 24 godzin licząc od chwili zgłoszenia usterki. Wykonawca na koszt własny dokona przeszkolenia personelu tutejszego Domu odnośnie użytkowania zamontowanych klimatyzatorów we wskazanym przez zamawiającego terminie które zostanie zakończone sporządzeniem stosownego protokołu.
Wszystkie dokumenty (w języku polskim) dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być dostarczone wraz z artykułami. Na dostarczone artykuły wykonawca wystawi fakturę VAT, którą Zamawiający opłaci przelewem.

CPV: 42500000-1

Składanie ofert:
8. Ofertę należy złożyć w terminie do 26.04.2024r. do godz. 09.00 w formie pisemnej: osobiście pok. nr 16 /przesłać faksem na nr (85)7433-575/ przesłać pocztą elektroniczną na adres kbobowski@dpsb.bialystok.pl przesłać pocztą na adres Dom Pomocy Społecznej,
15-530 Białystok, Ul. Baranowicka 203.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Termin dokonania wizji lokalnej należy ustalić z Panem Robertem Korpaczem - nr telefonu (085)7433-336.
4. Kryteria ocen ofert: 100% cena
5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
b) wzór umowy (załącznik nr 2) uzupełniony o dane wykonawcy i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy,
c) wypełniony załącznik nr 3 - klauzula rodo,
d) Wykaz wykonanej co najmniej jednej dostawy klimatyzatorów (o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każda) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dołączeniem odpowiedniego dokumentu (np. referencje) że te dostawy zostały wykonane należycie.
e) kopię wpłaty wadium
f) karty katalogowe zaproponowanych urządzeń

7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: nr konta 28 1240 2890 1111 0010 3573 5392. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub po terminie składania ofert zostanie odrzucona. Wadium służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i zostanie zwrócone po opłaceniu wystawionej przez wykonawcę faktury VAT. Wadium wniesione przez wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone po dokonania wyboru oferty, a wykonawcy który wygra postępowanie - zaliczone na poczet należytego wykonania umowy. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wykonawca, który zostanie zaproszony do podpisania umowy uchyli się od jej zawarcia.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. 10.
11. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawcę który przedłożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, wezwie do ich uzupełnienia.
12. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
13. Zamawiający wybierze i poinformuje o wyborze Wykonawcę, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w ust. 4 kryteria wyboru.

14. Zamawiający poinformuje wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

Kontakt:
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Konrad Bobowski, (085) 7433-465 w. 376

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.