Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont zabytkowego cmentarza

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont zabytkowego cmentarza

Data zamieszczenia: 2024-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE
Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Reguły
powiat: pruszkowski
sekretariat@michalowice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Reguły
Wadium: 1.700,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach II
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Pęcicach.
2. Cmentarz, o którym mowa w ust. 1 powyżej zlokalizowany na terenie dz. nr ew.636 i 637 obr. Pęcice, gm. Michałowice jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr A 1467 decyzją z dnia 01 października 1992 r.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) Wykonanie schodów wejściowych;
2) Wykonanie pamiątkowej tablicy wraz z nawierzchnią;
3) Wykonanie konserwacji pojedynczych nagrobków wraz z wykonaniem pojedynczych kwater;
4) Wykonanie profilowania i obsadzenia roślinnością skarpy;
5) Przestawienie istniejącej tablicy informacyjnej w pobliże cmentarza.
4. Na wykonanie Przedmiotu zamówienia Zamawiający uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
5. Roboty budowlane będą prowadzone z uwzględnieniem zapisów następujących decyzji wydanych przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków dalej MZWK:
1) Decyzja MWKZ znak WN.5142.210.2023.WER z dn. 27.11.2023 r. r.;
2) Decyzja MWKZ znak WN.5142.210.2023.WER z dn. 15.12.2023 r.;
3) Decyzja MWKZ znak WZ.5146.990.2023.PK z dnia 08.11.2023 r.;
4) Decyzja MWKZ znak WZ.5146.991.2023.PK z dnia 04.10.2023 r.
6. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany na podstawie załączonej dokumentacji, określającej zakres przedmiotu umowy:
1) Projekt zagospodarowania terenu;
2) Projekt architektoniczno - budowlany;
3) Projekt techniczny;
4) Projekt wykonawczy;
5) STWiORB;
6) Przedmiar;
7) Decyzja nr 1886/2023 z dn. 28.12.2023 r.;
8) Decyzja MWKZ znak WN.5142.210.2023.WER z dn. 27.11.2023 r. r.;
9) Decyzja MWKZ znak WN.5142.210.2023.WER z dn. 15.12.2023 r.;
10) Decyzja MWKZ znak WZ.5146.990.2023.PK z dnia 08.11.2023 r.;
11) Decyzja MWKZ znak WZ.5146.991.2023.PK z dnia 04.10.2023 r.
7. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest:
1) do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac;
2) zapewnić bezpieczną organizację prac;
3) zabezpieczyć teren robót w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót;
4) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego;
5) znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego;
6) poddać utylizacji materiały pochodzące z rozbiórek. Koszty prac, o których mowa w niniejszym punkcie należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;
7) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty utrzymania terenu budowy, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, wyłączeń, badań w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty zabezpieczenia budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej;
8) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części;
9) zawiadomić Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć ujemny wpływ na stan zachowania zabytku oraz zmienić zakres prac określonych w decyzji MWKZ;
10) stosować przepisy wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wszelkie pokrewnych przepisy prawa;
11) wykonać prace i roboty, wynikające z zaleceń nałożonych przez organy uprawnione na każdym etapie procesu inwestycyjnego zwłaszcza przez MWKZ;
12) uzyskać protokół odbioru inwestycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
13) zapewnić, na własny koszt obsługi jednostek naukowo-badawczych, o ile zajdzie taka potrzeba dla danego zakresu robót;
14) dostarczyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy, oświadczenie Kierownika budowy o przejęciu obowiązku kierowania budową;
15) zapewnić realizację robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w lub w pobliżu terenu robót oraz przemieszczających się w pobliżu miejsca realizacji Przedmiotu zamówienia.
8. W ramach Przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych, a po ich ukończeniu uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję administracyjną udzielającą pozwolenia na użytkowanie.
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane w dokumentacji niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.
11. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z ich realizacją oraz właściwej ochrony środowiska.
12. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i wiedzą techniczną, a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników oraz osób trzecich.
13. Teren na którym wykonywane będą prace pozbawiony jest dostępu do wody i instalacji elektrycznej w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia tych mediów we własnym zakresie (agregaty prądotwórcze, beczkowozy).
14. Wszelkie użyte materiały i urządzenia winny być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania tj. np.: certyfikaty zgodności z Polską lub
europejską Normą, deklaracje właściwości użytkowych, atesty.
15. Na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie drzewa, krzewy oraz rośliny wieloletnie (ochrona również bryły korzeniowej), które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz do usunięcia uszkodzonych roślin i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu z Inspektorem ds. zieleni /Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice na swój koszt (jeżeli dotyczy).
17. Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania odpowiednią liczbą personelu. Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu
niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza). W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą Umową.

CPV: 45215400-1, 45453100-8,92522100-7,45111291-4,45233200-1,45112710-5

Dokument nr: 2024/BZP 00300341, ZP.271.1.20.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-16 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-886e4a8f-023b-11ef-b21f-3ab44b58c1d6
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. 4) Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce ,,Centrum Pomocy"
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 poz. 2415): a) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1Pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodów,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w ogólnodostępnych formatach danych, w szczególności w formatach; .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów elektronicznych w formacie .pdf. b) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji"). 3) W przypadku opatrywania dokumentów elektronicznych kwalifikowanym podpisem elektronicznym: a) dla dokumentów elektronicznych w formacie .pdf zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie
PAdES, b) dla dokumentów elektronicznych w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wewnętrznego w formacie XAdES, c) w przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać, aby przekazać zarówno podpisywany dokument elektroniczny oraz plik podpisu zewnętrznego. 4) Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpiszaufany. Aby opatrzyć oświadczenia lub dokumenty podpisem zaufanym należy posiadać profil zaufany ePUAP. Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują się na stronie gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zalozprofil-zaufany. W przypadku dokumentów elektronicznych sporządzonych w formacie .pdf możliwe jest ich opatrzenie podpisem zaufanym w formacie dedykowanym dla dokumentów .pdf.
5) Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego: ,,e-dowodu" oraz specjalistycznego czytnika. Szczegóły dotyczące podpisu osobistego oraz e-dowodu znajdują się w serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/edowod/podpis-osobisty. 5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO dotyczący zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający informuje, że: Urząd Gminy Michałowice reprezentowany przez Wójta Gminy przetwarza dane zawarte w ofertach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Ogólne Rozporządzenie" lub ,,RODO"), mają charakter danych osobowych. W świetle powyższego Wójt Gminy informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator") jest GMINA MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, Reguły Ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 tel. 22 350 91 91; fax: 22 350 91 01 e-mail: sekretariat@michalowice.pl 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Piotrem Glen, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź email: daneosobowe@michalowice.pl; 3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.). 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Urzędu Gminy jako zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Urząd Gminy
mógł prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
2. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Zasada jawności, o której mowa w art. 74 Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6,
stosuje się odpowiednio.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-16 12:30
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy e-Zamowienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.20.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Pęcicach.
2. Cmentarz, o którym mowa w ust. 1 powyżej zlokalizowany na terenie dz. nr ew.636 i 637 obr. Pęcice, gm. Michałowice jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr A 1467 decyzją z dnia 01 października 1992 r.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) Wykonanie schodów wejściowych;
2) Wykonanie pamiątkowej tablicy wraz z nawierzchnią;
3) Wykonanie konserwacji pojedynczych nagrobków wraz z wykonaniem pojedynczych kwater;
4) Wykonanie profilowania i obsadzenia roślinnością skarpy;
5) Przestawienie istniejącej tablicy informacyjnej w pobliże cmentarza.
4. Na wykonanie Przedmiotu zamówienia Zamawiający uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
5. Roboty budowlane będą prowadzone z uwzględnieniem zapisów następujących decyzji wydanych przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków dalej MZWK:
1) Decyzja MWKZ znak WN.5142.210.2023.WER z dn. 27.11.2023 r. r.;
2) Decyzja MWKZ znak WN.5142.210.2023.WER z dn. 15.12.2023 r.;
3) Decyzja MWKZ znak WZ.5146.990.2023.PK z dnia 08.11.2023 r.;
4) Decyzja MWKZ znak WZ.5146.991.2023.PK z dnia 04.10.2023 r.
6. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany na podstawie załączonej dokumentacji, określającej zakres przedmiotu umowy:
1) Projekt zagospodarowania terenu;
2) Projekt architektoniczno - budowlany;
3) Projekt techniczny;
4) Projekt wykonawczy;
5) STWiORB;
6) Przedmiar;
7) Decyzja nr 1886/2023 z dn. 28.12.2023 r.;
8) Decyzja MWKZ znak WN.5142.210.2023.WER z dn. 27.11.2023 r. r.;
9) Decyzja MWKZ znak WN.5142.210.2023.WER z dn. 15.12.2023 r.;
10) Decyzja MWKZ znak WZ.5146.990.2023.PK z dnia 08.11.2023 r.;
11) Decyzja MWKZ znak WZ.5146.991.2023.PK z dnia 04.10.2023 r.
7. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest:
1) do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac;
2) zapewnić bezpieczną organizację prac;
3) zabezpieczyć teren robót w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót;
4) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego;
5) znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego;
6) poddać utylizacji materiały pochodzące z rozbiórek. Koszty prac, o których mowa w niniejszym punkcie należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;
7) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty utrzymania terenu budowy, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, wyłączeń, badań w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty zabezpieczenia budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej;
8) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części;
9) zawiadomić Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć ujemny wpływ na stan zachowania zabytku oraz zmienić zakres prac określonych w decyzji MWKZ;
10) stosować przepisy wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wszelkie pokrewnych przepisy prawa;
11) wykonać prace i roboty, wynikające z zaleceń nałożonych przez organy uprawnione na każdym etapie procesu inwestycyjnego zwłaszcza przez MWKZ;
12) uzyskać protokół odbioru inwestycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
13) zapewnić, na własny koszt obsługi jednostek naukowo-badawczych, o ile zajdzie taka potrzeba dla danego zakresu robót;
14) dostarczyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy, oświadczenie Kierownika budowy o przejęciu obowiązku kierowania budową;
15) zapewnić realizację robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w lub w pobliżu terenu robót oraz przemieszczających się w pobliżu miejsca realizacji Przedmiotu zamówienia.
8. W ramach Przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych, a po ich ukończeniu uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję administracyjną udzielającą pozwolenia na użytkowanie.
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane w dokumentacji niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.
11. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z ich realizacją oraz właściwej ochrony środowiska.
12. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i wiedzą techniczną, a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników oraz osób trzecich.
13. Teren na którym wykonywane będą prace pozbawiony jest dostępu do wody i instalacji elektrycznej w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia tych mediów we własnym zakresie (agregaty prądotwórcze, beczkowozy).
14. Wszelkie użyte materiały i urządzenia winny być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania tj. np.: certyfikaty zgodności z Polską lub
europejską Normą, deklaracje właściwości użytkowych, atesty.
15. Na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie drzewa, krzewy oraz rośliny wieloletnie (ochrona również bryły korzeniowej), które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz do usunięcia uszkodzonych roślin i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu z Inspektorem ds. zieleni /Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice na swój koszt (jeżeli dotyczy).
17. Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania odpowiednią liczbą personelu. Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu
niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza). W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą Umową.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45215400-1 - Roboty na cmentarzach
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45453100-8 - Roboty renowacyjne
92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia podstawowego na poniższych warunkach:
1) stanowić będą nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego;
2) udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w sytuacji zaistnienia potrzeby ich udzielenia i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych;
3) ostateczne warunki zamówienia zostaną sprecyzowane w treści umowy, która zostanie ustalona w wyniku negocjacji między Zamawiającym i Wykonawcą;
4) zakres i wysokość kar zostanie uwzględniony odpowiednio do wartości i zakresu zamówienia podobnego;
5) udzielenie zamówienia jest wyłącznym prawem Zamawiającego a nieudzielenie takiego zamówienia nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy o udzielenie takiego zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu do KRS, CEIDG ani do rejestrów zawodowych lub handlowych.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca powinien wykazać, że posiada:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 100.000,00 zł,
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 100.000,00 zł.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie:
min. 2 roboty budowlane polegające na remoncie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
UWAGA !!! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.
b) dysponowania osobami:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:
- min. 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy), spełniającej wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze
zmianami);
Powyższe doświadczenie powinno zostać potwierdzone stosownym dokumentem/ oświadczeniem.
- min. 1 osobę, posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zmianami);
Powyższe doświadczenie powinno zostać potwierdzone stosownym dokumentem/ oświadczeniem.
- min. 1 osobę, posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi,
prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami art. 37b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zmianami);
Powyższe doświadczenie powinno zostać potwierdzone stosownym dokumentem/ oświadczeniem.
Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba posiadała w/w uprawnienia łącznie.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Doświadczenie określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w/w osób posiadających uprawnienia do kierowania budową i pracami powinno zostać potwierdzone stosownym dokumentem.
Informacje dodatkowe:
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień mając na względzie zakres uprawnień niezbędny do realizacji zamówienia lub jest szerszy.
Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551) zgodnie z którymi przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
c) dysponowania sprzętem:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową:
1. w przypadku wykonawców krajowych:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile
podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową;
2. w przypadku wykonawców zagranicznych:
dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót - z wykorzystaniem Załącznika nr 4 do SWZ.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, że wskazane roboty zostały wykonane w sposób należyty.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego skierowanych przez Wykonawcę - z wykorzystaniem Załącznika nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy;
2) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem" przez notariusza) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 2020, poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do składania ofert wnieść wadium: 1.700,00 zł.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
5. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o którym mowa w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
6. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek udziału jest spełniony jeżeli Wykonawca, ubiegający się o zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza potencjał na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia (kluczowy zakres), dla której te zdolności są wymagane.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy oraz ich warunki określił w "Projekcie umowy" stanowiącym Załącznik do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.