Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni

Data zamieszczenia: 2024-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie
ul. Bł. Karoliny 21
35-119 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Telefon 17 748 24 94, TEL. 17/7482497 LUB 17/7482501
sekretariat@sp18.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 17 748 24 94
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia ofert na: Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej
Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest - DOSTAWA urządzeń klimatyzacyjnych i montaż w pomieszczeniach kuchni:
1) W pomieszczeniu magazynu z szafami chłodniczymi o pow. 15,26m2, kubaturze 46,93 m3:
o Klimatyzator o mocy ok. 3,5 kW - jednostka ścienna,
o Rurociągi chłodnicze prowadzone w przestrzeni między stropowej,
o Skropliny odprowadzane poprzez syfon do najbliższej kanalizacji,
o Zasilanie z istniejącej rozdzielni elektrycznej kuchni,
o Agregat zewnętrzny - na podstawie antywibracyjnej ustawiony na gruncie, ogrodzony na każdej wolnej powierzchni np. ogrodzeniem panelowym lub na elewacji na wysokości powyżej 3 m.
2) W pomieszczeniu kuchni o pow. 30,83m2, kubaturze 97,10 m3:
o Klimatyzator o mocy ok. 10 kW - jednostka ścienna lub podstropowa
o Rurociągi chłodnicze prowadzone w przestrzeni między stropowej,
o Skropliny odprowadzane poprzez syfon do najbliższej kanalizacji,
o Zasilanie z istniejącej rozdzielni elektrycznej kuchni,
o Agregat zewnętrzny - na podstawie antywibracyjnej ustawiony na gruncie, ogrodzony na każdej wolnej powierzchni np. ogrodzeniem panelowym lub na elewacji na wysokości powyżej 3 m.
Opis warunków panujących w kuchni, w której najczęściej w godz.ch 7:00-12:00 przygotowuję się posiłki dla 1100 dzieci: od 6-8 pracowników, pracują wszystkie urządzenia grzewcze o łącznej mocy ok. 130 kW tj. kuchnia elekt. 6 płytowa 22,6 kW, 2 kotły warzelnicze po 24,5 kW, piec konwekcyjny 29,3kW, dwie patelnie elektryczne po 9 kW, taboret grzewczy elektryczny 2-płytowy 10 kW oraz taboret elektryczny 1 płytowy 5 kW. W miesiącach maj-czerwiec oraz wrzesień-październik temperatura w pomieszczeniu pracy często przekracza 32°C, pomimo działającej wentylacji mechanicznej oraz działającego wyciągu. Konieczne jest zastosowanie takiej mocy klimatyzatora, która pozwoli na obniżenie temperatury w pomieszczeniu do poziomu poniżej 28°C max. do 20°C. Wykonawca dokona obliczeń wymaganej mocy w oparciu o dokumenty udostępnione przez Zamawiającego.
3) Roboty pozostałe / uwagi
o Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną,
o Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert 30.04.2024 r. godz. 12:30. W przypadku wysłania ofert pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do siedziby Kupującego.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć:
? drogą listową w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie, Ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów
? osobiście w zamkniętej opisanej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie w Rzeszowie, Ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów
? drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp18.resman.pl z tematem wiadomości : Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie.
Do dnia 30.04.2024 r. godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia:
Do 15.05 2024 r

Wymagania:
2. Warunki realizacji zamówienia:
1) Warunek posiadania doświadczenia i zaplecza techniczno-sprzętowego. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał zamówienie polegające na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, o wartości co najmniej 100 000 złotych brutto, które było wykonane w budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnym wielorodzinnym lub zamieszkania zbiorowego. Z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały oraz sprzęt do wykonania przedmiotu umowy własnym transportem, na swój koszt i ryzyko co należy uwzględnić w złożonej ofercie.
3) Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin / wizji lokalnej oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach 7:00-15:00 pod nr tel. 17/ 7482497 lub e-mail: kierownik@sp18.resman.pl
Zamawiający może przesłać na e-mail rysunki techniczne budynku (wentylacji mechanicznej, sanitarnej lub elektrycznej) na prośbę zainteresowanych złożeniem oferty.
3. Okres gwarancji:
5 lat
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3, do oferty należy załączyć parafowany wzór umowy - załącznik nr 4, oraz podpisaną klauzule informacyjną z art. 13 RODO. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem lub tematem wiadomości: OFERTA: Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie.
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria: 1) cena oferowana (brutto) -100 %
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:
Kryterium cena, oceniany będzie wg wzoru:
Cn
Pl=------xl00
Cb
gdzie:
PI- ilość punktów w kryterium cena
Cn - najniższa cena,
Cb - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 8. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuję niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.