Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa żelbetowych zbiorników retencyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa żelbetowych zbiorników retencyjnych

Data zamieszczenia: 2024-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o
Zakładowa 1
62-052 Komorniki
powiat: poznański
+48514948520, 735-252-512
p.hedrych@jerzmanowski.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188665
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Komorniki
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: +48514948520, 735-25
Termin składania ofert: 2024-05-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa dwóch żelbetowych zbiorników retencyjnych ZR3 i ZR2 na wodę uzdatnioną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji oraz rozbiórką czterech istniejących stalowych zbiorników ZSI-ZSIV na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Szreniawie"
Powstaje w kontekście naboru
FENX.02.05-IW.01-001/23 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca dla działania FENX.02.05 Woda do spożycia priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfin

Część 1
,,Budowa dwóch żelbetowych zbiorników retencyjnych ZR3 i ZR2

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
,,Budowa dwóch żelbetowych zbiorników retencyjnych ZR3 i ZR2 na wodę uzdatnioną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji oraz rozbiórką czterech istniejących stalowych zbiorników ZSI-ZSIV na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Szreniawie"
Okres gwarancji
60 miesięcy

CPV: 45200000-9, 45400000-1, 45453000-7

Dokument nr: 2024-61952-188665, 1/04/2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-05-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
poznański
Gmina
Komorniki
Miejscowość
Komorniki

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania Inwestycji,
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodujących konieczność wykonania dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę lub ich pełnienia przez okres dłuższy niż określono w Umowie,
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Inwestycji w sposób pierwotnie przewidziany bądź świadczenie usług przez Wykonawcę w sposób pierwotnie przewidziany,
4) zmiany obowiązków Wykonawcy, których wykonanie nie jest możliwe w przewidzianym w Umowie terminie,
5) działań organów władzy publicznej, w szczególności przekroczenia określonych prawem terminów wydania przez te organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień opinii lub odmowy ich wydania, wstrzymania Robót przez organy nadzoru budowlanego.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej, termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia jego wykonania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obowiązujących Zamawiającego, które weszły w życie po terminie składania ofert, z których wynikają dodatkowe obowiązki związane ze świadczeniem usług Nadzoru Inwestorskiego,
2) konieczność powtórzenia usług lub zwiększenia ich zakresu, w tym w szczególności:
a) jeżeli rozwiązana zostanie Umowa z dotychczasowym Wykonawcą Inwestycji co spowoduje konieczność ponownego wykonania poszczególnych usług przez Wykonawcę,
b) przeprowadzeniu ponownego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie Inwestycji, w sytuacji gdy:
- rozwiązana została umowa z dotychczasowym Wykonawcą Inwestycji lub,
- z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie została zawarta umowa o roboty,
c) wystąpienia innych okoliczności, w wyniku których powstała konieczność świadczenia dodatkowych usług Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawcę, w szczególności w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Robót nad którymi sprawował nadzór Wykonawca.
4. Na żądanie Zamawiającego dopuszczalne jest ograniczenie obowiązków Wykonawcy ze względu na to, że ich wykonanie okazało się zbędne dla realizacji Umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 7 ust. 2, w wyłącznie uzasadnionych przypadkach za udzieloną zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający może żądać zmiany osób, o których mowa w § 7 ust. 2, jeżeli uzna że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy w sposób prawidłowy. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby/osób, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w zapytaniu ofertowym na poziomie nie niższym jak osoba zmieniana.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie sposobu rozliczania niniejszej Umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie Inwestycji lub innych dokumentów dot. dofinansowania Inwestycji, wcześniejszego zakończenia realizacji umowy.
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do Umowy.
9. Wykonawca jeżeli uważa się uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek w tej sprawie.
10. W przypadku zmniejszenia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać pomniejszone o nie więcej niż 10 % Wynagrodzenia brutto.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1) Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie konstrukcji żelbetowych o wartości powyżej 2.000.000 zł każda z inwestycji
2) Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej jeden zbiornik żelbetowy na wodę o pojemności nie mniejszej niż 250 m3 wraz z udokumentowaną referencją potwierdzającą wykonanie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
3) Warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni, wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
4) Warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Oferta ( Tabela) cenowa zostanie sporządzona i podpisana przez Rzeczoznawcę kosztorysowego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych SKB wraz z opłaconymi składkami członkowskimi za rok 2024.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych)
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Przed przygotowaniem i złożeniem oferty wymagane jest odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej przyszłego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna umożliwi Wykonawcom uzyskanie informacji przydatnych do przygotowania oferty, w tym zapoznanie się ze stanem technicznym istniejącego obiektu. Odbycie wizji lokalnej jest konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej będzie ustalony na wniosek Wykonawcy,
po uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Zamawiającego: tel: 600- 640-707
(Pan Łukasz Więcko - Kierownik infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej ).
Zgodnie z zapisem regulaminu Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia obowiązkowej wizji lokalnej u Zamawiającego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-04-24
Data ostatniej zmiany
2024-04-24 13:21:23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i nie zostaną ich oferty odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny (100 %)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Hedrych
tel.: +48514948520
e-mail: p.hedrych@jerzmanowski.pl
Agata Ożegowska-Kołowska
tel.: 735-252-512
e-mail: agata.ozegowska@pukkomorniki.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.