Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
16z dziś
6027z ostatnich 7 dni
20528z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów obróbczych i eksploatacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów obróbczych i eksploatacyjnych

Data zamieszczenia: 2024-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Łukowski
Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
powiat: łukowski
257982203
llotek@starostwolukow.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188681
Województwo: lubelskie
Miasto: Łuków
Wadium: ---
Nr telefonu: 257982203
Termin składania ofert: 2024-05-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POPT.21.27.00-06-0001/21 - KPO/22/BCU/B/0258 Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie

Część 1
DOSTAWA materiałów obróbczych i eksploatacyjnych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA materiałów obróbczych i eksploatacyjnych w ramach projektu: ,,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie".
Szczegółowy zakres wykonania dostawy poniżej:
1 Stal C45 O50 80mb.
2 Stal C45 O70 50mb
3 Stal kwasowa 316L O50 15mb
4 Stal kwasowa 316L O70 10mb
5 Aluminium PA6 (kostka) 100x100x100 50szt
6 Mosiądz MO58A O50 5mb
7 Blacha do wykrawania (zwykła) !=2 20m2
8 Blacha do wykrawania (zwykła) !=5 20m2
9 Blacha głęboko tłoczna DC01 !=2 30m2
10 Olej hydrauliczny RENOLIN VG 68 40l
Miejsce dostawy :
Branżowe Centrum Umiejętności w Łukowie, Aleje Tadeusza Kościuszki 10, 21-400 Łuków

CPV: 09211600-7, 14600000-7, 14622000-7, 14700000-8, 14721000-1, 45262670-8

Dokument nr: 2024-13784-188681, IZP.272.15.2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-05-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
łukowski
Gmina
Łuków
Miejscowość
Łuków

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:
a) wystąpienia siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia. Działanie siły wyższej rozumiane jest jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, której w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu,
b) zmiany przepisów prawa lub ich interpretacji mającej wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia o okres niezbędny do wprowadzenia zmian w celu realizacji przedmiotu umowy,
c) wystąpienia wszelkich nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze zewnętrznym, niemożliwych do przewidzenia, takich jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne, przerwanie łańcucha dostaw,
d) jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego, w wyniku których Wykonawca nie może realizować przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, który to w wyniku działań Zamawiającego został skrócony Wykonawcy, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron Umowy, w oparciu o ww. okoliczności.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, o ile są one personalnie w umowie wskazane.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) w związku z ust. 9 tejże ustawy.
2. Z postępowania wykluczone będą osoby powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
e) pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-04-24
Data ostatniej zmiany
2024-04-24 15:13:44

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium wyboru ofert stanowi:
- cena brutto - 100 %;
Punkty za kryterium ,,cena brutto" zostaną przyznane według wzoru:
najniższa cena ofertowa
C = -------------------------------------x 100
cena oferty badanej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Łukasz Lotek
tel.: 257982203
e-mail: llotek@starostwolukow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.