Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont elewacji kamienicy mieszkalnej

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont elewacji kamienicy mieszkalnej

Data zamieszczenia: 2024-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZUK Ziębice Sp. z o.o
Stawowa 2a
57-220 Ziębice
powiat: ząbkowicki
tel.: 74 8 163 870, fax: 74 8191 212, telefon (74) 8 191 580
urzad@ziebice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ziębice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 74 8 163 870, fax: 74 8191 212, telefon (74)
Termin składania ofert: 2024-05-23
Dokumenty do pobrania
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ W BUDYNKU PRZY ULICY ZAMKOWA 13 W ZIĘBICACH Z DNIA 22.04.2024 r.
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ZAMKOWA 13 ZIĘBICE zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych w ramach zadania ,,Remont elewacji kamienicy mieszkalnej w
Ziębicach, Ul. Zamkowa 13"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu budowlanego polegającego na remoncie elewacji frontowej i tylnej kamienicy mieszkano-usługowej przy ulicy Zamkowej 13 w Ziębicach, dz. ewid. nr 815/16, obręb: Zachód, znajdującego się na terenie historycznego układu urbanistycznego Ziębic wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 2.02.1957r. pod numerem A/2581/418.
2) Planowane roboty budowlane polegać będą w szczególności na:
- wymianie odspojonych i uszkodzonych tynków zewnętrznej elewacji,
- wymianę okładzin schodów zewnętrznych,
- odtworzeniu i konserwacji detali architektonicznych, wykonanie prac naprawczych,
- skucie tynków z powierzchni cokołu do warstwy nośnej (cegły pełnej) i wykonanie nowego cokołu z płyt kamiennych (piaskowiec),
- zabezpieczeniu pęknięć ścian,
- wykonaniu nowych tynków w kolorze lub wykonanie nowych tynków i malowanie elewacji w tym: -demontażu i ukryciu w tynku okablowania, demontażu urządzeń technicznych z elewacji, usunięciu pozostałości po elementach przytwierdzanych do elewacji, usunięciu wtórnych narzutów tynkarskich z pozostałej powierzchni elewacji wraz z czyszczeniem całości elewacji po wykonanych pracach,
- wymianie rynien i rur spustowych dachu,
- wymianie obróbek blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej, -renowacji lub wymianie drewnianej stolarki okiennej (od strony podwórza).
3) Zastrzega się, że w/w opis ma charakter pomocniczy i wymaga się dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
4) Wykonawca przygotowując ofertę oprócz prac i obowiązków wynikających z niniejszego zaproszenia powinien przewidzieć wszystkie koszty i okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia i które są konieczne dla prawidłowej jego realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty wszystkich robót i czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu umowy, wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy wraz z materiałami, sprzętem, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy oraz koszty wykonania obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę składanej oferty. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a
żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania, brak staranności Wykonawcy w obliczeniu wynagrodzenia ofertowego nie może stanowić podstawy do podwyższenia wynagrodzenia ani do żądania podwyższenia wynagrodzenia.
5) W razie różnicy lub rozbieżności w treści dokumentów tworzących opis przedmiotu zamówienia, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.
6) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt nadzór nad prowadzonymi pracami przez osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zamawiający informuje, że prace remontowe odbywać się będą w zamieszkałym budynku. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robót budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców remontowanego obiektu przez cały okres realizacji robót budowlanych. Wykonawca zapewni wszelkie środki ochrony osobistej uczestnikom zadania oraz zobowiązany jest przestrzegać wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
7) Realizowane prace powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów, norm, zasad wiedzy technicznej i fachowej, zapisami niniejszego zaproszenia i podpisanej umowy oraz poleceniami pracownika Zamawiającego, Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i osoby, o której mowa w pkt 4.
3. Tryb udzjelenia zamówienia: niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2022 r. poz. 1710].
4. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

Składanie ofert:
2) Ofertę należy złożyć w siedzibie ZUK Ziębice Sp. z o.o., adres: Stawowa 2a. 57-220 Ziębice,
3) TERMIN SKŁADANIA ofert: 23.05.2024r.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji umowy: 30.10.2024r.

Wymagania:
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00zł.
2] O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia tj. polegającą na remoncie/renowacji elewacji budynku obejmującego roboty tynkarskie i malarskie - o wartości nie mniejszej niż 95.000,00 złotych brutto. Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończony,
b) dysponuje jedną osobą która będzie kierowała robotami budowlanymi, spełniającą wymagania o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (aktualnych na dzień złożenia oferty].
7. Sposób ceny oferty:
? Kryterium Waga Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
8. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Wykonawca wraz z ofertą (załącznik nr 1 do zaproszenia) składa następujące dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy (stanowiące załącznik nr 2 do zaproszenia),
2) W razie konieczności oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem Pełnomocnictwa do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
3) Dokument potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł wraz z potwierdzeniem opłacenia.
4) Wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że wykonawcy wykonali przynajmniej jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia tj. polegającą na remoncie/renowacji elewacji budynku w zakresie robót tynkarskich i malarskich- o wartości nie mniejszej niż 95.000,00 złotych brutto, wraz z podaniem adresu (miejsca wykonania), nazwy zadania, rodzaju przeprowadzonych prac, terminu odbioru prac, z załączeniem dowodów/oświadczeń określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty np. dokumentacja fotograficzna .
5) W przypadku nie złożenia przez wykonawcę dokumentów o których mowa w ppkt 1-4 Zamawiający odrzuci ofertę.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zabezpieczoną przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia
4] Oferta składana jest w formie pisemnej w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) Na ofertę składa się: formularz oferty wraz z załącznikiem nr 2,
6) Wykonawca składa tylko jedną ofertę,
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty.
8) Ofertę oraz wszelkie dokumenty podpisuje Wykonawca, w przypadku złożenia oferty przez osobę upoważnioną należy przedłożyć - oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za
Cena oferty brutto ,,C" 60% 60 Cena najtańszej oferty C=..............--................x60pkt Cena badanej oferty
Gwarancja ,,G" 40% j 40 Punkty przyznane w kryterium gwarancja na wykonane roboty budowlane na wszystkie prace będą liczone według następujących zasad: 1. 48 miesięcy od daty odbioru - oferta otrzyma w tym kryterium - 0 pkt 2. 60 miesięcy od daty odbioru - oferta otrzyma w tym kryterium - 20 pkt 3. 72 miesiące od daty odbioru - oferta otrzyma w tym kryterium - 40 pkt Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż, Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 48 miesięcy
Razem 100% 100 X
zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający może wydłużyć termin związania ofertąw dowolnej formie. Umowa może zostać podpisana po upływie terminu związania ofertą za zgodą wykonawcy.

Kontakt:
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Telefoniczne pod numerem telefonu (74) 8 191 580 Anna Porada

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.