Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa układu chłodzenia i instalacji wentylacji mechanicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa układu chłodzenia i instalacji wentylacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Wieżowa 8
02-147 Warszawa
powiat: Warszawa
zp@pansa.pl
https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowanie?postepowanie=65993336
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa układu chłodzenia i instalacji wentylacji mechanicznej w budynku OKRL Gdańsk
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu chłodzenia i instalacji wentylacji mechanicznej w wytypowanych pomieszczeniach biurowych i ogólnodostępnych budynku OKRL. Ponadto ujednolicenie infrastruktury teleinformatycznej obsługującej zainstalowane systemy, zwiększenia bezpieczeństwa działania infrastruktury teleinformatycznej (m.in. przez nadzór nad dostępem infrastruktury i warunków jej działania) oraz modernizacja instalacji elektrycznych.
Zamówienie obejmuje projekt + wykonawstwo w oparciu o:
o koncepcja modernizacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Kontroli Lotów PAŻP w Gdańsku przy ulicy J. Słowackiego 196 w wytypowanych pomieszczeniach biurowych i ogólnodostępnych.
o koncepcja modernizacji instalacji automatyki i BMS oraz infrastruktury teleinformatycznej w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) w Gdańsku położonego przy ulicy Juliusza Słowackiego 196

CPV: 45331200-8

Dokument nr: 2024/BZP 00295108, 53/PAŻP/2024/AZP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowaniepostepowanie=65993336
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowaniepostepowanie=65993336
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy, w zakładce ,,Pytania do postępowania". Czynność ta nie wymaga logowania się na Platformie.
4. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na Platformie w zakładce ,,Dokumentacja postępowania".
5. Wykonawca chcąc w pełni korzystać z możliwości Platformy (w tym z możliwości złożenia oferty) musi się zarejestrować się wybierając zakładkę ,,Załóż konto". Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis w formacie PAdES,
dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES.
UWAGA:
W zależności od użytego formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza uprzednio podpisane dokumenty i oświadczenia wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
Szczegółowy sposób utworzenia podpisu wewnętrznego zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Portalu e-usług (Platforma).
3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, . msg, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
4. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
- pliki załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
- czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do systemu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@pansa.pl
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy systemów i usług, z którymi współpracuje Zamawiający, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe oraz podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP lub na podstawie innych przepisów prawa w tym szczególności pomiotom prowadzącym działalność kontrolną wobec Zamawiającego, a jeżeli postępowanie jest realizowane w ramach projektu UE również jego pozostali uczestnicy.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będą przechowywane, przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli postępowanie będzie realizowane w ramach projektu UE, okres retencji może zostać wydłużony i wynosić 10 lat od czasu zakończenia projektu. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Na podstawie danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielnie zamówień publicznych, nie będzie dochodziło do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym o profilowania. Pozostałe informacje
zawarte w Rozdziale XXII SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXII

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowanie?postepowanie=65993336
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowaniepostepowanie=65993336

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 53/PAŻP/2024/AZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu chłodzenia i instalacji wentylacji mechanicznej w wytypowanych pomieszczeniach biurowych i ogólnodostępnych budynku OKRL. Ponadto ujednolicenie infrastruktury teleinformatycznej obsługującej zainstalowane systemy, zwiększenia bezpieczeństwa działania infrastruktury teleinformatycznej (m.in. przez nadzór nad dostępem infrastruktury i warunków jej działania) oraz modernizacja instalacji elektrycznych.
Zamówienie obejmuje projekt + wykonawstwo w oparciu o:
o koncepcja modernizacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Kontroli Lotów PAŻP w Gdańsku przy ulicy J. Słowackiego 196 w wytypowanych pomieszczeniach biurowych i ogólnodostępnych.
o koncepcja modernizacji instalacji automatyki i BMS oraz infrastruktury teleinformatycznej w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) w Gdańsku położonego przy ulicy Juliusza Słowackiego 196
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień dotyczących rozbudowy instalacji, systemów wentylacji i klimatyzacji, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego na warunkach jak w umowie podstawowej pod warunkiem wystąpienia w ocenie Zamawiającego konieczności wykonania robót podobnych w celu zapewnienia prawidłowych własności użytkowych obiektu, na zasadach analogicznych jak zamówienie podstawowe tj. w zakresie co najmniej cen jednostkowych i innych elementów kosztotwórczych, zasad rozliczeń, kar umownych, wymogów dotyczących zatrudniania na umowę o prace osób wykonujących określone przez zamawiającego czynności.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej.
4.1. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej minimum 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą instalację wraz z uruchomieniem urządzeń chłodzenia i instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem monitoringu zainstalowanych i uruchomionych urządzeń o wartości min. 500 000 zł netto.
UWAGA: W przypadku podania wartości roboty budowlanej w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych.
4.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj. co najmniej:
a. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacji i klimatyzacji posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
b. 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacji i klimatyzacji posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń,
c. 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
d. 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumnie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych, osób wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Wymagane uprawnienia/zaświadczenia kwalifikacyjne, o których mowa w warunkach udziału w postępowaniu, mają odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz przepisom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba posiadała więcej niż 1 uprawnienie wskazane powyżej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda w przedmiotowym postępowaniu wniesienia podmiotowych środków dowodowych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem przedmiotu roboty budowlanej i jej wartości, dat wykonania (od-do), podmiotu, na rzecz którego robota budowlana została wykonana (nazwa, adres i telefon) - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - Załącznik nr 4 do SWZ.
2.2. Dowodów określających należyte wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2.1. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
b) jeżeli przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej inne odpowiednie dokumenty dla wykazywanych robót budowlanych.
2.3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda w przedmiotowym postępowaniu wniesienia przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z pkt. 2 Rozdz. VII SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-07

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.