Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utrzymanie zieleńców

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie zieleńców

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
ul. Artura Grottgera 13
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
+48 59 841 00 91
zamowienia@zimslupsk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 59 841 00 91
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie zieleńców na terenie cmentarzy komunalnych przy Ul. W. Szymborskiej oraz przy Ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku wraz z mogiłami wojennymi
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia zadania nr 1 jest wykonanie usługi pn. " Utrzymanie zieleńców na terenie cmentarza komunalnego przy Ul. Rabina dr Maxa Josepha w Słupsku".
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji.
3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleńców tj. skupin krzewów, krzewinek i żywopłotów wraz z wywozem zanieczyszczeń do miejsca zagospodarowania.
4. Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie odbywała się na podstawie zleceń udzielanych przez Zamawiającego w zależności od występujących w tym zakresie potrzeb na terenach objętych zamówieniem oraz przyznanych środków finansowych na dany rok budżetowy. Zamawiający będzie każdorazowo określał szczegółowy zakres rzeczowy zlecanych prac.
5. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi, sztuką ogrodniczą i przy właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu prac na własny koszt i we własnym zakresie.
6. Organizacja prac podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie usługi. Usługę należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.
7. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym pracę w terenie odzież roboczą, oznakowaną czytelną nazwą firmy.
9. Wykonawca zapewni oznakowanie pojazdów wykonujących usługę i będzie dbał o utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie, przez czas wykonywania zleconej usługi w ramach niniejszego zamówienia.
10. W przypadku dokonania kontroli jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia, odbioru prac itp. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu wraz z kierowcą, z co najmniej jednym miejscem do siedzenia dla przedstawiciela Zamawiającego. Koszty transportu obciążają Wykonawcę.
11. Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587ze zm.). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów.
12. Za szkody wynikłe w czasie wykonywania usługi, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca prac od dnia otrzymania zlecenia do dnia odebrania prac przez Zamawiającego.
13. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi, a także za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż:
1)na zadanie nr 1: 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji prac dróg, nagrobków, małej architektury (np. ławki, kosze na odpady), trawników, drzew, krzewów itp. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia tych elementów i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej odtworzenia.
15. Szczegółowy opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 wskazano w SWZ i wzorze umowy.
1. Przedmiotem zamówienia zadania nr 2 jest wykonanie usługi pn. " Utrzymanie zieleńców na mogiłach wojennych na terenie cmentarza komunalnego przy Ul. Rabina dr Maxa Josepha w Słupsku".
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji.
3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleńców tj. skupin krzewów, krzewinek i żywopłotów wraz z wywozem zanieczyszczeń do miejsca zagospodarowania.
4.Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie odbywała się na podstawie zleceń udzielanych przez Zamawiającego w zależności od występujących w tym zakresie potrzeb na terenach objętych zamówieniem oraz przyznanych środków finansowych na dany rok budżetowy. Zamawiający będzie każdorazowo określał szczegółowy zakres rzeczowy zlecanych prac.
5.Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi, sztuką ogrodniczą i przy właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu prac na własny koszt i we własnym zakresie.
6.Organizacja prac podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie usługi. Usługę należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.
7.Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
8.Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym pracę w terenie odzież roboczą, oznakowaną czytelną nazwą firmy.
9.Wykonawca zapewni oznakowanie pojazdów wykonujących usługę i będzie dbał o utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie, przez czas wykonywania zleconej usługi w ramach niniejszego zamówienia.
10.W przypadku dokonania kontroli jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia, odbioru prac itp. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu wraz z kierowcą, z co najmniej jednym miejscem do siedzenia dla przedstawiciela Zamawiającego. Koszty transportu obciążają Wykonawcę.
11.Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587ze zm.). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów.
12.Za szkody wynikłe w czasie wykonywania usługi, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca prac od dnia otrzymania zlecenia do dnia odebrania prac przez Zamawiającego.
13.Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi, a także za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż:
1)na zadanie nr 1: 3 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
14.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji prac dróg, nagrobków, małej architektury (np. ławki, kosze na odpady), trawników, drzew, krzewów itp. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia tych elementów i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej odtworzenia.
15. Szczegółowy opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 wskazano w SWZ i wzorze umowy.
1. Przedmiotem zamówienia zadania nr 3 jest wykonanie usługi pn. "Utrzymanie zieleńców na terenie cmentarza komunalnego przy Ul. W. Szymborskiej w Słupsku".
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji.
3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleńców tj. skupin krzewów, krzewinek i żywopłotów wraz z wywozem zanieczyszczeń do miejsca zagospodarowania.
4.Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie odbywała się na podstawie zleceń udzielanych przez Zamawiającego w zależności od występujących w tym zakresie potrzeb na terenach objętych zamówieniem oraz przyznanych środków finansowych na dany rok budżetowy. Zamawiający będzie każdorazowo określał szczegółowy zakres rzeczowy zlecanych prac.
5.Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi, sztuką ogrodniczą i przy właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu prac na własny koszt i we własnym zakresie.
6.Organizacja prac podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie usługi. Usługę należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.
7.Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
8.Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym pracę w terenie odzież roboczą, oznakowaną czytelną nazwą firmy.
9.Wykonawca zapewni oznakowanie pojazdów wykonujących usługę i będzie dbał o utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie, przez czas wykonywania zleconej usługi w ramach niniejszego zamówienia.
10.W przypadku dokonania kontroli jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia, odbioru prac itp. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu wraz z kierowcą, z co najmniej jednym miejscem do siedzenia dla przedstawiciela Zamawiającego. Koszty transportu obciążają Wykonawcę.
11.Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587ze zm.). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów.
12.Za szkody wynikłe w czasie wykonywania usługi, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca prac od dnia otrzymania zlecenia do dnia odebrania prac przez Zamawiającego.
13.Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi, a także za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż:
1)na zadanie nr 1: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
14.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji prac dróg, nagrobków, małej architektury (np. ławki, kosze na odpady), trawników, drzew, krzewów itp. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia tych elementów i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej odtworzenia.
15. Szczegółowy opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 wskazano w SWZ i wzorze umowy.

CPV: 77300000-3, 77312100-1,77310000-6

Dokument nr: 2024/BZP 00296092, ZP.261.11.2024.ZP6

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-30 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1)Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
2)Poczty elektronicznej: zamowienia@zimslupsk.pl
2.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
3.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia@zimslupsk.pl
4.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk do konkretnego wykonawcy.
5.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
6.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.
7.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, reprezentowane przez Dyrektora,
2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: Katarzyna Pierzchalska, adres e-mail: iod@zimslupsk.pl , telefon 59 841 00 91,
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8)posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-30 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.