Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU MBP

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU MBP

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Złotów
Aleja Piasta 1
77-400 Złotów
powiat: złotowski
+ 48 67 263 26 40
urzad@zlotow.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/918663
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Złotów
Wadium: 50.000,00 zł
Nr telefonu: + 48 67 263 26 40
Termin składania ofert: 2024-05-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU MBP IM. CYPRIANA NORWIDA W ZŁOTOWIE W RAMACH INWESTYCJI: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MBP IM. CYPRIANA NORWIDA W ZŁOTOWIE"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Zakres zamówienia obejmuje realizację jednego zadania budżetowego składającego się z dwóch zakresów realizacyjnych zadań : 1. ZAKRES ROZBUDOWY, 2. ZAKRES REMONTOWY ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU BIBLIOTEKI. Z uwagi na terminową równoległość realizacji obu zakresów oraz z uwagi na realizację w ramach jednego placu budowy i zależności z tego wynikających, Zamawiający podjął decyzję o wyłonieniu jednego wykonawcy i jednoczesnej realizacji obu zakresów inwestycyjnych. Opis przedmiotu zamówienia w SWZ i w zał.

CPV: 45200000-9, 45453000-7,45111000-8, 45111200-0,45110000-1,45450000-6, 45330000-9-,45331100-7,45432110-8,45442100-8

Dokument nr: 2024/BZP 00295760, MBP.271.1.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-07 11:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/918663
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-07 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 500 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MBP.271.1.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Zakres zamówienia obejmuje realizację jednego zadania budżetowego składającego się z dwóch zakresów realizacyjnych zadań : 1. ZAKRES ROZBUDOWY, 2. ZAKRES REMONTOWY ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU BIBLIOTEKI. Z uwagi na terminową równoległość realizacji obu zakresów oraz z uwagi na realizację w ramach jednego placu budowy i zależności z tego wynikających, Zamawiający podjął decyzję o wyłonieniu jednego wykonawcy i jednoczesnej realizacji obu zakresów inwestycyjnych. Opis przedmiotu zamówienia w SWZ i w zał.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45432110-8 - Kładzenie podłóg
45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 500 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 1) Cena (C) - waga kryterium 60
pkt ; 2) Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał - co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z wykonaniem budowy lub remontu lub budowy i remontu budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 4.000.000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych), z nich, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonane należycie. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji gdy realizacja dotyczyła Zamawiającego.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień - Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania.
1. Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - 1 osoba - 5 lat - 5 lat - podstawa dysponowania,
2. Kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 1 osoba - 5 lat - 5 lat - podstawa dysponowania.
3. Kierownik robót instalacyjnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - 1 osoba - 5 lat - 5 lat - podstawa dysponowania.
Dopuszcza się łączenie funkcji, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że osoba/osoby będzie/będą posiadała/-ły wymagane kwalifikacje.
Osoby wskazane do pełnienia stanowisk wymienionych powyżej muszą mieć wymagane dla przedmiotowego stanowiska uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).
Stanowiska określone w powyższej tabeli mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania,
aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zawierających
potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia). 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2. SWZ - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi i roboty budowlane zostały wykonane -
załącznik nr 2 (,,Doświadczenie Wykonawcy"). Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione
w wykazie usługi i roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi i roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.2. SWZ - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 (,,Wykaz osób").
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy dołączyć m.in.:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, należy
złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Formularz cenowy oferty (załącznik nr 5 do SWZ) - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.2.4., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.3., zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
(załącznik nr 5a do SWZ).
Oświadczenia oraz oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem odrębnych
postanowień, w tym wskazanych w pkt 8.9. SWZ). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona
do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.
Dowód wniesienia wadium na zasadach i w wysokości określonej w pkt 20 SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na
cały okres związania ofertą, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert) w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy, zgodnie z
zapisami pkt. 20 SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zostały określone w pkt 8.10 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla
swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust.
1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia
którejkolwiek z następujących okoliczności:1) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia; 2) w zakresie zmiany terminu
realizacji zamówienia, o którym mowa w we wzorze umowy;3) w zakresie zmiany wykonawcy.Szczegółowy zakres
możliwych zmian jest opisany we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 1) Cena (C) - waga kryterium 60
pkt ; 2) Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.