Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Obsadzenie i dostawa kwiatów jednorocznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Obsadzenie i dostawa kwiatów jednorocznych

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze
ul. Poniatowskiego 14a
59-400 Jawor
powiat: jaworski
tel. 76/870-27-42 wew. 21,
sekretariat@zlkjawor.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jawor
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76/870-27-42 we
Termin składania ofert: 2024-04-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsadzenie i dostawa kwiatów jednorocznych dla Zarządu Lokalami Komunalnymi w Jaworze w roku 2024
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Obsadzenie i dostawa kwiatów jednorocznych dla Zarządu Lokalami Komunalnymi w Jaworze w roku 2024.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie będzie polegało na dostawie w terminie do 31.05.2024 roku wraz z obsadzeniem w 300 donicach przekazanych przez Zamawiającego następujących kwiatów:

- Begonia Dragon (mix kolorów) 800 szt.

- Pelargonia wisząca 650 szt.

- Pelargonia rabatowa 900 szt.

- Komarzyca 50 szt.

- Surfinia 100 szt.

- Kocanka 150 szt.

Oraz dostawie gotowych do wysadzenia:

- Begonia Drobna (biała i czerwona) 600 szt.

- Aksamitka (mix kolorów) 300 szt.

- Pelargonia wisząca 50 szt.

- Pelargonia rabatowa 150 szt.

- Kanna 100 szt.

- Zielistka 150 szt.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

4 Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

Dokument nr: ZLK.262.04.2024.RW

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 30.04.2024 r. a wynik postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zlkjawor.pl do dnia 23.04.2024 roku do godz. 9:00
Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków. Do szyfrowania plików zawierających ofertę można użyć darmowego oprogramowania do archiwizacji 7-zip, które można pobrać m.in. ze strony: http//7-zip.org.pl,
Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy Zamawiającemu przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rafal.wisniewski@zlkjawor.pl do godz. 9:30 dnia 23.04.2024 r. informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.

Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie zostanie zaszyfrowania nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

- poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14a, 59-400 Jawor do dnia 23.04.2024 r. do godz. 9:00. wraz z załączoną kserokopią odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

,,OFERTA NA OBSADZENIE I DOSTAWA KWIATÓW JEDNOROCZNYCH DLA ZARZĄDU LOKALAMI KOMUNALNYMI W JAWORZE W ROKU 2024."

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 maj 2024 r.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniają następujące warunki dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Posiadania doświadczenia: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co najmniej jedną dostawę o wartości minimum 30 000 PLN netto polegającą na: dostawie kwiatów lub zbliżoną swoim zakresem do przedmiotu oferty- wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2.

Uwaga !

- Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.

- Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa swoje oświadczenie świadczące o wykonaniu usług należycie.

- W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

Posiadania zdolności technicznej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

V. WKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykaz zrealizowanych dostaw,
Kserokopia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,
Inne.....

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
UWAGA: Oferty złożone na adres poczty elektronicznej inny niż wskazany w pkt VII ppkt 1 Zapytania ofertowego zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena - 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

Zasady oceny ofert wg kryterium ,,Cena":

W przypadku kryterium "Cena" ilość punktów wynikającą z działania:

Ci

Pi(C) = -------------- x 100

C min

gdzie:

Pi(C) - Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena"

Cmin - Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu *

Ci - Cena oferty badanej

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub za pośrednictwem faksu.

Kontakt:
X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Liliana Żur pod numerem telefonu 76/870-27-42 wew. 21,

oraz adresem email: sekretariat@zlkjawor.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.