Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Okresowa konserwacja rowów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Okresowa konserwacja rowów

Data zamieszczenia: 2024-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Zamawiający - Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych (SCUW)
Aleje Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
tel. (15) 819-47-10, tel. 15 643 34 47
scuw@stalowawola.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (15) 819-47-10,
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Konserwacja rowów otwartych na os. Charzewice, rowu otwartego
od Ul. Staszica do rzeki San i na os. Zasanie oraz zbiornika wodnego
przy Ul. Działkowców i międzywalu rzeki San w Stalowej Woli w 2024 roku"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest okresowa konserwacja rowów: na os. Charzewice,
biegnącego od Ul. Staszica do rzeki San, rowu na os. Zasanie oraz zbiornika wodnego przy
ul. Działkowców i międzywala rzeki San (w rejonie ROD ,,Krokus") w Stalowej Woli w 2024
r., obejmująca: odmulenie dna rowów, hakowanie roślinności porastającej dna rowów
i zbiornika wodnego, wykoszenie skarp rowów, zbiornika wodnego, nasypów oraz
obwałowań, usuwanie namułu z przepustów i śluz wałowych.

2. Zakres zamówienia:
A) Konserwacja rowu otwartego ( kolektor deszczowy zachodni ) w os. Charzewice +
rów wzdłuż Ul. Topolowej + rów od przepompowni przy Ul. Ogrodowej do kolektora
deszczowego zachodniego w Stalowej Woli obejmująca:
1) wykoszenie skarp rowów wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy,
chwastów i innych odpadów oraz śmieci, pow. 25.126 m2
2) wykoszenie terenu pomiędzy rowem, a działkami rekreacyjnymi ROD ,,Sochy" wraz
z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy i chwastów, pow. 10.800 m2
3) wykoszenie dna rowów wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy, chwastów
i innych odpadów oraz śmieci, pow. 4.773 m2
4) ręczne odmulenie dna rowu ( szer. 1,6 - 1,9 m ), dł. 710 mb, gł. 20 cm
5) ręczne odmulenie dna rowu ( szer. 1,2 - 1,5 m ), dł. 600 mb, gł. 10 cm
6) ręczne odmulenie dna rowu ( szer. 0,8 - 1,1 m ), dł. 2.000 mb, gł. 10 cm
7) ręczne odmulenie dna rowu ( szer. 0,4 - 0,7 m ), dł. 500 mb, gł. 10 cm
8) oczyszczenie z namułu, odpadów roślinnych i gałęzi przepustów rurowych i śluzy
wałowej o śr. 1,25 m, gł zamulenia 1/3 - 86 mb
9) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,60 m, gł. zamulenia 1/3 - 18mb
10) udrożnienie przepustu rurowego o śr. 0,60 m, dł. 8 mb
B) Konserwacja rowu otwartego od Ul. Staszica do rzeki San i rowu na os. Zasanie do
rzeki San obejmująca:
1) wykoszenie skarp rowów wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy,
chwastów i innych odpadów oraz śmieci, pow. 13.500 m2
2) wykoszenie dna rowów wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy, chwastów
i innych odpadów oraz śmieci, pow. 2.650 m2
3) ręczne odmulenie dna rowu ( szer. 1,2 - 1,5 m ), dł. 1.240 mb, gł. 20 cm
4) ręczne odmulenie dna rowu ( szer. 1,2 - 1,5 m ), dł. 110 mb, gł. 40 cm
5) usunięcie z dna rowu i skarp gęstych krzaków i podszycia - pow. 0,08 ha
6) ręczne oczyszczenie z namułu, odpadów roślinnych, gałęzi i śmieci śluzy wałowej
C) Konserwacja zbiornika wodnego przy Ul. Działkowców oraz terenów w międzywalu
rzeki San wokół ROD Krokus w Stalowej Woli obejmująca:
1) trzykrotne wykoszenie skarpy ( nadwodnej ) wzdłuż zbiornika wraz z groblą biegnącą
od Ul. Działkowców wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy, chwastów oraz
innych odpadów i śmieci, pow. 1.400 m2
2) trzykrotne wykoszenie skarp i dna rowów opaskowych wraz z wygrabieniem oraz
wywiezieniem skoszonej trawy i chwastów, pow. 1.000 m2
3) ręczne odmulenie rowów opaskowych, dł. 200 mb, gł. 10 cm
4) dwukrotne wykoszenie skarpy pomiędzy garażami, a posesjami przy Ul. Wałowej oraz
nasypem na kolektorze kanalizacji sanitarnej przy Ul. Działkowców wraz z ich
wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy, chwastów i iinych odpadów oraz śmieci, pow.
1.500 m2
5) trzykrotne wykoszenie terenów w miedzywalu rzeki San ( wałów ) wokół ROD Krokus
wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy i chwastów, pow. 14.500 m2
6) ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku ( trzcina ) wraz
z wygrabieniem i wywozem skoszonej trzciny i zebranych innych odpadów - 3.000 m2
Usługa powtarzająca się okresowo, podlegająca wznowieniu.
3. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia znajduje się Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część niniejszego Zapytania ofertowego.

CPV: 71311100-2, 77312000-0, 90470000-2

Dokument nr: ZP-III.273.1104.2024

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2024 r. o godz. 9:15 w siedzibie Centralnego
Zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych (SCUW), Aleje Jana Pawła II
25A, 37-450 Stalowa Wola, pok. 202 przy użyciu Platformy Zapytań ofertowych (w przypadku
ofert złożonych za pośrednictwem Platformy Zapytań ofertowych) oraz standardowo poprzez
otwarcie kopert w przypadku ofert złożonych w formie papierowej.

Składanie ofert:
1) Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie z dopiskiem:
,,Konserwacja rowów otwartych na os. Charzewice, rowu otwartego od Ul. Staszica do
rzeki San i na os. Zasanie oraz zbiornika wodnego przy Ul. Działkowców i międzywalu
rzeki San w Stalowej Woli w 2024 roku". Nie otwierać do dnia 30 kwietnia 2024 r., do
godz. 9:15.
1. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Platformy zapytań ofertowych, należy
zalogować się na stronie prowadzonego postepowania:
1) Rejestracja bez zakładania profilu:
Uproszczona rejestracja ,,Kontynuuj przez szybką rejestrację" umożliwia wzięcie
udziału w wybranym postępowaniu bez koniczności rejestracji profilu. W trakcie
rejestracji wchodzimy od razu do formularza Wykonawcy, gdzie po podaniu danych
możemy przystąpić do udziału w postępowaniu. Udział i logowanie w kolejnych etapach
odbywa się dzięki linkowi, który przesyłany jest w korespondencji między Centralnym
Zamawiającym a Wykonawcą. Na konto email Wykonawcy zostaje wysyłana
wiadomość powitalna z instrukcją logowania.
2) Rejestracja z założeniem konta:
Założenie profilu ,,Zarejestruj nowy profil" daje możliwość wielokrotnego udziału
w postępowaniach. Rejestracja jest bardziej złożona ponieważ najpierw należy
zarejestrować profil, aktywować go linkiem aktywacyjnym, a następnie wypełnić
formularz Wykonawcy. Logowanie do panelu odbywa się przez wpisanie loginu lub
emaila i hasła. Na konto email Wykonawcy zostaje wysyłana wiadomość powitalna
z instrukcją logowania.
2. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Centralnego Zamawiającego:
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Aleje Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
pokój nr 202 (II piętro)
2) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Centralnego Zamawiającego:
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Aleje Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola, pokój nr 202 (II piętro)
3. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godz.
9:00.

Miejsce i termin realizacji:
VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2024 r. Szczegółowe terminy realizacji
zamówienia oraz harmonogram wykonywania poszczególnych części przedmiotu zamówienia
znajdują się Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).

Wymagania:
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Centralny Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605
ze zm.), zwanej w dalszej treści ustawą Pzp.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z procedurami
ustanowionymi przez Centralnego Zamawiającego w Regulaminie udzielania zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp
- Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia
2 stycznia 2023 r. w sprawie zasad udzielania zamówień, których wartość bez podatku od
towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 złotych. Postępowanie toczy się z zachowaniem
zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), tj. w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem
zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod
i środków służących osiągnięciu założonych celów.
5. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia z należytą starannością
oraz dołożyć wszelkich starań, aby spełnić wszelkie wymagania Centralnego
Zamawiającego.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) realizacja przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z:
a) treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami;
b) treścią oferty złożonej przez Wykonawcę na realizację zamówienia publicznego;
c) wskazaniami aktualnej wiedzy, przewidzianymi dla tego rodzaju zamówień;
d) zasadami etyki zawodowej;
e) wyznaczenie osób do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia i ścisła
współpraca z Centralnym Zamawiającym oraz Zamawiającym w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia.
b) nieujawnianie w jakiejkolwiek formie informacji uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia jakiejkolwiek osobie trzeciej, z wyjątkiem organów do tego upoważnionych,
na ich pisemne żądanie.
7. Składając ofertę Wykonawca jednocześnie zapewnia, że jest w stanie zrealizować przedmiot
zamówienia oraz że kwota złożonej oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia.
IV. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Zamówienie finansowane będzie ze środków (budżetu) Gminy Stalowa Wola.
V. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Centralny Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH
Centralny Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych - oferty wariantowe nie będą
rozpatrywane (taka oferta podlega odrzuceniu jako nie spełniająca warunków wskazanych
w Zapytaniu ofertowym).
VII. RÓWNOWAŻNOŚĆ MATERIAŁÓW LUB URZĄDZEŃ
1. W sytuacji, gdy Centralny Zamawiający/Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż
dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
2. Centralny Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod
warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry
techniczne jak materiały wymienione w ww. dokumentach.

3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia
i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Centralnego
Zamawiającego.
4. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania
stawiane przez Centralnego Zamawiającego/Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia.
5. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Centralny
Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Centralnego
Zamawiającego/Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc
posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Centralny Zamawiający/Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Centralny Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów o zastosowaniu innych
materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały
i urządzenia zaproponowane w załącznikach. Pod pojęciem parametry rozumie się
funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo i wytrzymałość.
7. Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów
o ile w warunkach zamówienia nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Centralnego Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę
i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia co najmniej 15 dni przed datą oczekiwanego
zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Centralny Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane
zmiany, nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
IX. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Centralnego Zamawiającego:

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone
przez Centralnego Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Przez pojęcie
Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu za pomocą warunku
granicznego - spełnia/nie spełnia.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Centralnemu Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
2) pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi zostać złożone elektronicznie
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, zaleca się użycie podpisu typu wewnętrznego.
4. Centralny Zamawiający może wykluczyć z prowadzonego postępowania:
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie oraz wykonane zamówienie obarczone było wadą powodującą
konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez
Centralnego Zamawiającego;
2) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali
braku podstaw wykluczenia;
3) Wykonawców, z którymi Centralny Zamawiający w okresie 3 lat od wszczęcia
postępowania rozwiązał albo wypowiedział umowę;
4) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
Centralny Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu wówczas, gdy
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zawarte
w Załączniku nr 2 - Oferta Wykonawcy.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się podmioty zgodnie z art.
7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 507 ze zm.) tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185, z 2023 r. poz. 180, 326)
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
120, 295, 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
Centralny Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu wówczas,
gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
zawarte w Załączniku nr 2 - Oferta Wykonawcy.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, potwierdzający spełnienie
następujących warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiadanie wiedzy lub doświadczenia:
Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi
wykaz potwierdzający wykonanie usług, a przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej jednej usługi/zadania podobnej do niniejszego
przedmiotu zamówienia (melioracje wodne/roboty melioracyjne) na kwotę co

najmniej 48 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż
dysponuje lub będzie dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami tj. m.in.
jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalizacji wodno-melioracyjnej.
UWAGA: Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnego z wymaganiami
określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem
Wykonawcy z niniejszego postępowania.
XI. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki, które pod rygorem
nieważności:
o w przypadku składania oferty przez Platformę Zapytań ofertowych, składa się
w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
o w przypadku składania oferty w formie papierowej podpisanej czytelnym
własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej:
1. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
XII. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
o w przypadku jej składania przez Platformę Zapytań ofertowych, w formie
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
o w przypadku składania oferty w formie papierowej podpisanej czytelnym
własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej:
1. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług - a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane
lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające,
wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania -
składany w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej.

2. Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat posiadanych uprawnień (uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalizacji wodnomelioracyjnej) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wypełniony i podpisany przez osobę/osoby
uprawnioną/uprawnione do reprezentowania - składany w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;
3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem
zaufanym podpisanym przez mocodawcę lub notariusza. Gdy zostały wystawione jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie
należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.
4. Pisemne zobowiązanie - podmiotów, które oddają Wykonawcy do dyspozycji zasoby
niezbędne do realizacji zamówienia ze wskazaniem okresu, w jakim Wykonawca będzie
mógł korzystać z nich przy wykonywaniu zamówienia, składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo - Wykonawcy, składający ofertę wspólną ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub
zawarcia umowy (jeśli dotyczy).
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty należy określić w Załączniku nr 2 - Oferta Wykonawcy, stanowiącym załącznik
do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3. Cena ofertowa jest ceną w formie ryczałtowej. W cenie ryczałtowej za wykonanie zamówienia
należy uwzględnić wszelkie koszty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca, składając ofertę informuje Centralnego Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u niego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady,
że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku
w górę o 1. Natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po
przecinku nie ulegnie zmianie.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do Wykonawcy.
7. Konsekwencje zastosowania złej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę.

8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantywności cen.
9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
10. Centralny Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym w szczególności
koszty dostawy, podatek VAT oraz wszystkie pozostałe koszty nieujęte w Zapytaniu
ofertowym, bez których nie można prawidłowo wykonać przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, cena brutto oferty powinna zawierać
podatek od osób fizycznych i wszystkie składniki na ubezpieczenie społeczne (po stronie
Wykonawcy i Centralnego Zamawiającego/Zamawiającego) lub inne składki i należności
przewidziane stosownymi przepisami z tytułu umów cywilno-prawnych.
12. Wszystkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę,
muszą być wyrażone w złotych polskich. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Centralnym
Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ CENTRALNEGO
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW
1. W postępowaniu komunikacja między Centralnym Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się zgodnie z wyborem Centralnego Zamawiającego. Centralny Zamawiający będzie
porozumiewał się z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za
pomocą poczty elektronicznej e-mail: kwicinski@stalowawola.pl lub za pomocą formularza
do komunikacji udostępnionego na Platformie zapytań ofertowych dotyczącego danego
postępowania.
2. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
3. Wykonawca może zwrócić się do Centralnego Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia
dotyczące treści Zapytania ofertowego. Centralny Zamawiający udziela odpowiedzi
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego wpłynął do Centralnego Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania należy skierować do
Centralnego Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
kwicinski@stalowawola.pl lub za pomocą formularza do komunikacji udostępnionego na
Platformie zapytań ofertowych dotyczącego danego postępowania.
4. Centralny Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania
Wykonawców, CENTRALNY ZAMAWIAJĄCY NIE UDZIELA ŻADNYCH USTNYCH
I TELEFONICZNYCH INFORMACJI, WYJAŚNIEŃ CZY ODPOWIEDZI NA KIEROWANE
DO ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje
nie będą wiążące dla Centralnego Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków
prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Zapytania
ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli

będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji
Zapytania ofertowego, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, poprzez opublikowanie
stosownej informacji na stronie internetowej Centralnego Zamawiającego:
https://bip.scuw.stalowawola.pl
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu, w którym Wykonawca
może zwracać się do Centralnego Zamawiającego o wyjaśnienia treści niniejszego Zapytania
ofertowego.
7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kamil Wiciński,
e-mail: kwicinski@stalowawola.pl
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Centralny Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
W przedmiotowym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu, pod rygorem
nieważności w formie pisemnej, pismem maszynowym, komputerowym albo czytelnym
pismem ręcznym, trwałym środkiem pisarskim (nie wypełniać długopisem ścieralnym), lub
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej (za pośrednictwem Platformy Zapytań
ofertowych Centralnego Zamawiającego https://bip.scuw.stalowawola.pl/swc/zamowieniapubliczne/zamowienia-publiczne-ponizej/platforma-zapytan-oferowych).
2. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Centralny Zamawiający określił wzory
w formie załączników do niniejszego Zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie
z tymi wzorami, co do ich treści, zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku
,,Oferta Wykonawcy" (stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
3. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Platformy zapytań ofertowych:
1) Do złożenia oferty zalecane jest założenie konta na Platformie zapytań ofertowych.
Wykonawca może złożyć ofertę również bez rejestracji za pomocą uproszczonej
rejestracji ,,Kontynuuj przez szybką rejestrację" - umożliwia wzięcie udziału w wybranym
postępowaniu bez koniczności rejestracji profilu.
2) Korzystanie z Platformy zapytań ofertowych dla Wykonawców jest bezpłatne.
3) Instrukcja dla Wykonawców znajduje się pod linkiem:
https://bip.scuw.stalowawola.pl
4) W przypadku przesyłania plików na platformę np. plików oferty, oświadczeń preferowany
format to PDF, podpisany w programie do podpisu w formacie PAdES. Inny standardowy
podpis to zewnętrzny lub wewnętrzny (otoczony) w formacie XAdES. Podpis zewnętrzny
jest to podpis elektroniczny stanowiący odrębny plik w formacie XAdES (wielkość ~ 6kB)
w stosunku do podpisywanego dokumentu. Plik podpisu przekazuje się Centralnemu
Zamawiającemu wraz z plikiem podpisywanym. W podpisie wewnętrznym dane

podpisywane otaczają podpis. W tym przypadku nie ma potrzeby przesyłania pliku
podpisywanego.
5) Wykonawca powinien pobrać pliki dokumentów składających się na ofertę Wykonawcy,
zapisać na dysku komputera, uzupełnić danymi wymaganymi przez Centralnego
Zamawiającego, ponownie zapisać na dysku komputera i następnie podpisać
odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego tj. w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6) Informacja dotycząca załączanych plików oferty Wielkość pliku nie może przekraczać 150
MB. Dopuszczone są wszystkie popularne formaty, jeśli system wyświetli komunikat
o nieodpowiednim formacie, spakuj plik do archiwum ZIP. W polu plik nie ma ograniczeń
ilości załączanych plików, ale pliki można załączać pojedynczo.
7) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA: Ofertę Wykonawcy należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zaleca się użycie
podpisu typu wewnętrznego. Centralny Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest
zobligowany złożyć wszystkie wymagane niniejszym Zapytaniem ofertowym wraz
z Ofertą Wykonawcy, zgodnie z treścią Rozdziału XI i XII (jeśli dotyczy).
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452 z późn. zm.), są opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być w zależności od wyboru Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, opatrzone podpisem typu
zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument ,,z wszytym" podpisem
(typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
8) W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233. ze zm.), Wykonawca winien, nie później niż
w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości, zastrzec wraz
z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
3. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej:
W przypadku nie zastosowania się do powyższych wymagań, Centralny Zamawiający nie
odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia.
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie papierowej podpisaną czytelnym
własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej.
3) Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą w formie
papierowej winny być podpisane czytelnym własnoręcznym podpisem osoby
upoważnionej.
4) Oferta otrzymana przez Centralnego Zamawiającego po terminie składania ofert będzie
przechowywana - bez jej otwierania - przez Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
z możliwością odebrania jej osobiście przez Wykonawcę.
5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których
mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów.
7. Wykonawca przygotowuje ofertę na Załączniku nr 2 - Oferta Wykonawcy,
udostępnionym przez Centralnego Zamawiającego na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
8. Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też osobiście do
siedziby Centralnego Zamawiającego. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert
za pomocą faksu lub drogi elektronicznej (za wyjątkiem Platformy Zapytań ofertowych
Centralnego Zamawiającego http//bip.scuw.stalowawola.pl, gdzie Wykonawca
podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym w formie PAdES typ wewnętrzny). Oferty przesłane faksem, pocztą
elektroniczną nie będą rozpatrywane.
9. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Centralnego
Zamawiającego.
10. W przypadku konieczności wpisania kwoty, podczas składania oferty na Platformie,
Wykonawca winien podać tą samą kwotę co w Ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 2).
W przypadku różnic w kwotach, Centralny Zamawiający uznaje za prawidłową cenę oferty,
podaną przez Wykonawcę w wymaganej Ofercie Wykonawcy - Załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego.

11. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zastrzeżenie informacji, które
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie
z uchwałą SN z dnia 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
15. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
16. Zaleca się bieżącą weryfikację strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie
ofertowe przez cały okres terminu składania ofert, celem uwzględnienia dokonanych
wyjaśnień lub modyfikacji treści Zapytania ofertowego przy sporządzaniu ofert.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY I SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Przy wyborze oferty Centralny Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i ich znaczeniem. Kryterium oceny ofert:
Nazwa
kryterium Waga Sposób oceny Wzór
cena brutto
najniższa
cena
[KC]
100% =
100 pkt matematyczny
cena najniższej oferty brutto
za całość zamówienia
-------------------------------------------- x 100 = liczba pkt
cena badanej oferty brutto
za całość zamówienia
2. Centralny Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
Kryterium Cena [KC]: waga 100%, w ramach kryterium cena, oferta z najniższą ceną uzyska
maksymalnie 100 pkt.
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo i słownie, przyjmuje się za
prawidłową cenę podaną słownie. Zapis ma zastosowanie tylko w sytuacji gdy cena oferty
jest podawana cyfrowo i słownie jako jedyna bez wskazywania cen dla poszczególnych
Zamawiających lub cen jednostkowych, w tym w dodatkowych formularzach.
5. Centralny Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zapytaniu ofertowym, oraz zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Centralny Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Centralnego Zamawiającego, ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena podana w treści Oferty.
9. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
10. Dla porównania ofert Centralny Zamawiający przyjmie podane w treści ofert wartości brutto.
Wiążącą i ostateczna dla stron jest zaoferowana kwota brutto. Wskazanie przez Wykonawcę

nieprawidłowej stawki podatku VAT nie będzie skutkować koniecznością odrzucenia oferty -
wiążąca dla Centralnego Zamawiającego będzie wyłącznie kwota brutto.
11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Centralnego
Zamawiającego/Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, Centralny Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Centralnego
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Centralnego Zamawiającego/Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Centralny Zamawiający
informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.
12. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione wymagania
w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Oferta, która nie będzie spełniała chociażby jednego
z postawionych wymogów zostanie przez Centralnego Zamawiającego odrzucona i nie
będzie brana pod uwagę przy ocenie.
13. Centralny Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który uzyska największą
łączną liczbę punktów, oraz spełni warunki udziału w postępowaniu. W przypadku odmowy
podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Centralny Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania Zapytania ofertowego i którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
XX. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. W trakcie dokonywania oceny ofert Centralny Zamawiający ma prawo do poprawienia
oczywistych omyłek w tekście oferty, w tym omyłek pisarskich i rachunkowych,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, o czym powinien
niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od
zawarcia umowy, Centralny Zamawiający bada czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, możliwe jest
podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowane na stronie
internetowej Centralnego Zamawiającego:
https://bip.scuw.stalowawola.pl
5. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył dokumentów, o których mowa w Rozdziale XII
niniejszego Zapytania ofertowego lub złożone dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Centralnego Zamawiającego wątpliwości, Centralny Zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. W toku badania i oceny ofert Centralny Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Centralny Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym terminie nie
uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
prowadzić będzie do stwierdzenia, iż oferta nie spełnia wymagań Centralnego
Zamawiającego. Centralny Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty, jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie ofertą
najwyżej ocenioną - najkorzystniejszą.
8. Inne istotne warunki zamówienia zostały zawarte w Załącznikach nr 5 niniejszego
Zapytania ofertowego, który stanowi wzór umowy. Załącznik te stanowi integralną
część niniejszego Zapytania ofertowego.
9. Centralny Zamawiający odrzuca ofertę w sytuacji, gdy:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez Wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niezaproszonego do składania ofert,
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu
3) jest niezgodna z zapisami Regulaminu;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi
oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;
7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
nieuczciwej konkurencji;
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt stosunku do przedmiotu zamówienia;
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
10. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Centralnego Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, Centralny
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w tym, złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, z 2023 r. poz. 1667);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Centralny Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
12. Centralny Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zamówienia bez wybrania
którejkolwiek z ofert i bez podania uzasadnienia.
13. Centralny Zamawiający unieważnia postępowanie w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie oferty zostały odrzucone;

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Centralny Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Centralnego Zamawiającego lub
Zamawiającego;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą.
XXI. FORMALNOŚCI DO DOPEŁNIENIA PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Centralny Zamawiający poinformuje
wybranego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, o terminie oraz sposobie
podpisania umowy (za pośrednictwem poczty elektronicznej / w siedzibie Centralnego
Zamawiającego/Zamawiającego).
2. Poza przypadkami zmian umowy, opisanymi szczegółowo w projekcie umowy, dopuszczalne
będą zmiany dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza
kontrolą stron umowy;
b) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny,
stan klęski żywiołowej itp.), uniemożliwiającego dotrzymania pierwotnych warunków
umowy terminu realizacji zamówienia; w takim przypadku termin realizacji umowy
zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego;
c) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które
nie odpowiada Wykonawca; zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić
w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na
wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za
które nie odpowiada Wykonawca.
XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Centralny Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
XXIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Centralny Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Centralny Zamawiający wykluczy z prac związanych z procedurą wyboru Wykonawcy
niniejszego zamówienia osoby, które będą powiązane osobowo lub kapitałowo
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Centralnym Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Centralnego Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Centralnego
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ustalone kryteria oceny
ofert, zostaje zaproszony do podpisania umowy.

4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz danych zawartych
w ofercie.
5. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta na realizację
zamówienia została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego Centralny Zamawiający zażąda umowy regulującej
współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie
publiczne.
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Centralny Zamawiający lub Zamawiający powiadomi
wybranego Wykonawcę.
7. Przebieg postępowania zostanie udokumentowany w protokole postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
8. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
9. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Centralny Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego
wniosku,
2) Centralny Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych
dokumentów,
3) Centralny Zamawiający wyznaczy osobę, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
4) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Centralnego Zamawiającego,
w wyznaczonym przez niego terminie.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawa Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO" DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO - informuje się, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Stalowowolskiego Centrum
Usług Wspólnych, Aleje Jana Pawła II 25AA, 37-450 Stalowa Wola - Pani Danuta
Bednarz
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych
jest Pan Grzegorz Madej adres e-mail: iod.scuw@stalowawola.pl.

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
4) w celu związanym z zawarciem niniejszej umowy. Pana/Pani dane osobowe będą
przechowywane w trakcie okresu współpracy z Stalowowolskim Centrum Usług
Wspólnych oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według
okresów wskazanych w przepisach szczególnych.
5) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani narusza przepisy RODO.
6) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem
iod.scuw@stalowawola.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Stalowowolskie
Centrum Usług Wspólnych, Aleje Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem
,,do Inspektora Ochrony Danych".
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pana/Pani współpracy. Pana/Pani dane nie
będą poddawane profilowaniu. Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych nie będzie
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8) Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie
podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stalowowolskiego Centrum Usług
Wspólnych.

Kontakt:
4. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:
Dariusz Pakuła, e-mail: dpakula@stalowawola.pl, tel. 15 643 34 47

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.