Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu wyposażenia meblowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu wyposażenia meblowego

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
powiat: Kraków
a.lukasik@uj.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/918617
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu wyposażenia meblowego dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wyposażenia meblowego dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kod: 31-007), przy Ul. Karola Olszewskiego 2.
1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: dostawę, transport, wniesienie oraz montaż:
1.1.1 biurka z regulacją - 1 szt.,
1.1.2 biurka - 8 szt.,
1.1.3 stolika kawiarnianego - 15 szt.,
1.1.4 krzesła kawiarnianego - 50 szt.,
1.1.5 krzesła obrotowego - 9 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera Załącznik A do SWZ.

CPV: 39121100-7, 39112000-0,39143310-2

Dokument nr: 2024/BZP 00295930, 80.272.60.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-30 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/918617
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_eu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/918617
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-30 10:00
Miejsce składania ofert: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl - adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.60.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wyposażenia meblowego dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kod: 31-007), przy ul. Karola Olszewskiego 2.
1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: dostawę, transport, wniesienie oraz montaż:
1.1.1 biurka z regulacją - 1 szt.,
1.1.2 biurka - 8 szt.,
1.1.3 stolika kawiarnianego - 15 szt.,
1.1.4 krzesła kawiarnianego - 50 szt.,
1.1.5 krzesła obrotowego - 9 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera Załącznik A do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39121100-7 - Biurka
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39112000-0 - Krzesła
39143310-2 - Stoliki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać formularz oferty wraz z załącznikami, w tym:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
2. szczegółowa kalkulacja ceny oferty wraz ze wskazaniem producenta oraz numeru katalogowego oferowanego przedmiotu zamówienia (o ile występuje),
3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
4. wykaz podwykonawców (o ile dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowo określono w Rozdziale XII - Opis sposobu przygotowywania ofert.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.