Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wycinka drzew i usługi pielęgnacyjne drzewostanu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wycinka drzew i usługi pielęgnacyjne drzewostanu

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY
ul. Wodna 20 lokal 2
76-251 Kobylnica
powiat: słupski
(59) 841 59 12
sekretariat@cuwkobylnica.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/916656
Województwo: pomorskie
Miasto: Kobylnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (59) 841 59 12
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wycinka drzew i usługi pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Gminy Kobylnica
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonywania prac polegających na wycinaniu drzew oraz wykonywaniu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenie Gminy Kobylnica.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
1) wycinanie drzew, na których usunięcie Zamawiający uzyskał stosowne zezwolenie Starosty Słupskiego oraz bez wymaganego zezwolenia na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego,
2) wykonywanie czynności związanych z awaryjnym usuwaniem złomów i wywrotów drzew oraz konarów z terenów zarządzanych przez Gminę Kobylnica,
3) wykonywanie czynności związanych z cięciem formującym w drzewostanie, polegających na wykonywaniu zabiegów skierowanych na uzyskanie pożądanej formy pokrojowej drzewa,
4) wykonywanie czynności związanych z cięciem korygującym w drzewostanie, polegających na dokonaniu w już ukształtowanej koronie drzewa silnych cięć poprawiających statykę całego drzewa lub zapobiegających wzdłużnym rozłamaniom pnia,
5) wykonywanie czynności związanych z cięciem sanitarnym, polegających na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych lub nadłamanych. Cięcie powinno być tak poprowadzone, żeby nie naruszać żywej tkanki przyrannej pojawiającej się u nasady suchego pędu. Cięcie martwych grubszych gałęzi u gatunków iglastych wykonuje się za obrączką, prostopadle do osi gałęzi, natomiast u gatunków liściastych zabieg wykonywany jest na granicy martwej i żywej tkanki, bez naruszenia kalusa. W przypadku cieńszych pędów płaszczyzna cięcia powinna być zbliżona do przebiegu pobocznicy pnia,
6) wykonywanie czynności związanych z cięciem prześwietlającym, polegających na przerzedzeniu korony drzewa, ułatwieniu przenikania światła słonecznego do jej wnętrza i stworzeniu warunków do swobodnego przepływu przez nią prądów powietrznych. Cięcie takie powinno zostać ograniczone do usunięcia gałęzi krzyżujących się, ocierających i wrastających do środka korony drzewa.
7) wykonywanie czynności związanych z formowaniem żywopłotów, polegających na ich przycięciu i formowaniu w określonym kształcie,
8) wykonywanie czynności związanych z wycinaniem zakrzaczeń na terenie Gminy Kobylnica,
9) wykonywanie czynności związanych z frezowaniem pni drzew,
10) wykonywanie czynności związanych z nasadzeniami drzew wskazanych przez Zamawiającego. Minimalne parametry drzew: obwód pnia 5 cm na wysokości 100 cm,
11) niezwłoczne zebranie i wywiezienie gałęzi, konarów, liści i innych odpadów, które zostały po wycince drzew, do miejsca ich zagospodarowania (Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować wskazane odpady we własnym zakresie).
3. Drewno po wycince należy pociąć na odcinki długości 1 m i ułożyć w stosy na terenie należącym do Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, aby umożliwić odbiór i transport urobku.
4. W przypadku usuwania drzew starych o znacznych rozmiarach posiadających cechy potencjalnego siedliska pachnicy dębowej, gatunku objętego ochroną ścisłą wymagającego ochrony czynnej, przy ich usuwaniu konieczne jest zapewnienie na koszt Wykonawcy asysty osoby potrafiącej rozpoznać ślady pachnicy dębowej. W przypadku stwierdzenia jej siedliska o powyższym należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
5. Nie dopuszcza się:
1) wyrzucania zebranych zanieczyszczeń i odpadów do koszy na śmieci będących w zarządzie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy lub w zarządzie innego podmiotu Zamawiającego,
2) pozostawiania i/lub wyrzucania na tereny sąsiadujące z terenem, na którym wykonywane były prace, urobku i zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac porządkowych po prowadzonych robotach tj. po zamiataniu, zgrabianiu, wydmuchiwaniu zanieczyszczeń.
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w projekcie umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

CPV: 77211400-6, 77211500-7,77211600-8

Dokument nr: 2024/BZP 00296192, CUW.OZ.271.3.2024.MC

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-30 09:20

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/916656
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/916656
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica .
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@cuwkobylnica.pl lub m.czerniej@cuwkobylnica.pl.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego").
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, Ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica reprezentowana przez Dyrektora, adres email: sekretariat@cuwkobylnica.pl,tel. 59 841 59 12,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem email: j.mielczarek@kobylnica.eu tel. 59 858 62 00 wew. 259;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
b) art. 18 w zw. z art. 19 ustawy Pzp;
4) Wypełnienie obowiązku prawnego polega na prowadzeniu spraw, do których zobowiązane jest Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy w związku z realizacją zadań dot. realizacji niniejszego zamówienia publicznego;
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 i 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
b) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Administratorem określonym w pkt. 1 świadczące obsługę w tym prawną i informatyczną na rzecz Zamawiającego;
6) Pani/Pana Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, jednak nie dłużej niż 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, a jeżeli czas trwania umowy jest dłuższy - okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy oraz 10 lat od daty wygaśnięcia umowy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania określonych danych może być odrzucenie oferty;
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu stosownie do art. 22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c,
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/916656
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-30 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.OZ.271.3.2024.MC
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonywania prac polegających na wycinaniu drzew oraz wykonywaniu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenie Gminy Kobylnica.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
1) wycinanie drzew, na których usunięcie Zamawiający uzyskał stosowne zezwolenie Starosty Słupskiego oraz bez wymaganego zezwolenia na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego,
2) wykonywanie czynności związanych z awaryjnym usuwaniem złomów i wywrotów drzew oraz konarów z terenów zarządzanych przez Gminę Kobylnica,
3) wykonywanie czynności związanych z cięciem formującym w drzewostanie, polegających na wykonywaniu zabiegów skierowanych na uzyskanie pożądanej formy pokrojowej drzewa,
4) wykonywanie czynności związanych z cięciem korygującym w drzewostanie, polegających na dokonaniu w już ukształtowanej koronie drzewa silnych cięć poprawiających statykę całego drzewa lub zapobiegających wzdłużnym rozłamaniom pnia,
5) wykonywanie czynności związanych z cięciem sanitarnym, polegających na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych lub nadłamanych. Cięcie powinno być tak poprowadzone, żeby nie naruszać żywej tkanki przyrannej pojawiającej się u nasady suchego pędu. Cięcie martwych grubszych gałęzi u gatunków iglastych wykonuje się za obrączką, prostopadle do osi gałęzi, natomiast u gatunków liściastych zabieg wykonywany jest na granicy martwej i żywej tkanki, bez naruszenia kalusa. W przypadku cieńszych pędów płaszczyzna cięcia powinna być zbliżona do przebiegu pobocznicy pnia,
6) wykonywanie czynności związanych z cięciem prześwietlającym, polegających na przerzedzeniu korony drzewa, ułatwieniu przenikania światła słonecznego do jej wnętrza i stworzeniu warunków do swobodnego przepływu przez nią prądów powietrznych. Cięcie takie powinno zostać ograniczone do usunięcia gałęzi krzyżujących się, ocierających i wrastających do środka korony drzewa.
7) wykonywanie czynności związanych z formowaniem żywopłotów, polegających na ich przycięciu i formowaniu w określonym kształcie,
8) wykonywanie czynności związanych z wycinaniem zakrzaczeń na terenie Gminy Kobylnica,
9) wykonywanie czynności związanych z frezowaniem pni drzew,
10) wykonywanie czynności związanych z nasadzeniami drzew wskazanych przez Zamawiającego. Minimalne parametry drzew: obwód pnia 5 cm na wysokości 100 cm,
11) niezwłoczne zebranie i wywiezienie gałęzi, konarów, liści i innych odpadów, które zostały po wycince drzew, do miejsca ich zagospodarowania (Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować wskazane odpady we własnym zakresie).
3. Drewno po wycince należy pociąć na odcinki długości 1 m i ułożyć w stosy na terenie należącym do Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, aby umożliwić odbiór i transport urobku.
4. W przypadku usuwania drzew starych o znacznych rozmiarach posiadających cechy potencjalnego siedliska pachnicy dębowej, gatunku objętego ochroną ścisłą wymagającego ochrony czynnej, przy ich usuwaniu konieczne jest zapewnienie na koszt Wykonawcy asysty osoby potrafiącej rozpoznać ślady pachnicy dębowej. W przypadku stwierdzenia jej siedliska o powyższym należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
5. Nie dopuszcza się:
1) wyrzucania zebranych zanieczyszczeń i odpadów do koszy na śmieci będących w zarządzie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy lub w zarządzie innego podmiotu Zamawiającego,
2) pozostawiania i/lub wyrzucania na tereny sąsiadujące z terenem, na którym wykonywane były prace, urobku i zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac porządkowych po prowadzonych robotach tj. po zamiataniu, zgrabianiu, wydmuchiwaniu zanieczyszczeń.
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w projekcie umowy - załącznik nr 7 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 - Sadzenie drzew
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom wg kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zlecenie awaryjnego usunięcia drzew
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 114):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 115):
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116):
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje bądź będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
a. co najmniej 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia operatora pilarki lub odpowiadające im ważne uprawnienia lub ukończone kursy,
b. co najmniej 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia drwala lub odpowiadające im ważne uprawnienia lub kursy.
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kadrą techniczną wskazaną w pkt. 4) lit. a) powyżej, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
b) dysponuje bądź będzie dysponował potencjałem technicznym, który będzie wykorzystywany do realizacji zamówienia, tj. na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
a. piła mechaniczna - co najmniej 3 sztuki,
b. piła mechaniczna na wysięgniku powyżej 3,90 m - co najmniej 1 sztuka,
c. piła ręczna teleskopowa o długości minimum 7,0 m - co najmniej 1 sztuka,
d. rębak o przekroju minimum 12 cm - co najmniej 1 szt.
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował potencjałem technicznym wskazanym w pkt. 4) lit. b) powyżej, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (Wykonawcy występujący wspólnie).
2. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby: oświadczenie podmiotu udostępniającego, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego, przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu danego podmiotu; Pełnomocnictwo składa się zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI ust. 13-14 SWZ.
4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwo składa się zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI ust. 13-14 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy, na skutek:
a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,
b) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
- o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu. Zmiany w tym zakresie będą dokonane z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy,
2) sposobu realizacji przedmiotu umowy na skutek:
a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
- przy czym zmiany te nie będą stanowić podstawy zmiany ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy;
3) zmian dotyczących terminu płatności i sposobu rozliczenia,
4) zmiany Podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego Podwykonawcy, z uwzględnieniem zasad określonych w SWZ.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca występuje z pisemnym wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 9, i załącza do niego kalkulację kosztów Wykonawcy, przedstawiającą wpływ zmian zawartych w ust. 4 na koszty wykonania przedmiotu Umowy.
4. Ponadto dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
5. Określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 6:
1) wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen wszystkich materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
2) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od 3 pełnego miesiąca kalendarzowego od daty zawarcia umowy, gdy uśredniona (dla wszystkich materiałów) wartość zmiany cen tych materiałów przekroczy 4,5 % (w stosunku kwartalnym) w stosunku do stawek przyjętych przez wykonawcę w formularzu cenowym i utrzyma się przez okres 3 miesięcy,
3) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o równowartość 2/3 wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
4) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem cen przyjętych w formularzu cenowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w formularzu cenowym wykonawcy są niższe aniżeli ceny towarów i usług konsumpcyjnych, publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
5) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy,
6) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w punkcie 5 powyżej,
7) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom wg kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zlecenie awaryjnego usunięcia drzew
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-29

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.